• Základná škola

     • ZŠ sv. Cyrila a Metoda

     •  

      Základná škola sv. Cyrila a Metoda bola zriadená Biskupským úradom v Nitre v roku 1991. V auguste v roku 2004 sa presťahovala do budovy Na Závaží 2 v Žiline a k 1. 1. 2005 ju zriaďovateľ spojil s Gymnáziom Kráľovnej pokoja do Spojenej školy Kráľovnej pokoja.

      Základná škola od začiatku svojej existencie bola školou s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. V súčasnosti vyučuje podľa učebných plánov s rozšíreným vyučovaním jazykov.

      Po stránke vzdelávania je rovnocenná s ostatnými základnými školami. Kladie dôraz na rozvoj kritického myslenia a autentickej spirituality žiakov.

      V každej triede sa vyučuje rímskokatolícke náboženstvo dve hodiny týždenne. Popri vyučovaní existuje ponuka rôznych duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových akcií, do ktorých sa žiaci zapájajú podľa svojich záujmov.

      Pri škole pracuje i Školský klub detí a Centrum voľného času. 

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email školy: skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie