• Základná škola

     • Dištančné vzdelávanie

     •  

      Dištančné vyučovanie organizujeme so zreteľom aby boli naplnené ciele:

      a) poskytnúť žiakom priestor na konzultácie a vzájomnú otvorenú komunikáciu,

      b) naplniť cieľové požiadavky hlavných vzdelávacích oblastí,

      c) poskytnúť žiakom spätnú väzbu k ich práci, nehodnotiť ale popisovať stav.

       

      1. Počas dištančného vzdelávania platí rozvrh zostavený podľa indikačnej záťaže žiakov jednotlivých ročníkov ktorý je zverejnený na stránke školy TU.
      2. V rozvrhu sú predmety z hlavných vzdelávacích oblastí, ostatné predmety budú nad rámec indikačnej záťaže žiakov. 
      3. Vyučovacie hodiny sú v rozvrhu vyznačené žltou farbou – žiak má byť k dispozícii na on-line vyučovanie podľa pokynov daného vyučujúceho, alebo dostane zadania na vypracovanie. 
      4. Úlohy sa zadávajú v čase od  8.00 do 14.00.
      5. Vyhodnotenie úloh sa môže uskutočňovať počas dňa a po dohode s učiteľom (môže byť aj neskôr). 
      6. Dištančné vyučovanie znamená súbor kontaktných  hodín on-line a kombináciu úloh zadávaných prostredníctvom edupage. 
      7. On-line vyučovanie sa budú uskutočňovať najmä prostredníctvom Google-meet a iných nástrojov, ktoré aktuálne doplníme (Smartbooks).
      8. V zadaniach sa bude kombinovať samostatná práca pre žiaka, výklad, tvorivé úlohy, tzv. obrátené vyučovanie... 
      9. Dĺžka online hodiny nemusí byť 45 minút. Okrem hodín s celou triedou môže učiteľ zaradiť  podľa potreby aj konzultácie s menšou skupinkou žiakov, alebo aj 1:1.
      10. Na hodnotenie sa bude využívať klasifikácia aj spätná väzba. Budeme si všímať najmä dobré veci, aktivitu žiakov, tvorivosť, účasť na hodinách.
      11. Dochádzka žiakov sa bude viesť štandardne v ETK, žiak je povinný sa DV zúčastňovať. Pri neúčasti na hodine je potrebné žiaka ospravedlniť. 
      12. Na komunikáciu s učiteľmi odporúčame Edupage,  aj v prípade neúčasti na vyučovaní.
      13. Akékoľvek otázky súvisiaci s dištančným vzdelávaním adresujte svojmu triednemu učiteľovi, vyučujúcemu alebo učiteľovi informatiky.  

       

      V Žiline  26. 10. 2020

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie