• Gymnázium

     • Prijímacie konanie 2023/24

     • V Žiline 11. 11. 2022

      Milí deviataci a rodičia deviatakov!

      Gymnázium Kráľovnej pokoja  v Žiline otvára v šk. roku 2023/24 jednu triedu pre 26 žiakov.

      Srdečne Vás pozývame do našej školy na Deň otvorených dverí, vo štvrtok, 24. novembra 2022 so vstupom o desiatej hodine v budove školy Na Závaží 2, v Žiline.

      Návštevníci si môžu prezrieť učebné priestory gymnázia a oboznámiť sa s podmienkami prijatia a možnosťami štúdia na škole.

      Pre záujemcov sú pripravené otvorené hodiny v triedach a v odborných učebniach.

      Prihlášky na štúdium sa škole odovzdávajú do 20. 3. 2023.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

      za študentov a pedagógov KAPY

      Ing. Anastázia Strečková

      riaditeľka školy


       

      7 krokov ku KAPE

       

      1. Zákonný zástupca odovzdáva prihlášku do 20. marca 2023 na strednú školu kam sa hlási.

      2. Prihlášku možno podať 

      elektronicky (v aSc agende / eŠkola) bez elektronického podpisu občianskym preukazom, 

      alebo v listinnej podobe

      a priložiť vyhlásenie k podaniam (podpísané oboma zákonnými zástupcami žiaka).

       

      3. Termíny konania prijímacích skúšok:

      1. termín - 4. 5. 2023

      2. termín - 9. 5. 2023

      4. Termín zverejnenia zoznamu uchádzačov

      podľa výsledkov prijímacieho konania

      je 19. 5. 2023 (od 0:00 do 23:59).

      5. Zákonný zástupca najneskôr

      do 24. mája 2023 (do 23:59)

      písomne škole potvrdí že nastupuje na vzdelávanie. 

       

      6. FAQ - najčastejšie kladené otázky 

       

      7.  Kritériá prijatia na KAPU

      nájdete TU

       

      8.    Poznámka pre záujemcov z osemročných a bilingválnych gymnázií

      • Žiak tercie alebo kvarty osemročného gymnázia môže na iný študijný odbor, inú strednú školu, resp. na bilingválne gymnázium iba prestúpiť (nakoľko už je žiakom strednej školy). Nepodáva teda prihlášku na štúdium na strednej škole, ale podáva žiadosť o prestup. Podľa §35 ods.1) a 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) prestup povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási, na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu. Podmienkou prestupu žiaka je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky. 

      tím KAPA

       


      V Žiline 18. 05. 2022

      Výsledné poradie uchádzačov - PS pre šk. rok 2022/23

      Zverejnený zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre šk. rok 2022/23:

       

       


       

      V Žiline 13. 05. 2022

      Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2022/23

      Celkové vyhodnotenie prijímacích skúšok bude zverejnené 18. mája 2022.

      Zákonní zástupcovia uchádzačov

      • prijatých bez prijímacích skúšok si už môžu prevziať rozhodnutia o prijatí v kancelárii školy.

       

      Ostatných sme dnes telefonicky aj prostredníctvom egupage kontaktovali a informovali o výsledkoch,

      • zákonní zástupcovia si môžu prevziať rozhodnutie o prijatí v kancelárii školy od utorka 17. 5. 2022 
      • zákonní zástupcovia neprijatých uchádzačov pre nedostatok miesta, môžu podať odvolanie (príklad tu: ODVOLANIE_KAPA_2022-23.docx )

       

      V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: riaditel@sskp.sk, +421 910 852 152

      s úctou

      Ing. Anastázia Strečková


       

      V Žiline 26. 04. 2022

      Milá budúca gymnazistka / Milý budúci gymnazista,                                                                                         

      aktualizovaný harmonogram prijímacích skúšok je nasledovný:

       

       

      07,30 – 08,00 hod. – prezentácia žiakov vo vestibule školy,

       

      08,00 – 08,15 hod. – pokyny ku prij. skúške z MAT,

       

      08,15 – 09,00 hod. – prij. skúška z MAT,

       

      09,00 – 09,15 hod. – prestávka,

       

      09,15 – 09,25 hod. – pokyny ku prij. skúške zo SJL,

       

      09,25 – 10,10 hod. – prij. skúška zo SJL,

       

      10,10 – 10,25 hod. – prestávka,

       

      10,25 – 10,45 hod. – 1. a 2. skupina: osobný dotazník / 3. skupina: osobný niekoľkominútový dialóg,

       

      10,45 – 10,55 hod. – 1. a 2. skupina: prestávka po os. dotazníku / 3 skupina: prestávka a presun na osobný dotazník,

       

      10,55 – 12,30 hod. – 1. a 2. skupina: osobný niekoľkominútový dialóg s uchádzačom / 3. skupina: osobný dotazník.

       

      Požadované pomôcky: 

       

      Na prijímacie skúšky je potrebné priniesť si:

      • vypísané a zákonným zástupcom podpísané Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti (Príloha č. 1a - z doručenej pošty),
      • písacie potreby,
      • vlastnú kalkulačku, pričom platí, že kalkulačka nie je súčasťou mobilného telefónu, má minimálne desaťmiestny displej bez grafického režimu a kalkulačka nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene algebrických alebo iných rovníc.

       

      Tešíme sa na osobné stretnutie!

       

       

                                                                                                      tím KAPA


      V Žiline 12. 1. 2022

      Milí deviataci,

      radi Vám predstavíme osobne našu školu.

      Už čoskoro navštívime viaceré ZŠ v Žiline a jej okolí.

      Poslali sme na Vašu školu naše predstavenie sa.

      Pokiaľ to bude možné, určite sa stretneme.

      Otvárame dve triedy a prijmeme 50-tich z Vás.

       

      See you, 

      tím KAPA


       

       

      7 krokov ku KAPE

       

      1. Zákonný zástupca odovzdáva prihlášku do 20. marca 2022 na strednú školu kam sa hlási.

      2. Prihlášku možno podať 

      elektronicky (v aSc agende / eŠkola) bez elektronického podpisu občianskym preukazom, 

      alebo v listinnej podobe

      a priložiť vyhlásenie k podaniam (podpísané oboma zákonnými zástupcami žiaka).

       

      3. Termíny konania prijímacích skúšok:

      1. termín - 2. 5. 2022

      2. termín - 9. 5. 2022

      4. Termín zverejnenia zoznamu uchádzačov

      podľa výsledkov prijímacieho konania

      je 18. 5. 2022 (od 0:00 do 23:59).

      5. Zákonný zástupca najneskôr

      do 23. mája 2022 (do 23:59)

      písomne škole potvrdí že nastupuje na vzdelávanie. 

       

      6. FAQ - najčastejšie kladené otázky 

       

      7.  Kritériá prijatia na KAPU

      nájdete TU

       

      8.    Poznámka pre záujemcov z osemročných a bilingválnych gymnázií

      • Žiak tercie alebo kvarty osemročného gymnázia môže na iný študijný odbor, inú strednú školu, resp. na bilingválne gymnázium iba prestúpiť (nakoľko už je žiakom strednej školy). Nepodáva teda prihlášku na štúdium na strednej škole, ale podáva žiadosť o prestup. Podľa §35 ods.1) a 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) prestup povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási, na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu. Podmienkou prestupu žiaka je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky. 

      tím KAPA

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


       

      Výsledky pre šk. r. 2021/22:

      Zápis prijatých uchádzačov sa bude konať v dňoch 11. 5. 2021 v čase od 15,00 do 18,00 hod.  a  12. 5. 2021 v čase od 8,00 do 18,00 hod. na sekretariáte Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina.

       

      Zákonný zástupca na zápis prinesie:

       

      • občiansky preukaz,
      • vypísané a podpísané tlačivo Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium,
      • vypísané a podpísané tlačivo Hlavné zásady výchovného pôsobenia školy,
      • vypísané a podpísané tlačivo Súhlas dotknutej osoby (zák. zástupcu),
      • v prípade záujmu: vypísané a podpísané tlačivo Prihláška za člena ISIC (obojstranná), 20 €, fotografia žiaka (rozmer 25 x 25 mm).

       

      Všetky tlačivá boli súčasťou príloh pozvánky na prijímacie konanie.

       

      Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium na našej škole zo strany uchádzača a v zmysle § 68 ods.3,  Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, stane neplatným.

       

      Rozhodnutie o neprijatí z dôvodu nesplnenia kritérií na úspešné vykonanie prijímacích skúšok alebo z dôvodu nedostatku miesta, alebo z dôvodu nedostavenia sa na prij. skúšky si zákonný zástupca žiaka môže prevziať na sekretariáte školy v dňoch 11. 5. 2021 v čase od 15,00 do 18,00 hod. a 12. 5. 2021 v čase od 8,00 do 18,00 hod.  na sekretariáte Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina. Zároveň je možné osobne podať aj písomné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka.

       

       

      V Žiline 7. 5. 2021   

                 

       

                                         


                                               

      V Žiline 30. 04. 2021

      Aktuálne usmernenie vlády SR zo dňa 28. 04. 2021 k prijímacím skúškam

       

      Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza podľa platného covid-automatu v červenom okrese (II. stupňa varovania), testom nie je povinný preukázať.

       

      Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, nie ich zákonní zástupcovia.

        

      Dodržiavame platné opatrenia:

      a) Pred vstupom do budovy skúšky je potrebné zmerať teplotu žiakom, osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok. 

      b) V priestoroch školy a školského zariadenia musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia, 

      c) V priestoroch zariadenia sú umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Účinne vetráme miestnosti. V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov. 

      d) Každý žiak a skúšajúci pedagogický zamestnanec používa vlastné písacie potreby.

      e) Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk. 

      f) Je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.  

       

      Uchádzačom o štúdium prajeme veľa rozvahy a úspech na prijímacích skúškach!

       

      Vedenie školy                       

       

       

        V Žiline 26. 2. 2021

       

       

      Aktuálne kritériá prijímacích skúšok pre Gymnázium Kráľovnej pokoja nájdete po kliknutí na odkaz: 

      Kritériá prijímacích skúšok 2021/22

       

      Viac info o škole: 

      https://www.facebook.com/gymkp 

       

      V Žiline 6. 1. 2021 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

       

       

       

       

       

              

      Dve voľné miesta

      Žilina 29. 6. 2020

      V prípade, ak Vaše dieťa nebolo prijaté na žiadnu SŠ, túto skutočnosť oznamuje výchovný poradca Vašej Základnej školy na Okresný úrad.

      Následne okresný úrad do 28. augusta 2020 určí, na ktorú strednú školu nastúpi od 1. 9. 2020.

      Naše gymnázium má k dnešnému dňu dve voľné miesta.

      vedenie školy


      Vyhlásenie II. kola prijímacích skúšok

      Vážení rodičia, milí deviataci,

      oznamujeme Vám, že po vyhodnnotení prvého kola prijímacích skúšok do 1. ročníka Gymnázia Kráľovnej pokoja v Žiline v šk. roku 2020/21, 

      je počet obsadených miest 44

      a počet voľných miest 4.

      Na základe zverejnených výsledkov Vám oznamujeme, že po prerokovaní v pedagogickej rade, riaditeľka školy rozhodla, že sa na Gymnáziu Kráľovnej pokoja uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (tzv. druhé kolo).   

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na druhé kolo prijímacích skúšok:

      • poštou alebo emailom na tlačive ktoré získate od výchovného poradcu na ZŠ uchádzača
      • alebo prostredníctvom edupage.

       

      Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole, ktorý musí byť najneskôr 19. 6. 2020.

      Kritériá prijímacích skúšok sú rovnaké ako v prvom kole: https://cloud6m.edupage.org/cloud?z%3AQh2Zp2Ix%2BgwCIFxqZ5MVXhqJTCTTzwnCD7Ng5%2FQ5MqMvgc2mNBRbudN%2BYBe0%2BRyY,

      pričom dátumy pre druhé kolo platia podľa harmonogramu MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/data/att/16506.pdf   

      Druhé kolo prijímacieho konania  sa uskutoční do 23. júna 2020. 

      Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. 

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

      Do 25. júna 2020 RŠ odošle rozhodnutie o prijatí na školu.

      Anastázia Strečková
      riaditeľka školy

       


       

      Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2020/21

       

      Prijatí - na základe kritérií

      Neprijatí - pre nedostatok miesta

      (v prípade že nepoznáte svoj kód uchádzača, kontaktujte nás: skola@sskp.sk, 0910852152)

       

      Prijatých žiakov k 05. 06. 2020 je 44, voľných miest 4,

      preto riaditeľka školy do 15. 6. 2020 zverejní vyhlásenie druhého kola prijímacích skúšok.

       

      Prijatým uchádzačom srdečne blahoželáme.

       

      Tešíme sa na Vás :)!

      Tím KAPA

       


       

      Prijímacie skúšky pre školský rok 2020/2021

       

      Gymnázium Kráľovnej pokoja otvára v školskom roku 2020/2021, 

      v súlade s pokynom VÚC Žilina zo dňa 30. 11. 2019, 

      dve triedy štvorročného gymnázia 7902J, s počtom žiakov 48   

      (to znamená 24 + 24 žiakov)

       

      Kritériá prijatia, aktualizované 6. mája 2020, TU.

      Príloha - potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

       


       

      Prijímacie skúšky pre školský rok 2019/2020

       

      Gymnázium Kráľovnej pokoja otvára v školskom roku 2019/2020, 

      v súlade s pokynom VÚC Žilina zo dňa 30. 11. 2018, 

      jednu triedu štvorročného gymnázia  79 02 J, s počtom žiakov 24      

       

      Výsledky prijímacích skúšok ktoré sa konali 13. a 16. mája 2019:

       

      Prijatí - na základe kritérií

      Neprijatí - pre nedostatok miesta

      Neprijatí - nedostavili sa na prijímacie skúšky, resp. neprevzali rozhodnutie o prijatí bez PS 

       

      Zapísaných žiakov k 6. 6. 2019 je 24, voľných miest 0,

      preto riaditeľka školy nevypisuje druhé kolo prijímacích skúšok.

       

      Prijatým a zapísaným uchádzačom srdečne blahoželáme

      a neprijatým prajeme dostatok nádeje a dôvery v naplnenie predstáv o ich živote!

       

      Tím KAPA

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie