Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Školský klub detí Aktuality Oddelenia Činnosť

 

 

Náplň činnosti školského klubu detí

 

V školskom klube detí sa vychovávateľky snažia, aby deti mohli tráviť mimoškolský čas v zmysluplných činnostiach. Môžu rozvíjať svoju osobnosť v nasledovných aktivitách – náboženská, záujmová, oddychová, vzdelávacia a športová s prihliadnutím aj na svoje  záujmy. Svoju činnosť vykonávajú podľa týždenných plánov, najčastejšie prostredníctvom nasledovných činnosti:

 

oddychová, ktorá je naplnená napríklad: vymaľovávaním predkreslených námetov, individuálnym kreslením, spoločenskými hrami, hrami na podporu motorických a rozumových zručností (Lego, Cheva a pod.), môžu počúvať prípadne čítať rozprávky, povesti a v neposlednom rade môžu relaxovať pri hudbe,

záujmová, kde žiaci trávia čas napríklad: výzdobou tried, násteniek, chodieb a jedálne s veľkonočnou prípadne vianočnou tematikou, môžu vytvárať plagáty, rôzne darčeky ku Vianociam, pre budúcich prvákov, pre prvoprijímajúce deti, zhotovujú adventné vence, kalendáre, rozprávkové postavičky, zvieratká, prípadne môžu svoje pohybové zručnosti využiť pri nácviku tancov,

 

vzdelávacia, je zameraná hlavne na prípravu detí na vyučovanie, na opakovanie prebratého učiva napríklad: opisom textov, riešením matematických príkladov, individuálnym čítaním, žiaci sa môžu zdokonaliť v nácviku slušného správania, tolerancie a úcty k dospelým a spolužiakom, vedenie ich aj k ochrane životného prostredia, zapájaním sa do zberov,

 

športová, má za úlohu u žiakov vypestovať kladný vzťah k športu a k pohybu vôbec, najmä hraním futbalu, tenisu, vybíjanej, nohejbalu, hokejbalu, behmi, hodmi a skokmi,

 

náboženská, v zmysle katolíckeho zamerania našej školy aj v ŠKD sa snažíme deťom vštepiť ducha viery najmä modlitbami sv. ruženca, krížovej cesty, pri adventnom venci, pred a po jedle ako aj poklonou pre Eucharistiou.

 

Z niektorých spoločných aktivít  plánujeme pre deti v ŠKD:

  • návštevy knižnice,
  • návštevy výstav podľa možností,
  • návšteva kultúrnych pamiatok
  • besiedky
  • ukážka výcviku záchranárskych psov.

Mnohé výsledky tvorivosti detí sú umiestnené v priestoroch školy a zvyšujú jej estetickú úroveň.