• Materská škola

     • Žiadosti do MŠ

     •  

      Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy pre šk. rok 2020/21 môžete  podávať od 30. 4. 2020 do 31. 5. 2020. 

      K žiadosti sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, v prípade prijatia, bude dieťa prijaté len na adaptačný pobyt.

       

      Podrobnosti:

      - preberanie žiadostí prebieha bez osobnej prítomnosti detí, odporúčame žiadosti podávať elektronicky TU

      - potvrdenie o zdravotnom stave pri podaní žiadosti nevyžadujeme, zákonní zástupcovia ho predložia dodatočne hneď ako im to situácia dovolí,

      - ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nežiada sa predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ale rodičia ho predložia dodatočne - ak nie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

       

      V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: skola@sskp.sk, 0910 852 152

      Škola je z pokynu ministerstva zatvorená od 30. 3. 2020, v pripade potreby nás kontaktujte emailom alebo telefonicky. 

       

      Nové žiadosti na prijatie detí do MŠ možno odovzdať jednou z možností:

      1. elektronicky – prostredníctvom el. prihlášky na webe školy

      2. emailom – prostredníctvom vyplného formulára žiadosti na adresu: skola@sskp.sk

       

      Podmienky prijímania detí

      Prednostne budú prijímané deti:

      • ktoré dovŕšia piaty rok k 31. 8. 2020

      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

      • deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

       

      Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je kapacita materskej školy (k 1. 9. 2020 nám odchádza len 9 predškolákov), sa prednostne príjmu deti, ktoré spĺňajú kritérium, že súrodenec dieťaťa navštevuje našu Spojenú školu Kráľovnej pokoja v Žiline.

       

      Potrebná dokumentácia pred nástupom do škôlky

      Pri prevzatí rozhodnutia o prijatí do MŠ budeme od Vás požadovať kompletizáciu dokumentácie:

      A) vyplnenú a vytlačenú el. prihlášku, podpísanú oboma zákonnými zástupcami dieťaťa (prihlášky ktoré prišli elektronicky už vytlačené máme... tj keď prídete, podpíšete)
       
      B) rodný list dieťaťa a občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov dieťaťa, alebo súdne rozhodnutie o určení zákonných zástupcov dieťaťa
       
      C) ak dieťa je cudzincom, doklad o tom, že má povolenie k pobytu na Slovensku
       
       
      E) ak absolvovali vyšetrenie, predložíte vyjadrenie (správu) príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie - stačí kópia,
       
      F) vytlačené a podpísané oboma zákonnými zástupcami Záväzné vyhlásenie - súhlas s hlavnými zásadami výchovného pôsobenia školy,
       
      G) vytlačené a podpísané oboma zákonnými zástupcami súhlas s GDPR.

       

      Výška príspevku

      na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je 50 € za mesiac pre jedno dieťa.

      Úhrady sa realizujú na účet školy: IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751, do poznámky sa uvádza meno dieťaťa.

       

      V Žiline 9. 4. 2020                                                             Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email školy: skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie