• Profil školy

     • Rada školy

     • Zverejnenie zápisnice z v volieb do školského parlamentu Spojenej školy Kráľovnej pokoja

      Zverejňujeme zápisnicu TU, ktorú predložil riaditeľke školy predseda Rady školy dňa 9. 11. 2022.

             Oznámenie o výsledku volieb do Rady školy pri SŠKP na obdobie 2022 – 2026 za rodičov detí v Materskej škole

      Za rodičov detí MŠ do Rady školy na obdobie 2022- 2026 boli v opakovanej voľbe 29. 9. 2022 zvolení:

      p. Kristína Jakab

      náhradníci:         p. Viliam Sládek,  

                               p. Marián Lakatoš, 

      Pani Jakab srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoločnú spoluprácu.       

      Vyhlásenie opakovanej voľby do Rady školy za rodičov detí MŠ

      V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, na základe ukončenia volebného obdobia člena rady školy za rodičov detí v Materskej škole pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja,

      a na základe faktu, že sa k voľbám dňa 28. 9. 2022 nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov,

      riaditeľka školy vyhlasuje v súlade s §1 ods 6 vyhlášky č. 291/2004 Z. z.,

      opakovanú voľbu do Rady školy.

      V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 a na základe internej smernice Zriaďovateľa č. DŠÚ-121/2020-1 zo dňa 4. 8. 2020 je ustanovené že Radu školy pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja tvorí jeden zástupca rodičov Materskej školy.

      Návrhy na kandidátov do volieb Rady školy za rodičov Materskej školy boli predložené spolu so súhlasom kandidáta v písomnej podobe do 27. 9. 2022 do 18:00 na riaditeľstve školy alebo zaslané na adresu riaditel@sskp.sk.

      Mená kandidátov zverejnila volebná komisia 27. 9. 2022 na webovej stránke školy v sekcii Rada školy (viď nižšie).

      Opakovaná voľba člena rady školy

      za rodičov Materskej školy sa uskutoční dňa 29. 9. 2022,  

      v priestoroch školskej jedálne pri Materskej školy Kráľovnej pokoja

      od 15:00 do 16:00 hod., za prítomnosti volebnej komisie.

      Oprávnenými voličmi sú rodičia detí navštevujúcich Materskú školu v školskom roku 2022/23. Po príchode do Školskej jedálne sa pred volebnou komisiou preukážu občianskym preukazom a zapíšu sa do prezenčnej listiny voličov. Volebná komisia jednému voličovi vydá jeden hlasovací lístok, ktorý volič po označení kandidáta vloží do zapečatenej volebnej urny. 

      O výsledkoch volieb bude volebná komisia informovať.       

      Mená kandidujúcich osôb do Rady školy pri SSKP 2022 - 2026

      Mená kandidátov na člena Rady školy za zástupcov rodičov detí v MŠ:

      1. pán Viliam Sládek, dieťa v triede Mravčekovia,

      2. pani Kristína Jakab, dieťa v triede Včielky,

      3. pán Marián Lakatoš, dieťa v triede Včielky.

       

      Podľa Štatútu Rady školy, voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. 

      Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet kandidátov, označenie sa robí zakrúžkovaním kandidáta. Do rady školy bude zvolený vo voľbách za členov rady školy ten zástupca rodičov Materskej školy, ktorý vo voľbách získa najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.

      Voľby sa uskutočnia za prítomnosti volebnej komisie dňa 28. 9. 2022 v priestoroch Školskej jedálne od 14:00 do 16:00 hod., oprávnenými voličmi sú rodičia detí navštevujúcich Materskú školu v školskom roku 2022/23. Po príchode do Školskej jedálne sa pred volebnou komisiou preukážu občianskym preukazom a zapíšu sa do prezenčnej listiny voličov. Volebná komisia jednému voličovi vydá jeden hlasovací lístok, ktorý volič po označení kandidáta vloží do zapečatenej volebnej urny. 

      O výsledkoch volieb bude volebná komisia informovať po spočítaní hlasov a vypracovaní zápisnice o priebehu volieb.       

      Vyhlásenie volieb do Rady školy za rodičov detí MŠ

      V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe ukončenia volebného obdobia člena rady školy za rodičov detí v Materskej škole pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja, riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy.

      V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 a na základe internej smernice Zriaďovateľa č. DŠÚ-121/2020-1 zo dňa 4. 8. 2020 je ustanovené že Radu školy pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja tvorí jeden zástupca rodičov Materskej školy.

      Návrh na kandidáta do volieb Rady školy za rodičov Materskej školy je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej podobe do 27. 9. 2022 do 18:00 na riaditeľstve školy alebo zaslať na adresu riaditel@sskp.sk.

      Voľby člena rady školy za rodičov Materskej školy sa uskutočnia dňa 28. 9. 2022 v priestoroch Materskej školy Kráľovnej pokoja.

      Mená kandidátov zverejní volebná komisia 27. 9. 2022 na webovej stránke školy v sekcii Rada školy.

      S úctou                                                                                               Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy       

      Rada školy na funkčné obdobie 2020 - 2024, od 26. 10. 2021

       

      Podpredsedkyňa Rady školy na zasadnutí 26. 10. 2021 predstavila nových členov Rady školy Mgr. Dominika Hriníka (za učiteľov), Mgr. Michala Tichého a Mgr. Františka Daška (delegovaní za biskupský úrad) a uviedla dôvody zmien a aj dôvod odstúpenia z Rady školy Mgr. Júliusa Janeka k 24. 8. 2021 (z dôvodu poverenia do funkcie zástupcu za ZŠ počas PN pani Mgr. Oľgy Palkovej). 

      Aktuálne zloženie Rady školy k 26. 10. 2021 je: 

       
      Mgr. Gabriela Králiková

       za pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ

      Mgr. Dominik Hriník

       za pedagogických zamestnancov GYM

      Mgr. Marta Majdišová

      za ostatných zamestnancov

       p. Jozef Rajský

       za rodičov detí v MŠ

       p. Zuzana Kolembusová

       za rodičov žiakov ZŠ

       p. Iveta Šumpíková  za rodičov žiakov GYM
       Mgr. Michal Tichý  za zriaďovateľa
       Mgr. František Daško

       za zriaďovateľa

       Ing. Juraj Malobický

       za zriaďovateľa

       Mgr. Radoslav Kačur 

       za zriaďovateľa

       p. Sára Zimenová

       za žiacku radu gymnázia


       

       

      Rada školy na funkčné obdobie 2020 - 2024

       Mgr. Gabriela Králiková

       za pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ

       Mgr. Július Janek

       za pedagogických zamestnancov GYM

       Mgr. Marta Majdišová

      za ostatných zamestnancov

       p. Jozef Rajský

       za rodičov detí v MŠ

       p. Zuzana Kolembusová

       za rodičov žiakov ZŠ

       p. Iveta Šumpíková  za rodičov žiakov GYM
       ThLic. Martin Danišek  za zriaďovateľa
       Mgr. Lukáš Urbaník

       za zriaďovateľa

       Ing. Juraj Malobický

       za zriaďovateľa

       Mgr. Radoslav Kačur 

       za zriaďovateľa

       p. Sára Zimenová

       za žiacku radu gymnázia

       

       

      Výsledky volieb do Rady školy pri SSKP 2020 - 2024

      Oznamujeme, že boli vo voľbách zvolení:

       

      Za pedagogických zamestnancov (účasť 90% voličov):

      • za MŠ + ZŠ: Gabriela Králiková s počtom hlasov 23 (náhradník Dominik Hriník s počtom hlasov 12)
      • za GYM: Július Janek s počtom hlasov 34

       

      Za ostatných zamestnancov (účasť 100% voličov):

      • Marta Majdišová s počtom hlasov 13 (náhradník Ján Majdiš s počtom hlasov 7)

       

      Za rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov:

      • za MŠ, účasť 57% voličov: Jozef Rajský s počtom hlasov 14 (náhradník Katarína Jarabáková s počtom hlasov 13)
      • za ZŠ, účasť 70,2 % voličov: Zuzana Kolembusová s počtom hlasov 78 (náhradník Marek Všetička s počtom hlasov 28)
      • za GYM, účasť 59,8 % voličov: Iveta Šumpíková s počtom hlasov 56 (náhradník Ivana Zimenová s počtom hlasov 20)

       

      Za žiakov gymnázia (účasť 100% voličov):

      • Sára Zimenová s počtom hlasov 5 (náhradník Vanesa Fašánková s počtom hlasov 4)
       

      Za zriaďovateľa

      • Ing. Juraj Malobický - RKC Žilina
      • ThLic. Martin Daniešk - farnosť Žilina Mesto
      • Mgr. Lukáš Urbaník - farnosť Žilina Mesto
      • Mgr. Radoslav Kačur - CZŠ Zaymusa

      Zvoleným kandidátom srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu.

      S úctou, 

      Anastázia Strečková

       

      Mená kandidujúcich osôb do Rady školy pri SSKP 2020 - 2024

      Tu budeme postupne zverejňovať mená prihlásených kandidátov.

       

      Kandidáti na zástupcov rodičov:

      • za MŠ: 
       • Katarína Jarabáková (dieťa Alexander MŠ-V)
       • Jozef Rajský (dieťa: Timotej MŠ-V)
      • za ZŠ: 
       • Zuzana Kolembusová (deti: Zita 4. A, Júlia 7. A, Filip 9. A)
       • Marek Všetička (deti: Sofia Mozsiová 4. A, Vanesa Mozsiová 5. A, Dominik Všetička 8. A) - anotácia
      • za GYM: 
       • Iveta Šumpíková (dieťa: Iva Šumpíková, I. AG)
       • Ivana Zimenová (dieťa: Sára Zimenová, III. AG)

       

      Kandidáti na zástupcov pedagogických zamestnancov:

      • za MŠ + ZŠ: Dominik Hriník, Gabriela Králiková
      • za GYM: Július Janek

       

      Kandidáti na zástupcov študentov gymnázia:

      • Aneta Žeriavová  (1.AG)
      • Richard Rybár (1.AG)
      • Tomáš Hartiník (1.AG)
      • Alexandra Lacková (1.BG)
      • Alexandra Randová (1.BG)
      • Linda Dorociaková (1.BG)
      • Vanessa Fašánková (2.AG)
      • Oliver Vrábeľ (2.AG)
      • Zuzana Kasmanová (2.AG)
      • Sára Zimenová (3.AG)
      • Alžbeta Sušienková (3.AG)
      • Jakub Valek (3.AG)
      • Pavol Kubica (4.AG)
      • Veronika Poliačková (4.AG)
      • Alica Loncová (4.AG)

       

       

      Kandidáti na zástupcov ostatných zamestnancov:

      • Belajová Zuzana, Cesneková Darina, Čurajová Anna, Grižáková Lucia, Hožná Alena, Chobotová Iveta, Králiková Mária, Kuriaková Eva, Lovíšková Zuzana, Majdiš Ján, Majdišová Marta, Matiašovská Katarína, Peknušová Darina

       

      Aktualizované 5. 10. 2020, 15:50 hod.

       

       

      Voľby zástupcov rodičov do Rady školy na funkčné obdobie 2020 - 2024

      V Žiline, 30. 9. 2020

      Milí rodičia a zákonní zástupcovia
      detí Materskej školy, žiakov Základnej školy a žiakov Gymnázia.

      Informujeme Vás, že v súlade so Zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve je aj pri našej Spojenej škole zriadená Rada školy, ktorej štatút je k nahliadnutiu TU.

      V týchto dňoch končí funkčné obdobie členom rady a je potrebné zrealizovať nové voľby pre najbližšie štvorročné funkčné obdobie.

      Rada školy má 11 členov, a tvoria ich:
      3 zvolení zástupcovia rodičov (1 za MŠ, 1 za ZŠ, 1 za GYM),
      2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,
      1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,
      1 zvolený zástupca žiakov (strednej) školy,
      4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy.

      Obraciame sa na Vás,
      aby ste nám v prípade, že máte záujem / návrh
      do pondelka 5. 10. 2020 do 15:00 hod. zaslali emailom prostredníctvom triedneho učiteľa alebo priamo na adresu školy: skola@sskp.sk :
      a) Vaše meno, s textom že máte záujem kandidovať vo voľbách, ako zástupca (uveďte MŠ, ZŠ, GYM podľa toho ktorú školu navštevuje Vaše dieťa),
      b) návrh mena kandidáta, ktorého odporúčate (v takom prípade budeme navrhnutého kandidáta kontaktovať aby sme od neho získali súhlas/nesúhlas s kandidatúrou).

      Následne (6. 10. 2020) Vás budeme informovať, ako bude ďalej organizovaná tajná voľba z navrhnutých kandidátov na zástupcov rodičov v Rade školy, mená ktorých pred uskutočnením volieb samozrejme zverejníme.

      V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

      Ďakujeme,
      s úctou Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy

       

      Vyhlásenie termínu volieb do Rady školy

      V Žiline, 28. 9. 2020

      V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej rady školy pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja, riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie 2020 - 2024.

       

      V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 a na základe internej smernice Zriaďovateľa č. DŠÚ-121/2020-1 zo dňa 4. 8. 2020 ustanovuje že Radu školy pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja tvoria :

      1. jeden zástupca pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ, zvolený vo voľbách pedagogickými zamestnancami Spojenej školy,
      2. jeden zástupca pedagogických zamestnancov Gymnázia, zvolený vo voľbách pedagogickými zamestnancami Spojenej školy,
      3. jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy,
      4. jeden zástupca študentov Gymnázia, zvolený vo voľbách členmi Žiackej školskej rady,
      5. jeden zástupca rodičov detí v MŠ, zvolený vo voľbách rodičmi detí MŠ
      6. jeden zástupca rodičov žiakov ZŠ, zvolený vo voľbách rodičmi žiakov ZŠ
      7. jeden zástupca rodičov žiakov Gymnázia, zvolený vo voľbách rodičmi žiakov Gymnázia
      8. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

       

      Návrh na kandidáta do volieb RŠ za pedagogických zamestnancov do 6. 10. 2020 do 8:00 hod. na riaditeľstve školy alebo predsedníčke dosluhujúcej Rady školy Mgr. Lucii Pudišovej.

       

      Návrh na kandidáta do volieb RŠ za rodičov je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej alebo ústnej podobe do 5. 10. 2020 do 15:00 na riaditeľstve školy alebo zaslať na adresu skola@sskp.sk.

       

      Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a zo zástupcov študentov ako aj za rodičov žiakov školy sa uskutočnia dňa 6. 10. 2020.

       

      S úctou

                                                                                                     Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy

       

       

      Rada školy na funkčné obdobie 2016 - 2020

       Mgr. Lucia Pudišová

       za pedagogických zamestnancov

      - predsedníčka RŠ

       Mgr. Alena Rybárová

       za pedagogických zamestnancov 

      - podpredsedníčka RŠ

       p. Anna Privarčáková

       za zriaďovateľa

      - zapisovateľka RŠ

       Mgr. Marta Majdišová

       za nepedagogických zamestnancov

       p. Dušan Gašpierik

       za rodičov

       Ing. Andrea Kubačáková  za rodičov
       JUDr. Zuzana Kolembusová

       za rodičov

       Mgr. Martin Danišek

       za zriaďovateľa

       Mgr. Peter Jurčík

       za zriaďovateľa

       Mons. ThDr. Ing. Ladislav Stromček  

       za zriaďovateľa

      p. Tomáš Hruškovic

       za žiacku radu gymnázia

       

      Štatút rady školy je k nahliadnutiu po kliknutí na ikonu: 

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie