• Koronavírus - opatrenia

     • Opatrenia, aktuálne informácie

     •  

      Tu chronologicky umiestňujeme všetky správy a opatrenia, ktoré sme vo veci prevencie pred šírením koronavírusu realizovali:

      Všetko o opatreniach štátu v súvislosti s koronavírusom, informácie pre verejnosť a sumarizácia opatrení všetkých zložiek štátu - info aj pre rodičov a študentov.


      14. 10. 2020 - nové opatrenia úradu verejného zdravotníctva s platnosťou od 15. 10. 2020 od 6.00 hod.

      Novým opatrením ÚVO - prevádzky sa o.i. :

      • zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb

      Novým opatrením ÚVO - rúška sa o. i. :

       

      12. 10. 2020 - Gymnázium - dištančná výučba 

      Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, Gymnázium Kráľovnej pokoja prechádza od 12. 10. 2020 na dištančnú výučbu. Bližšie informácie boli dnes študentom a ich rodičom / zákonným zástupcom zaslané prostredníctvom edupage. 

      Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou od 12. 10. 2020 vrátane, podľa platného rozvrhu. Žiaci GYM boli hromadne odhlásení z obeda vrátane 12. 10. 2020.

      O ďalších krokoch organizácie školy Vás budeme priebežne informovať. 

      V Žiline, 11. 10. 2020, Anastázia Strečková, riaditeľka školy

       

      11. 10. 2020 - opatrenia Ministerstva školstva 

      Aktualizované opatrenia Ministerstva školstva

       

      30. 9. 2020 - usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

      • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
      • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.)
      • krúžkovú činnosť pre deti a žiakov.

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

      • rodičovské združenia
      • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
      • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

      Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

      Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákon 440/2015 Z.z., § 58 písm. p.)  sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.  Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

      Predmetné usmernenie je platné a účinný po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Zdroj TU

       

      29. 9. 2020 - usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni

      Vážení zákonní zástupcovia detí v MŠ a ZŠ,
      žiadame Vás, aby ste z dôvodu oznamovacej povinnosti pre sociálnu poisťovňu na účely poskytovania ošetrovného,
      priniesli prostredníctvom tr. učiteľov v prípade choroby dieťaťa za mesiac september /následne za každý mesiac priebežne/ potvrdenie o návšteve lekára o tom, že ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu (ak ste tak neurobili doteraz).

      Ak rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa, žiadame potvrdenie odovzdať najneskôr do 1. 10. 2020 do 18.00 hod.

      Ďakujeme,
      Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy

      Viac info TU

       

      29. 9. 2020 - rúška na školách

      Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 29. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa sprísňuje povinnosť nosiť rúška napríklad aj v exteriéroch.

      Opatrenie platí od 1. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania.

      Nosenie rúšok v triedach naďalej nie je povinné pre deti do troch rokov veku, pre deti v interiéri jaslí a materskej školy a pre žiakov prvého stupňa základných škôl v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu. Deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie sa odporúča.

      Výnimky z nosenia rúšok majú aj žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím či závažnými poruchami autistického spektra. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

      Podrobné informácie o tom, prečo má nosenie tvárových rúšok význam, ako rúškami vybaviť žiakov do školy či ako správne používať rúško nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.

      Dňa 29. 9. 2020 zverejnil hlavný hygienik SR:

       

       

      1. 09. 2020

      Otvorenie školského roka sa 2020/21 sa uskutoční v stredu 2. 9. 2020. Bez vyplneného a podpísaného zdravotného dotazníka nemôže žiak vstúpiť do školy. Tlačivo si môžete stiahnúť tu: ZS.pdf,  MS.pdfGYM.pdf.

       

      Pokyny pre MŠ:

      - https://www.minedu.sk/data/att/16997.jpg

       

      Pokyny pre ZŠ: 

      - https://www.minedu.sk/data/att/16947.jpg

      - https://www.minedu.sk/data/att/16951.jpg

       

      Pokyny pre GYM: 

      - https://www.minedu.sk/data/att/16999.jpg

      - https://www.minedu.sk/data/att/16998.jpg

       


       

      29. 05. 2020

      Na základe rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa 26. 5. 2020, 

      sme obnovili vyučovanie od 1. 6. 2020 v MŠ, ZŠ a ŠKD. 

      Oznam pre rodičov detí v MŠ

      Základné pokyny pre rodičov detí v ZŠ

      Harmonogram organizácie ZŠ a ŠKD v týždni 8. - 12. 6. 2020

      Príloha č. 2 - vyhlásenie zákonného zástupcu o zdr. stave dieťaťa (pre MŠ a ZŠ) - aktuálne znenie z 18. 6. 2020

       

      Príloha č. .6 - vyhlásenie zákonného zástupcu o zdr. stave dieťaťa (pre MŠ) - aktuálne znenie z 29. 5. 2020

       

      Plné znenie dodatkov k prevádzkovým poriadkom MŠ a ZŠ nájdete TU.

      s úctou, 

      Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy

       


       

      28. 04. 2020

      OZNAM o spôsobe hodnotenia žiakov ZŠ a GYM v čase mimoriadnej situácie

      Milí rodičia a žiaci,

      oznamujeme Vám, že spôsob hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situáce:

      - na ZŠ sa dozviete v dokumente - hodnotenie na ZŠ,

      - na gymnáziu sa dozviete v dokumente - hodnotenie na GYM.

      vedenie školy

       


       

      24. 03. 2020 Opatrenia ministerstva školstva

      mail  Školy ostanú zatvorené až do odvolania.                 Zdroj

      mail „Písomné maturitysa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

      mail Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

      mail „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.

      mail Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

      mail Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie sa uskutočnia v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. V našej škole TAKTO.

      mail Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

      mail Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.

      mail Je sprístupnená nová platforma na dištančné vzdelávanie: www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

       


      Aktualizované k: 12. 3. 2020, 17:30 hod.     

      Prerušené vyučovanie 16. - 27. 3. 2020

      Oznamujeme žiakom našej školy a ich rodičom, že na základe usmernenia ministerky školstva, prerušujeme vyučovanie na všetkých školách Spojenej školy Kráľovnej pokoja a v jej školských zariadeniach:

      od 16. do 27. marca 2020 vrátane.

      Bližie informácie podmienkach a možnostiach samoštúdia žiakov Vás budeme čoskoro informovať.

      Informácie pre maturantov sa nachádzajú v časti Maturita 2020.

      Zároveň dôrazne žiadame, aby sme zodpovedne pristupovali k riešeniu situácie v súvislosti so šírením koronavírusu. Buďme ohľaduplní a obmedzme svoje kontakty na minimum. Všímajme si tých, ktorí v týchto dňoch potrebujú pomoc a hľadajme riešenia, ako túto pomoc zabezpečiť.

      Hoci nie sme v škole, sme tu pre Vás. Vaše otázky na školu adresujte prostredníctvom e-mailu a telefónu, do 24 hodín Vás budeme kontaktovať.

      Poštové zásielky preberáme dvakrát do týždňa.

      Kontakty:

      Sekretariát školy: 0910 852 152, skola@sskp.sk

      Riaditeľka školy: 0903 590 364, riaditel@sskp.sk

      tím KAPA


       

      Aktuálne k: 11. 3. 2020, 15:45 hod.

      Oznamujeme Vám, že riaditeľka Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline na pokyn zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza udeľuje žiakom

      Základnej školy sv. Cyrila a Metoda 

      riaditeľské voľno v dňoch 12. a 13. marca 2020,

       

      a žiakom Gymnázia Kráľovnej pokoja

      riaditeľské voľno v dňoch 12. - 16. marca 2020 vrátane,

      z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

       

      Rodičom túto správu oznamuje priebežne aj telefonicky a emailom. Obedy v školskej jedálni boli žiakom automaticky odhlásené.

      vedenie školy

       

       

      Aktuálne k 10. 3. 2020: 

      Pozastavujeme nájomcom možnosť prenajímania priestorov školy

      od stredy 11. 3. 2020 do 15. apríla 2020 vrátane

      v súlade s  Preventívnymi opatreniami mesta Žilina

      v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID.

       

      Zároveň sme kontaktovali všetky osoby,

      ktoré nie sú žiakmi našej školy a požiadali ich o neúčasť na krúžkoch

      organizovaných našim CVČ od stredy 11. 3. 2020 do 15. apríla 2020 vrátane.

       

      Aktuálne k 9. 3. 2020: 

      Vážení rodičia,

      dávame do pozornosti preventívne opatrenia Mesta Žilina z 9. 3. 2020.

      Zároveň po konzultácii so zriaďovateľom našej školy, upozorňujeme všetkých rodičov detí našej školy, že

      v súvislosti s prevenciou proti šíreniu koronavírusu,

      môže v tomto týždni alebo neskôr

      dôjsť k prerušeniu prevádzky škôl,

      teda ich úplnému zatvoreniu.

      Je potrebné, aby sa rodičia na túto situáciu pripravili a včas riešili starostlivosť o deti v čase zatvorenia škôl. 

      Poznámka: dnes 9. 3. 2020 vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV zverejnili tieto aktuálne info o víruse.

      vedenie školy

       

      Aktuálne k 2. 3. 2020: 

      Usmernenie - hygienické opatrenia

      Dňa 28. 02. 2020 Ministerka školstva SR Martina Lubyová vydala usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu.

      Prosím, venujte mu patričnú pozornosť a v prípade symptómov spojených s podozrením a možnosťou nakazenia sa koronavírusom sa bezpodmienečne riaďte pokynmi uvedenými v priloženom usmernení. 

      Interaktívna mapa zoznamu krajín postihnutých vírusom.

      MUDr. Krčméry zároveň žiada aby sme nešírili paniku.

      Postup správneho umývania rúk. 

      riaditeľstvo Spojenej školy

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email školy: skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie