• Materská škola

     • Žiadosti do MŠ

     •  

      Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy pre šk. rok 2022/23 prijímame do 31. 5. 2022. Prihlášky zaslané po tomto termíne budeme evidovať pre prípad uvoľnenia miesta v MŠ.

       

      Podrobnosti:

      - preberanie žiadostí - odporúčame žiadosti podávať elektronicky.

      - ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nežiada sa predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ale rodičia ho predložia dodatočne - ak nie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

      - vyhodnotenie prihlášok a kontaktovanie prihlásených a oznámenia o prijatí budeme realizovať po 31. 5. 2022, podmienky prijímania detí - viď info nižšie,

       

      V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: skola@sskp.sk, 0910 852 152

       

      Nové žiadosti na prijatie detí do MŠ možno odovzdať jednou z možností:

      1. elektronicky – prostredníctvom el. prihlášky na webe školy

      2. emailom – prostredníctvom vyplného formulára žiadosti na adresu: skola@sskp.sk

       

      Podmienky prijímania detí

      Prednostne budú prijímané deti:

      • ktoré dovŕšia piaty rok k 31. 8. 2022

      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

      • deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

       

      Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je kapacita materskej školy, sa prednostne príjmu deti, ktoré spĺňajú kritérium, že súrodenec dieťaťa navštevuje našu Spojenú školu Kráľovnej pokoja v Žiline.

       

      Potrebná dokumentácia pred nástupom do škôlky

      Pri prevzatí rozhodnutia o prijatí do MŠ budeme od Vás požadovať kompletizáciu dokumentácie:

      A) vyplnenú a vytlačenú el. prihlášku, podpísanú oboma zákonnými zástupcami dieťaťa (prihlášky ktoré prišli elektronicky už vytlačené máme... tj keď prídete, podpíšete)
       
      B) rodný list dieťaťa a občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov dieťaťa, alebo súdne rozhodnutie o určení zákonných zástupcov dieťaťa
       
      C) ak dieťa je cudzincom, doklad o tom, že má povolenie k pobytu na Slovensku
       
       
      E) ak absolvovali vyšetrenie, predložíte vyjadrenie (správu) príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie - stačí kópia,
       
      F) vytlačené a podpísané oboma zákonnými zástupcami Záväzné vyhlásenie - súhlas s hlavnými zásadami výchovného pôsobenia školy,
       
      G) vytlačené a podpísané oboma zákonnými zástupcami súhlas s GDPR.

       

      Výška príspevku

      na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je 

      - 55 € za mesiac pre jedno dieťa,

      - 40 € za mesiac pre dieťa v predškolskom veku.

      Úhrady sa realizujú na účet školy: IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751, do poznámky sa uvádza meno dieťaťa.

       

                                                                                          Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie