Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Výchovné poradenstvo Základná škola Gymnázium

 

Aktualizované termíny 

súvisiace s prijímacími skúškami (PS) na stredné školy (SŠ) pre školský rok 2020/2021: 

Aktuálne rozhodnutie ministra MŠVVaŠ SR je tu, z neho vyberáme:

 

do 7. mája 2020

- riaditeľ SŠ zverejní upravené kritériá prijatia

 

do 15. 5. 2020

- zákonný zástupca žiaka odovzdá prihlášku na SŠ 

- nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

- nie je potrebné prihlášku podpisovať

 

do 19. mája 2020

- riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na jednotlivé SŠ

 

do 29. mája 2020

riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí 

 

do 4. júna 2020

- zákonný zástupca uchádzača oznámi nástup alebo nenástup na SŠ

- zákonný zástupca odovzdá Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium v škole, na ktorú bol prijatý. 

 

 

 

 


 

Výchovné poradenstvo 

Súčasťou výchovného poradenstva na ZŠ je pomoc žiakom s problémami učenia, správania, s problémami emocionálneho, neurotického a adaptačného charakteru, profesijná orientácia a pomoc žiakom pri výbere štúdia na stredných školách.

Táto pomoc je počas celého roka zabezpečovaná prostredníctvom Pedagogicko-psychlogickej poradne (PPP), Predmestská 1613. Žilina a cez výchovnú poradkyňu Mgr. Oľgu Palkovú.

Cieľom spolupráce ZŠ s PPP s problémami učenia a správania je zachytiť problémy v učení  a v správaní, určiť príčiny  a odporučiť správny postup na ich zvládnutie, resp. na ich odstránenie.. Rodičom a učiteľom sú poskytované odborné konzultácie  a odporúčania od psychológov a špeciálnych pedagógov.

Naša škola má priamo v radoch svojich zamestnancov špeciálnu pedagogičkou Mgr. Zuzanu Hrtúsovú - viac info o jej práci a možnostiach konzultácií TU

Naša škola spolupracuje aj so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Vuruma 144, Žilina zastúpené riaditeľkou p. Dejovou.

 

Kontakt na výchovnú poradkyňu ZŠ:

Mgr. Oľga Palková

email: palkova@sskp.sk

 

Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne

Každý prvý utorok v mesiaci od 14.30 do 15.30 hodiny pre rodičov, individuálne konzultácie aj v inom termíne po telefonickom dohovore s výchovnou poradkyňou.

Každý štvrtok od 14.00 do 15.00 hodiny - v  kabinete výchovnej poradkyne.

 

Dôležité termíny súvisiace s prijímacími skúškami na stredné školy pre školský rok 2020/2021 nájdete po kliknutí na nasledovnú ikonu (údaje boli platné do 16. 3. 2020):

 

 

Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

Predbežný záujem o štúdium na stredných školách si môžete pozrieť po kliknutí na nasledovnú ikonu: 

 

Systém duálneho vzdelávania