• Základná škola

     • Zápis do 1. ročníka

     •  

      ZÁPIS do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2021/22 

      Termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa uskutoční v našej škole:

      • v utorok 20. apríla 2021, od 15:00 do 17:30 hod.
      • v stredu 21. apríla 2021, od 15:00 do 17:30 hod.

       

      Sformulovali sme pre vás základný sumár úkonov, ktoré by malo každé dieťa vstupujúce do školy 1. 9. 2021 zvládať:

      Čo má vedieť dieťa pri nástupe do 1. ročníka ZŠ

       

      O konkrétnych procesných úkonoch zápisu na našej škole vzhľadom k preventívnym protiepidemiologickým opatreniam budeme ešte informovať.

       

      Elektronická prihláška

      - registrujeme el. podané prihlášky, ktoré boli alebo nám budú doručené do 30. apríla 2021,

      - v prípade, že ešte budú voľné miesta, je možné sa prihlásiť aj po tomto termíne, 

      - ak ste neboli zapísaný do 1. ročníka inej ZŠ, môžete vyplniť el. prihlášku na našu školu, následne Vás budeme kontaktovať s informáciou, či pre Vás máme voľné miesto.

       

      Rozhodnutia o prijatí

      V prípade, že má riaditeľ školy všetky požadované dokumenty (ich sumarizácia nižšie), rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. 6. 2021. 


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Pri zápise škola potrebuje overiť:

      A) kto sú zákonní zástupcovia dieťaťa

      B) ak je dieťa cudzincom, či má povolenie na pobyt v SR (viď zákon 245/2008, § 146, ods 1, písmeno a)

      C) či dieťa absolvovalo predškolskú prípravu v materskej škole

      D) školskú zrelosť dieťaťa k nástupu do školy (overíme v našej škole pri osobnom stretnutí s rodičmi a dieťaťom, ktoré zorganizujeme do 4 týždňov po skončení mimoriadneho prerušenia šk. vyučovania)

      E) prípadnú existenciu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa

       

      Preto je potrebné aby na zápis zákonní zástupcovia predložili:

      A) vyplnenú a vytlačenú el. prihlášku, podpísanú oboma zákonnými zástupcami dieťaťa

      B) rodný list dieťaťa a občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov dieťaťa, alebo súdne rozhodnutie o určení zákonných zástupcov dieťaťa

      C) ak dieťa je cudzincom, doklad o tom, že má povolenie k pobytu na Slovensku

      D) názov/adresu súčasnej materskej školy, ktorú dieťa navštevuje

      E) ak absolvovali vyšetrenie, potom predložia vyjadrenie (správu) príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie - stačí kópia,

      F) v prípade žiadosti o odklad školskej dochádzky, vyplnenú a podpísanú oboma zákonnými zástupcami Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky a odporučenie lekára/CPPP

      G) vytlačené a podpísané oboma zákonnými zástupcami Záväzné vyhlásenie - súhlas s hlavnými zásadami výchovného pôsobenia školy

      H) vytlačený a podpísaný zákonným zástupcom Súhlas dotknutej osoby

       

      Scany potrebných dokumentov zasielajte e-mailom na adresu: riaditel@sskp.sk

       

      Ak vám software on-line prihlášky neumožňuje priložiť všetky potrebné scany, pošlite ich emailom na adresu: riaditel@sskp.sk  

      Overovanie správnosti dokumentov sa uskutoční v kancelárii školy pri osobnom stretnutí s rodičmi dieťaťa.

       

      Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, k žiadosti priloží odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Predpokladom na zapísanie dieťaťa je písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy.

       

      Škola vzdeláva podľa Školského vzdelávacieho programu „Rastieme spolu...'' s rozšíreným vyučovaním náboženstva a cudzích jazykov a s prvkami konštruktivizmu, kritického myslenia a Hejného metódy vo výučbe matematiky už od 1. ročníka ZŠ.

      Od 2. ročníka vyučujeme anglický jazyk novou a populárnou metódou Jolly Phonics a od 7. ročníka nemecký jazyk. V certifikačných meraniach T-5 a T-9 dosahuje dlhodobo výborné výsledky.

      Škola je plnoorganizovaná, má školský klub detí, centrum voľného času a školskú jedáleň. V priestoroch školy sa nachádza kaplnka zasvätená Panne Márii – Kráľovnej pokoja. K dispozícii je telocvičňa, posilňovňa, odborné učebne chémie, fyziky, učebňu informatiky a špecializované učebne na vyučovanie náboženstva a cudzích jazykov.  Pre využitie voľného času detí ponúkame rozmanitú krúžkovú a mimoškolskú činnosť v centre voľného času. V areáli školy je k dispozícii detské ihrisko a hokejbalové ihrisko. Na škole pôsobia plne kvalifikovaní učitelia a odborní zamestnanci: špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, pedagogickí asistenti.

      V prípade potreby neváhajte kontaktovať kanceláriu školy: 0910 852 152

      Tešíme sa na Vás,

      s úctou

      za realizačný tím celej školy

      Anastázia Strečková, riaditeľka

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email školy: skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie