Informácie Aktuality Odhlasovanie stravy

 

 

Hlavnou náplňou školskej jedálne je zabezpečovať  plnohodnotnú stravu podľa dodržiavania platných technologických postupov, a noriem. Jedálne lístky zostavujeme podľa Prílohy č.1 k vyhláške 330/2009 Z.z. – zásady na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadení školského stravovania.

Časová štruktúra jedálnych lístkov počas týždňa obsahuje:

a/ dve hlavné mäsové jedlá

b/ jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením

c/ dve hlavné jedla múčne a zeleninové /podávame najmä v piatok/

Naša ŠJ pomáha pri výchove detí k spoločenskému správaniu, k zásadam zdravej výživy, k hygiene a kultúrnemu stravovaniu a odstraňovaniu negatívnych stravovacích návykov detí. 

Obedy sú vydávané v čase od 11:45 do 14:15 hodiny na základe platného a podpísaného stravného lístka.

 

Poplatky za stravu od 1. 9. 2016

 

skupina stravníkov

finančný limit na
nákup potravín v €

príspevok na režijné náklady v €

úhrada zákonného zástupcu na
1 odobratý obed v €

výška trvalého príkazu v banke za mesiac v €

1. až 4. ročník ZŠ

1,01

0,15

1,16

23,20

5. až 9. ročník ZŠ

1,09

0,15

1,24

24,80

1. až 4. ročník  GYM

1,19

0,15

1,34

26,80

Stanovené finančné limity na nákup potravín sú v 3. finančnom pásme Nariadenia MŠVVaŠ SR platného od 1. 9. 2011

 

Stravu je možné uhrádzať poštovou poukážkou, prípadne bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK3802000000000060932432 do 25. dňa v príslušnom mesiaci na nasledujúci mesiac. Pri prevzatí stravných lístkov je potrebné sa preukázať dokladom o zaplatení najneskôr do 30. v príslušnom mmesiaci.  Vyúčtovanie preplatkov pri trvalých príkazoch sa realizuje na konci školského roka a preplatok je vrátený späť na účet platiteľa. Stravné lístky za zaplatený mesiac je potrebné vybrať najneskôr do posledného dňa v predošlom mesiaci.

Pracovníčky školskej jedálne

p. Alena Remencová - vedúca školskej jedálne, 041/7233449, 0904838893

p. Zdenka Dubcová- hlavná kuchárka

p. Zuzana Belajová - kuchárka

p. Dana Kuriaková - pomocná kuchárka

p. Silvia Remeková - pomocná kuchárka