• Centrum voľného času

     • Aktuality


     • Oznam k platbe za krúžky CVČ

       

      Vážení rodičia, 

       

      mrzí nás, že vzhľadom na aktuálnu karanténnu situáciu momentálne nemôžu fungovať krúžky CVČ. Viacerí sa nás pýtate, ako je to s platbou, ktorú ste sa zaviazali v prihláške zrealizovať v priebehu mesiaca október.

      Navrhujeme nasledujúce riešenie: krúžky majú byť v rozsahu 60 hodín za šk. rok. Ak sa situácia zlepší, v čo dúfame, krúžky  začnú opäť fungovať. Dopredu nevieme, koľko hodín bude zrealizovaných, no prosili by sme Vás, aby ste uhradili celú sumu za krúžok a na konci šk. roka urobíme vyrovnanie - v závislosti od odučených hodín jednotlivých krúžkov Vám vrátime pomernú časť poplatku. 

       

      Ďakujeme za porozumenie. 


      Krúžková činnosť začína vo štvrtok 1. októbra 2020 

      Poplatok za záujmový krúžok

      Zákonný zástupca maloletého, prijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia o prijatí, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku poplatok vo výške:

      30,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil do 11. 09. 2020,

      60,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa do 11. 09. 2020,

      60,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 12. 09. 2020,

      80,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 12. 09. 2020.

      + ostatné príplatky:

      Florbal krúžok –  ročný príplatok  + 50,00 €

      Pohybová príprava –  ročný príplatok  + 50,00 €

      Zákonný zástupca maloletého, neprijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku (externý člen): 80,00 € na jeden krúžok na školský rok + ostatné mesačné príplatky stanovené vyššie pre vybrané krúžky.

      Poplatky sa uhrádzajú na číslo účtu:

      IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751

      Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov krúžku.

       

      ROZVRH ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV

      Pondelok

      Anglický jazyk 1. , 2. ročník

      13.00-14.00

      1.A

      Tanečno - folklórny krúžok 

      13.45 -15.45

      Posilňovňa

      Futbalový krúžok

      13.45 -15.45

      Telocvičňa

      Utorok

      Malý kutil

      13.45 -15.45

      Miestnosť CVČ

      Informatický krúžok

      14.35 -16.35

      Učebňa informatiky

      Streda

      Florbal

      13.45 -14.45

      Telocvičňa

      Všeobecná pohybová príprava

      14.50 -15.50

      Telocvičňa

      Štrtok

      Knihožrúti

      13.30 -15.30

      Knižnica

      Slovenčina prevažne vážne

      13.45 -15.45

      9.A

      Výtvarný krúžok

      13.45 -15.45

      3.A

      Piatok

      Anglický jazyk 1. , 2. ročník

      13.00 14.00

      1.A

      Florbal

      13.45 -14.45

      Telocvičňa

      Všeobecná pohybová príprava

      14.50 -15.50

      Telocvičňa

      GYMNÁZIUM

      Deň

      Záujmový krúžok

      Hodina

      Miestnosť

      Utorok

      Zbor Kráľovnej pokoja

      14.00 -15.15

      Študovňa

      Streda

      Zbor Kráľovnej pokoja

      07.00-07.45

      Kaplnka

      Piatok

      Workout

      17.00-19.00

      Telocvičňa

      MATERSKÁ ŠKOLA

      Deň

      Záujmový krúžok

      Hodina

      Miestnosť

      Streda

      Malý športovec - všeobecná pohybová príprava

      14.50 -15.50

      Telocvičňa

      Štvrtok

      Tanečno-folklórny krúžok 

      14.00 -16.00

      Posilňovňa

      Piatok

      Angličtina hrou MŠ

      14.00 16.00

      Jazyková učebňa

      Piatok

      Malý športovec - všeobecná pohybová príprava

      14.50 -15.50

      Telocvičňa

       

       

      Všeobecná pohybová príprava

      Deti sa učia základné pohybové zručnosti. Venujú sa zdravému životnému štýlu a láske k pravidelnému pohybu. Cieľom krúžku je rozvoj všeobecnej pohybovej mobility detí, ich obratnosti, sily, vytrvalosti, koordinačných schopností a motoriky tela.

       

      Tanečno-folklórny krúžok - Materská škola

      Tanečno-folklórny  krúžok - MŠ je zameraný pre detičky zo škôlky. Cieľom krúžky je viesť deti k tradíciám a  zvykom, ktoré sú typické pre našu oblasť. Tiež sa naučia rôzne vyčítanky, rečňovačky, hádanky a tanečné prvky.

       

      Angličtina hrou – Materská škola

      Cieľovou skupinou v krúžku Angličtina hrou sú detičky z Materskej školy. Cieľom krúžku je rozvíjať u detí cit pre jazyk a vzťah k angličtine, a to formou konverzácie, hier, spievania, hrania divadla a tancovania. Zmyslom krúžku je, aby bola angličtina pre deti hravá, výuka pútavá, zaujímavá a obohatená o striedanie činností.

       

      Tanečno-folklórny krúžok – Základná škola

      Dievčatá a chlapci  v krúžku si  osvojujú pohybové činnosti a rozvíjajú hudobné cítenie. Učia sa základné tanečné prvky, tanečné hry, ktoré využívajú prirodzený detský prejav a tance v určitej choreografii.

       

      Futbalový krúžok

      Zábava a disciplína – dva prvky, ktorými vedie tréner členov futbalového krúžku.  Prioritou je motivovať deti k futbalu. Učia sa pracovať s loptou, oboznamujú sa krôčik po krôčiku s pravidlami futbalu,  usmerňujú sa k spoločnej práci v kolektíve.

       

      Informatický krúžok

      Počítačový krúžok IT kids sa koná v učebni informatiky. Deti sa učia základom práce s počítačom. Členovia krúžku majú jedinečnú možnosť naučiť sa nielen základné práce s počítačom, ale aj pokročilé nastavenia operačných systémov a prácu s internetom.

       

      Florbal

      Záujmový krúžok florbal je športová aktivita pre chlapcov aj dievčatá, pri ktorej sa kladie dôraz na športovanie pre zdravie, priateľský a správne súťaživý kolektív. 

       

      Malý kutil

      Krúžok je zameraný na vytváranie si pracovných návykov a zručností u deti. Členovia krúžku si spoločne so svojím vedúcim vyrábajú rôzne hračky, pomôcky, okrasy s ktorými sa môžu pýšiť nielen medzi svojimi spolužiakmi ale i doma.

       

      Slovenčina prevažne vážne

      Krúžky Slovenčina prevažne vážne a Logické hry sú  zamerané na intenzívnejšie precvičenie učiva slovenského jazyka, literatúry a matematiky. Slúžia ako príprava žiakov deviateho ročníka na Testovanie 9 a prijímacie skúšky na stredné školy.

       

      Zbor Kráľovnej pokoja

      Zbor Kráľovnej pokoja ponúka možnosť spolu s ostatnými sa podieľať na školských svätých omšiach, prípadne aj chválach - svojim spevom alebo hudobným doprovodom, ktorý spolu nacvičíme na nácvikoch. 

       

      Výtvarný krúžok

      Žiaci sa na krúžku učia  rozvíjať zručnosti pri kresbe, maľbe, grafike a modelovaní samostatnými úlohami.

       

      Hravá angličtina 1. a 2. ročník

      Hlavným cieľom krúžku Hravá Angličtina je rozvíjať cit pre jazyk a vzťah detí k angličtine, s ktorou sa dnes stretávajú na každom kroku – čím ďalej, tým častejšie aj vo forme často používaných anglických slov v slovenskom jazyku.

       

      Koledovanie našich žiakov v zariadení pre seniorov

      5. decembra 2019

       

         

         

         

       

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email školy: skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie