• Základná škola

      • ZŠ Kráľovnej pokoja

      •  

       Základná škola Kráľovnej pokoja bola zriadená Biskupským úradom v Nitre v roku 1991 pod pôvodným názvom Základná škola sv. Cyrila a Metoda. V auguste v roku 2004 sa presťahovala do budovy Na Závaží 2 v Žiline a k 01.01.2005 ju zriaďovateľ spojil s Gymnáziom Kráľovnej pokoja do Spojenej školy Kráľovnej pokoja.

       Pri príležitosti 30. výročia založenia školy, od 01.09.2021 zriaďovateľ vydaním dodatku k zriaďovacej listine, zmenil názov školy na Základnú školu Kráľovnej pokoja.

       Po stránke vzdelávania je rovnocenná s ostatnými základnými školami. Kladie dôraz na rozvoj kritického myslenia a autentickej spirituality žiakov.

       V každej triede sa vyučuje rímskokatolícke náboženstvo dve hodiny týždenne. Popri vyučovaní existuje ponuka rôznych duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových akcií, do ktorých sa žiaci zapájajú podľa svojich záujmov.

       Pri škole pracuje i Školský klub detí a Centrum voľného času. 

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie