Gymnázium Kráľovnej pokoja Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Maturita Akcie gymnázia Súťaže, úspechy a vykonané akcie Prijímacie konanie Absolventi Školský časopis KAPACITY Žiacka školská rada Deň otvorených dverí

 

 

Gymnázium Kráľovnej pokoja začalo svoju činnosť 1. 9. 2004 otvorením dvoch tried v prvom ročníku. Zriaďovateľ Biskupský úrad v Nitre od 1. 1. 2005 spojil Gymnázium Kráľovnej pokoja so Základnou školou sv. Cyrila a Metoda. Od 1. 1. 2008 sa jeho zriaďovateľom stala Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza.
Gymnázium má štvorročnú formu štúdia. Študenti sa vzdelávajú podľa Školského vzdelávacieho programu s rozšíreným počtom hodín cudzích jazykov a informatiky. Každý rok  otvárame dve triedy v  ročníku, čo predstavuje  asi 200 študentov.

Po stránke vzdelávania je Gymnázium Kráľovnej pokoja úplne porovnateľné so štátnymi gymnáziami, kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu študentov. Máme snahu, aby popri vyučovaní existovala bohatá ponuka rôznych duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových akcií, do ktorých by  sa študenti zapájali  podľa svojich záujmov. Radi by sme  nadviazali spoluprácu so zahraničnými partnermi – podobnými  gymnáziami v zahraničí.