• Školský klub detí

     • Oznamy

     •  

      Organizácia ŠKD

       

      Od 3. 5. 2021 je ŠKD v prevádzke v bežnom režime:

      Ranná prevádzka: od 6.30 - 7.45 hod.

      Poobedná prevádzka: od 11.40 - 16.30 hod.

      Oddelenie

      ŠKD

      Triedy

      Vychovávateľka

      Umiestnenie

      1.oddelenie

      ŠKD1

      1. A+4.A

      Bc. Takáčová

      budova A, pri vrátnici, trieda ŠKD1

      2.oddelenie

      ŠKD2

      2. A+4.A

      Bc. Hodásová

      budova B, 3. poschodie, trieda 2.A

      3.oddelenie

      ŠKD3

      3. A+5.A

      Mgr. Lorencová

      budova B, 3. poschodie, trieda 3.A

       

       

      Odporúčanie pre rodičov

      Počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 odporúčame rodičom podľa možností zvážiť nevyhnutnosť pobytu ich detí v školskom klube detí, a to počas rannej i poobednej prevádzky ŠKD.

       

      Sprevádzanie detí do školy a vyzdvihovanie z ŠKD

      V rámci protiepidemiologických opatrení sa rodičia a sprevádzajúce osoby nepohybujú vo vnútorných priestoroch školy s výnimkou žiakov prvého ročníka. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

      Pri vyzdvihovaní detí 2. - 5. ročníka z ŠKD zákonní zástupcovia alebo sprevádzajúce osoby telefonicky kontaktujú p. vychovávateľku príslušného oddelenia. Kontakty a ďalšie informácie dostali zákonní zástupcovia prostredníctvom detí.

       

      Výška mesačného poplatku

      V školskom roku 2020/21 sa rozhodnutím riaditeľky školy mení výška mesačného poplatku:

      15 € - ak dieťa navštevuje ŠKD iba ráno,

      20 € - ak dieťa navštevuje ŠKD ráno a popoludní alebo iba popoludní,

      50% z poplatku – každé ďalšie dieťa z jednej rodiny,

      odpustenie poplatku – ak je dieťa z rodiny v hmotnej núdzi (na základe potvrdenia).

       

      Spôsob platby: 

      Poplatok sa uhrádza mesiac vopred do 15. dňa v kalendárnom mesiaci, to znamená, že v septembri platíte za dva mesiace – september a október, v októbri za november, atď. 

      V prípade platby prevodným príkazom na účet školy IBAN: SK1302000000001872531751

      prosíme uviesť VS mesiac, za ktorý sa platba uhrádza (napr. za september je var. symbol 09, za október 10 a pod.). Do správy pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a triedu, ktorú dieťa navštevuje.

      V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: Kontakty

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie