• Školský psychológ

     • Základné informácie

     •  (Zdroj: facebook - Psyche s. r. o. - Pezinok, 2020)

      Mgr. Sarah Štefanková

      Kontakt: stefankova@sskp.sk

       

      Konzultačné hodiny pre rodičov, žiakov a študentov:

      podľa dohody v pondelok, stredu, štvrtok a piatok

       7:30 – 15:30

       

      Nájdete ma v kancelárii oproti hlavnému vchodu.

       

      Konzultačné hodiny pre učiteľov: 

      podľa potreby v uvedené dni alebo ma kontaktujte mailom.

       

      Náplň práce školského psychológa

      Školský psychológ poznáva atmosféru školy, členov pedagogického zboru, štýl ich práce a používané metódy, žiaci môžu v prípade potreby okamžite využiť jeho služby a požiadať o pomoc. Školský psychológ sa vo svojej činnosti zameriava na plnenie tzv. podporných služieb v škole.

      Diagnostická činnosť- poznáva osobnosť žiaka z hľadiska osobnostného, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu, osobitnú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, žiakom ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, nadaným a talentovaným žiakom.

      Intervenčná činnosť - v spolupráci s učiteľským kolektívom a inými odborníkmi hľadá spôsoby a vytvára program pre uskutočnenie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom, spolužiakom a prostrediu, s ktorým prichádza do kontaktu. Napomáha učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie voči deťom/žiakom vyplývajúce z rôznorodých situácií v škole.

      Preventívna činnosť - na základe pozorovania triednych kolektívov, vytvára a realizuje preventívne programy šité na mieru, ktoré slúžia na skvalitnenie triednej atmosféry a rozvoju osobnosti žiakov. 

      Poradenská činnosť - poskytuje konzultácie rodičom, učiteľom a žiakom, pomáha pri integrácií žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami do intaktného výchovno-vzdelávacieho procesu.

       

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie