Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Prijímacie konanie Gymnázium Kráľovnej pokoja Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Maturita Akcie gymnázia Uskutočnené akcie Absolventi Školský časopis KAPACITY Žiacka školská rada Deň otvorených dverí FB ISIC KAM po strednej? Maturitné vysvedčenie - skupiny príbuzných predmetov AKADÉMIA VEĽKÝCH DIEL

 

Dve voľné miesta

Žilina, 29. 6. 2020

V prípade, ak Vaše dieťa nebolo prijaté na žiadnu SŠ, túto skutočnosť oznamuje výchovný poradca Vašej Základnej školy na Okresný úrad.

Následne okresný úrad do 28. augusta 2020 určí, na ktorú strednú školu nastúpi od 1. 9. 2020.

Naše gymnázium má k dnešnému dňu dve voľné miesta.

vedenie školy


Vyhlásenie II. kola prijímacích skúšok

Vážení rodičia, milí deviataci,

oznamujeme Vám, že po vyhodnnotení prvého kola prijímacích skúšok do 1. ročníka Gymnázia Kráľovnej pokoja v Žiline v šk. roku 2020/21, 

je počet obsadených miest 44

a počet voľných miest 4.

Na základe zverejnených výsledkov Vám oznamujeme, že po prerokovaní v pedagogickej rade, riaditeľka školy rozhodla, že sa na Gymnáziu Kráľovnej pokoja uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (tzv. druhé kolo).   

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na druhé kolo prijímacích skúšok:

  • poštou alebo emailom na tlačive ktoré získate od výchovného poradcu na ZŠ uchádzača
  • alebo prostredníctvom edupage.

 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole, ktorý musí byť najneskôr 19. 6. 2020.

Kritériá prijímacích skúšok sú rovnaké ako v prvom kole: https://cloud6m.edupage.org/cloud?z%3AQh2Zp2Ix%2BgwCIFxqZ5MVXhqJTCTTzwnCD7Ng5%2FQ5MqMvgc2mNBRbudN%2BYBe0%2BRyY,

pričom dátumy pre druhé kolo platia podľa harmonogramu MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/data/att/16506.pdf   

Druhé kolo prijímacieho konania  sa uskutoční do 23. júna 2020. 

Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

Do 25. júna 2020 RŠ odošle rozhodnutie o prijatí na školu.

Anastázia Strečková
riaditeľka školy

  

Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2020/21

 

Prijatí - na základe kritérií

Neprijatí - pre nedostatok miesta

(v prípade že nepoznáte svoj kód uchádzača, kontaktujte nás: skola@sskp.sk, 0910852152)

 

Prijatých žiakov k 05. 06. 2020 je 44, voľných miest 4,

preto riaditeľka školy do 15. 6. 2020 zverejní vyhlásenie druhého kola prijímacích skúšok.

 

Prijatým uchádzačom srdečne blahoželáme.

 

Tešíme sa na Vás :)!

Tím KAPA

  

Prijímacie skúšky pre školský rok 2020/2021

 

Gymnázium Kráľovnej pokoja otvára v školskom roku 2020/2021, 

v súlade s pokynom VÚC Žilina zo dňa 30. 11. 2019, 

dve triedy štvorročného gymnázia 7902J, s počtom žiakov 48   

(to znamená 24 + 24 žiakov)

 

Kritériá prijatia, aktualizované 6. mája 2020, TU.

Príloha - potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

 

  

Prijímacie skúšky pre školský rok 2019/2020

 

Gymnázium Kráľovnej pokoja otvára v školskom roku 2019/2020, 

v súlade s pokynom VÚC Žilina zo dňa 30. 11. 2018, 

jednu triedu štvorročného gymnázia  79 02 J, s počtom žiakov 24      

 

Výsledky prijímacích skúšok ktoré sa konali 13. a 16. mája 2019:

 

Prijatí - na základe kritérií

Neprijatí - pre nedostatok miesta

Neprijatí - nedostavili sa na prijímacie skúšky, resp. neprevzali rozhodnutie o prijatí bez PS 

 

Zapísaných žiakov k 6. 6. 2019 je 24, voľných miest 0,

preto riaditeľka školy nevypisuje druhé kolo prijímacích skúšok.

 

Prijatým a zapísaným uchádzačom srdečne blahoželáme

a neprijatým prajeme dostatok nádeje a dôvery v naplnenie predstáv o ich živote!

 

Tím KAPA