• Profil školy

     • Rada školy

     • Rada školy na funkčné obdobie 2020 - 2024

       Mgr. Gabriela Králiková

       za pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ

       Mgr. Július Janek

       za pedagogických zamestnancov GYM

       Mgr. Marta Majdišová

      za ostatých zamestnancov

       p. Jozef Rajský

       za rodičov detí v MŠ

       p. Zuzana Kolembusová

       za rodičov žiakov ZŠ

       p. Iveta Šumpíková  za rodičov žiakov GYM
       ThLic. Martin Danišek  za zriaďovateľa
       Mgr. Lukáš Urbaník

       za zriaďovateľa

       Ing. Juraj Malobický

       za zriaďovateľa

       Mgr. Radoslav Kačur 

       za zriaďovateľa

       p. Sára Zimenová

       za žiacku radu gymnázia

       

       

      Výsledky volieb do Rady školy pri SSKP 2020 - 2024

      Oznamujeme, že boli vo voľbách zvolení:

       

      Za pedagogických zamestnancov (účasť 90% voličov):

      • za MŠ + ZŠ: Gabriela Králiková s počtom hlasov 23 (náhradník Dominik Hriník s počtom hlasov 12)
      • za GYM: Július Janek s počtom hlasov 34

       

      Za ostatných zamestnancov (účasť 100% voličov):

      • Marta Majdišová s počtom hlasov 13 (náhradník Ján Majdiš s počtom hlasov 7)

       

      Za rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov:

      • za MŠ, účasť 57% voličov: Jozef Rajský s počtom hlasov 14 (náhradník Katarína Jarabáková s počtom hlasov 13)
      • za ZŠ, účasť 70,2 % voličov: Zuzana Kolembusová s počtom hlasov 78 (náhradník Marek Všetička s počtom hlasov 28)
      • za GYM, účasť 59,8 % voličov: Iveta Šumpíková s počtom hlasov 56 (náhradník Ivana Zimenová s počtom hlasov 20)

       

      Za žiakov gymnázia (účasť 100% voličov):

      • Sára Zimenová s počtom hlasov 5 (náhradník Vanesa Fašánková s počtom hlasov 4)
       

      Za zriaďovateľa

      • Ing. Juraj Malobický - RKC Žilina
      • ThLic. Martin Daniešk - farnosť Žilina Mesto
      • Mgr. Lukáš Urbaník - farnosť Žilina Mesto
      • Mgr. Radoslav Kačur - CZŠ Zaymusa

      Zvoleným kandidátom srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu.

      S úctou, 

      Anastázia Strečková

       

      Mená kandidujúcich osôb do Rady školy pri SSKP 2020 - 2024

      Tu budeme postupne zverejňovať mená prihlásených kandidátov.

       

      Kandidáti na zástupcov rodičov:

      • za MŠ: 
       • Katarína Jarabáková (dieťa Alexander MŠ-V)
       • Jozef Rajský (dieťa: Timotej MŠ-V)
      • za ZŠ: 
       • Zuzana Kolembusová (deti: Zita 4. A, Júlia 7. A, Filip 9. A)
       • Marek Všetička (deti: Sofia Mozsiová 4. A, Vanesa Mozsiová 5. A, Dominik Všetička 8. A) - anotácia
      • za GYM: 
       • Iveta Šumpíková (dieťa: Iva Šumpíková, I. AG)
       • Ivana Zimenová (dieťa: Sára Zimenová, III. AG)

       

      Kandidáti na zástupcov pedagogických zamestnancov:

      • za MŠ + ZŠ: Dominik Hriník, Gabriela Králiková
      • za GYM: Július Janek

       

      Kandidáti na zástupcov študentov gymnázia:

      • Aneta Žeriavová  (1.AG)
      • Richard Rybár (1.AG)
      • Tomáš Hartiník (1.AG)
      • Alexandra Lacková (1.BG)
      • Alexandra Randová (1.BG)
      • Linda Dorociaková (1.BG)
      • Vanessa Fašánková (2.AG)
      • Oliver Vrábeľ (2.AG)
      • Zuzana Kasmanová (2.AG)
      • Sára Zimenová (3.AG)
      • Alžbeta Sušienková (3.AG)
      • Jakub Valek (3.AG)
      • Pavol Kubica (4.AG)
      • Veronika Poliačková (4.AG)
      • Alica Loncová (4.AG)

       

       

      Kandidáti na zástupcov ostatných zamestnancov:

      • Belajová Zuzana, Cesneková Darina, Čurajová Anna, Grižáková Lucia, Hožná Alena, Chobotová Iveta, Králiková Mária, Kuriaková Eva, Lovíšková Zuzana, Majdiš Ján, Majdišová Marta, Matiašovská Katarína, Peknušová Darina

       

      Aktualizované 5. 10. 2020, 15:50 hod.

       

       

      Voľby zástupcov rodičov do Rady školy na funkčné obdobie 2020 - 2024

      V Žiline, 30. 9. 2020

      Milí rodičia a zákonní zástupcovia
      detí Materskej školy, žiakov Základnej školy a žiakov Gymnázia.

      Informujeme Vás, že v súlade so Zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve je aj pri našej Spojenej škole zriadená Rada školy, ktorej štatút je k nahliadnutiu TU.

      V týchto dňoch končí funkčné obdobie členom rady a je potrebné zrealizovať nové voľby pre najbližšie štvorročné funkčné obdobie.

      Rada školy má 11 členov, a tvoria ich:
      3 zvolení zástupcovia rodičov (1 za MŠ, 1 za ZŠ, 1 za GYM),
      2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,
      1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,
      1 zvolený zástupca žiakov (strednej) školy,
      4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy.

      Obraciame sa na Vás,
      aby ste nám v prípade, že máte záujem / návrh
      do pondelka 5. 10. 2020 do 15:00 hod. zaslali emailom prostredníctvom triedneho učiteľa alebo priamo na adresu školy: skola@sskp.sk :
      a) Vaše meno, s textom že máte záujem kandidovať vo voľbách, ako zástupca (uveďte MŠ, ZŠ, GYM podľa toho ktorú školu navštevuje Vaše dieťa),
      b) návrh mena kandidáta, ktorého odporúčate (v takom prípade budeme navrhnutého kandidáta kontaktovať aby sme od neho získali súhlas/nesúhlas s kandidatúrou).

      Následne (6. 10. 2020) Vás budeme informovať, ako bude ďalej organizovaná tajná voľba z navrhnutých kandidátov na zástupcov rodičov v Rade školy, mená ktorých pred uskutočnením volieb samozrejme zverejníme.

      V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

      Ďakujeme,
      s úctou Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy

       

      Vyhlásenie termínu volieb do Rady školy

      V Žiline, 28. 9. 2020

      V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe ukončenia volebného obdobia predchádzajúcej rady školy pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja, riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie 2020 - 2024.

       

      V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 a na základe internej smernice Zriaďovateľa č. DŠÚ-121/2020-1 zo dňa 4. 8. 2020 ustanovuje že Radu školy pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja tvoria :

      1. jeden zástupca pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ, zvolený vo voľbách pedagogickými zamestnancami Spojenej školy,
      2. jeden zástupca pedagogických zamestnancov Gymnázia, zvolený vo voľbách pedagogickými zamestnancami Spojenej školy,
      3. jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy,
      4. jeden zástupca študentov Gymnázia, zvolený vo voľbách členmi Žiackej školskej rady,
      5. jeden zástupca rodičov detí v MŠ, zvolený vo voľbách rodičmi detí MŠ
      6. jeden zástupca rodičov žiakov ZŠ, zvolený vo voľbách rodičmi žiakov ZŠ
      7. jeden zástupca rodičov žiakov Gymnázia, zvolený vo voľbách rodičmi žiakov Gymnázia
      8. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

       

      Návrh na kandidáta do volieb RŠ za pedagogických zamestnancov do 6. 10. 2020 do 8:00 hod. na riaditeľstve školy alebo predsedníčke dosluhujúcej Rady školy Mgr. Lucii Pudišovej.

       

      Návrh na kandidáta do volieb RŠ za rodičov je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej alebo ústnej podobe do 5. 10. 2020 do 15:00 na riaditeľstve školy alebo zaslať na adresu skola@sskp.sk.

       

      Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a zo zástupcov študentov ako aj za rodičov žiakov školy sa uskutočnia dňa 6. 10. 2020.

       

      S úctou

                                                                                                     Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy

       

       

      Rada školy na funkčné obdobie 2016 - 2020

       Mgr. Lucia Pudišová

       za pedagogických zamestnancov

      - predsedníčka RŠ

       Mgr. Alena Rybárová

       za pedagogických zamestnancov 

      - podpredsedníčka RŠ

       p. Anna Privarčáková

       za zriaďovateľa

      - zapisovateľka RŠ

       Mgr. Marta Majdišová

       za nepedagogických zamestnancov

       p. Dušan Gašpierik

       za rodičov

       Ing. Andrea Kubačáková  za rodičov
       JUDr. Zuzana Kolembusová

       za rodičov

       Mgr. Martin Danišek

       za zriaďovateľa

       Mgr. Peter Jurčík

       za zriaďovateľa

       Mons. ThDr. Ing. Ladislav Stromček  

       za zriaďovateľa

      p. Tomáš Hruškovic

       za žiacku radu gymnázia

       

      Štatút rady školy je k nahliadnutiu po kliknutí na ikonu: 

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183 Materská škola, Lienky: +421 903 983 911 Materská škola, Sovičky: +421 910 852 468 Materská škola, Mravčekovia: +421 903 983 910 Materská škola, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie