Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Akcie ZŠ Uskutočnené akcie a úspechy Zápis do 1. ročníka Pomôcky Časopis IDEA Testovanie 5 Testovanie 9 Naši patróni

 

 

Základná škola sv. Cyrila a Metoda bola zriadená Biskupským úradom v Nitre v roku 1991. V auguste v roku 2004 sa presťahovala do budovy Na Závaží 2 v Žiline a k 1. 1. 2005 ju zriaďovateľ spojil s Gymnáziom Kráľovnej pokoja do Spojenej školy Kráľovnej pokoja.

Základná škola od začiatku svojej existencie bola školou s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. V súčasnosti vyučuje podľa učebných plánov s rozšíreným vyučovaním jazykov.

Po stránke vzdelávania je rovnocenná s ostatnými základnými školami, taktiež však kladie dôraz na duchovnú a mravnú formáciu žiakov. V každej triede sa vyučuje rímskokatolícke náboženstvo dve hodiny týždenne. Popri vyučovaní existuje ponuka rôznych duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových akcií, do ktorých sa žiaci zapájajú podľa svojich záujmov.

Pri škole pracuje i školský klub detí a školské stredisko záujmovej činnosti.