• Materská škola

     • Školský poriadok MŠ

     •  

      Školský poriadok MŠ

       

      podrobnejšie rozvádza tieto časti:

       

      I. Všeobecné ustanovenia, charakteristika materskej školy

       

      II.       

      Článok 1 Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie 

      Článok 2 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami v škole

              Článok 3 Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

              Článok 4 Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred 

              sociálno- patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

              Článok 5 Podmienky zaobchádzania s majetkom školy

       

      III. Záverečné ustanovenia     

       

       

      Prílohy:                    

      1. Dodatok č. 1 / 2019 o poplatkoch v MŠ

      2. Prezenčná listina zamestnancov materskej školy, rodičov, oboznámených so školským poriadkom MŠ

       

      NA STIAHNUTIE TU

                                         

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie