• Centrum voľného času

     • Aktuality

     •  Pokyny pre rodičov - LETNÝ TÁBOR, 7.7.2021

      Milí rodičia, milé deti,

      • vstup do budovy školy s prekrytými hornými dýchacími cestami,
      • meranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekcia rúk,
      • rodičia nebudú vstupovať do budovy,
      • pri vstupe do budovy si dieťa dezinfikuje ruky a počas tábora bude dbať na umývanie rúk a osobnú hygienu,
      • rodič alebo ním poverená osoba odovzdá v deň nástupu ráno vedúcemu tábora vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá karanténne opatrenie a prefotenú kartičku poistenca,
      • test netreba, stačí potvrdenie o dezinfekčností,
      • v súvislosti s opatreniami Covid 19 je potrebné, aby si Vaše dieťa do tábora prinieslo: ochranné rúško 2 ks,
      • dieťaťu pribaľte hygienické vreckovky, šiltovku a fľašu na vodu, opaľovací krém.

      Príchod detí na tábor: od 08.00 hod. – 08.15 hod. - hlavný vchod školy.

      Odchod detí z tábora: od 15.45 hod. do 16.00 hod.  – hlavný vchod školy.

       

      DENNÝ LETNÝ TÁBOR – Zachráň sa, kto môžeš...

      TERMÍNY:

      12. – 16. júl 2021

      19. – 23. júl 2021 – v anglickom jazyku

       

      Tábor je určený pre deti vo veku od 6 do 14 rokov. Prebiehať bude v priestoroch našej školy v čase od 8.00 do 16.00 hod.

      Poplatok 90€ je potrebné uhradiť do konca júna 2021 na číslo účtu: SK13 0200 0000 0018 7253 1751. Do poznámky treba uviesť: "meno a priezvisko dieťaťa – letný tábor".  V poplatku je zahrnutý: jazykový program, animačný program, doprava a výlety, strava, pomôcky, odmeny a dozor.

      Deti sa môžu tešiť na aktivity v prírode, spoznávanie jednotlivých záchranných zložiek, jazdu na koni, športové hry a súťaže, tímovú spoluprácu, tvorivé dielne a rozlúčkovú párty. 

      Prihlášku na letný tábor je potrebné odovzdať do 30. júna 2021.

      Kontakt: Mgr. Eva Kuriaková – 0910 505 300, mail: kuriakova@sskp.sk

      Prihlášku si môžete stiahnúť prostredníctvom nasledujúceho linku: Prihláška

       

      Pozrite si zaujímavé video, v ktorom sa dozviete čo Vás v tábore bude čakať. 

       

      Oznam k platbe za krúžky CVČ

      Vážení rodičia, 

       

      mrzí nás, že vzhľadom na aktuálnu karanténnu situáciu momentálne nemôžu fungovať krúžky CVČ. Viacerí sa nás pýtate, ako je to s platbou, ktorú ste sa zaviazali v prihláške zrealizovať v priebehu mesiaca október.

      krúžky majú byť v rozsahu 60 hodín za šk. rok. Ak sa situácia zlepší, v čo dúfame, krúžky  začnú opäť fungovať. Dopredu nevieme, koľko hodín bude zrealizovaných, no prosili by sme Vás, aby ste uhradili celú sumu za krúžok a na konci šk. roka urobíme vyrovnanie - v závislosti od odučených hodín jednotlivých krúžkov Vám vrátime pomernú časť poplatku. Navrhujeme nasledujúce riešenie:

       

      Krúžková činnosť začína vo štvrtok 1. októbra 2020 

       

      Poplatok za záujmový krúžok

      Zákonný zástupca maloletého, prijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia o prijatí, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku poplatok vo výške:

      30,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil do 11. 09. 2020,

      60,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa do 11. 09. 2020,

      60,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 12. 09. 2020,

      80,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 12. 09. 2020.

      + ostatné príplatky:

      Florbal krúžok –  ročný príplatok  + 50,00 €

      Pohybová príprava –  ročný príplatok  + 50,00 €

      80,00 € na jeden krúžok na školský rok + ostatné mesačné príplatky stanovené vyššie pre vybrané krúžky. do Centra voľného času na základe rozhodnutia, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku (externý člen): neprijatého Zákonný zástupca maloletého,

      Poplatky sa uhrádzajú na číslo účtu:

      IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751

      Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov krúžku.

       

      ROZVRH ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV

      Pondelok

      Anglický jazyk 1. , 2. ročník

      13.00-14.00

      1.A

      Tanečno - folklórny krúžok 

      13.45 -15.45

      Posilňovňa

      Futbalový krúžok

      13.45 -15.45

      Telocvičňa

      Utorok

      Malý kutil

      13.45 -15.45

      Miestnosť CVČ

      Informatický krúžok

      14.35 -16.35

      Učebňa informatiky

      Streda

      Florbal

      13.45 -14.45

      Telocvičňa

      Všeobecná pohybová príprava

      14.50 -15.50

      Telocvičňa

      Štrtok

      Knihožrúti

      13.30 -15.30

      Knižnica

      Slovenčina prevažne vážne

      13.45 -15.45

      9.A

      Výtvarný krúžok

      13.45 -15.45

      3.A

      Piatok

      Anglický jazyk 1. , 2. ročník

      13.00 14.00

      1.A

      Florbal

      13.45 -14.45

      Telocvičňa

      Všeobecná pohybová príprava

      14.50 -15.50

      Telocvičňa

      GYMNÁZIUM

      Deň

      Záujmový krúžok

      Hodina

      Miestnosť

      Utorok

      Zbor Kráľovnej pokoja

      14.00 -15.15

      Študovňa

      Streda

      Zbor Kráľovnej pokoja

      07.00-07.45

      Kaplnka

      Piatok

      Workout

      17.00-19.00

      Telocvičňa

      MATERSKÁ ŠKOLA

      Deň

      Záujmový krúžok

      Hodina

      Miestnosť

      Streda

      Malý športovec - všeobecná pohybová príprava

      14.50 -15.50

      Telocvičňa

      Štvrtok

      Tanečno-folklórny krúžok 

      14.00 -16.00

      Posilňovňa

      Piatok

      Angličtina hrou MŠ

      14.00 16.00

      Jazyková učebňa

      Piatok

      Malý športovec - všeobecná pohybová príprava

      14.50 -15.50

      Telocvičňa

       

       

      Všeobecná pohybová príprava

      Deti sa učia základné pohybové zručnosti. Venujú sa zdravému životnému štýlu a láske k pravidelnému pohybu. Cieľom krúžku je rozvoj všeobecnej pohybovej mobility detí, ich obratnosti, sily, vytrvalosti, koordinačných schopností a motoriky tela.

       

      Tanečno-folklórny krúžok - Materská škola

      Tanečno-folklórny  krúžok - MŠ je zameraný pre detičky zo škôlky. Cieľom krúžky je viesť deti k tradíciám a  zvykom, ktoré sú typické pre našu oblasť. Tiež sa naučia rôzne vyčítanky, rečňovačky, hádanky a tanečné prvky.

       

      Angličtina hrou – Materská škola

      Cieľovou skupinou v krúžku Angličtina hrou sú detičky z Materskej školy. Cieľom krúžku je rozvíjať u detí cit pre jazyk a vzťah k angličtine, a to formou konverzácie, hier, spievania, hrania divadla a tancovania. Zmyslom krúžku je, aby bola angličtina pre deti hravá, výuka pútavá, zaujímavá a obohatená o striedanie činností.

       

      Tanečno-folklórny krúžok – Základná škola

      Dievčatá a chlapci  v krúžku si  osvojujú pohybové činnosti a rozvíjajú hudobné cítenie. Učia sa základné tanečné prvky, tanečné hry, ktoré využívajú prirodzený detský prejav a tance v určitej choreografii.

       

      Futbalový krúžok

      Zábava a disciplína – dva prvky, ktorými vedie tréner členov futbalového krúžku.  Prioritou je motivovať deti k futbalu. Učia sa pracovať s loptou, oboznamujú sa krôčik po krôčiku s pravidlami futbalu,  usmerňujú sa k spoločnej práci v kolektíve.

       

      Informatický krúžok

      Počítačový krúžok IT kids sa koná v učebni informatiky. Deti sa učia základom práce s počítačom. Členovia krúžku majú jedinečnú možnosť naučiť sa nielen základné práce s počítačom, ale aj pokročilé nastavenia operačných systémov a prácu s internetom.

       

      Florbal

      Záujmový krúžok florbal je športová aktivita pre chlapcov aj dievčatá, pri ktorej sa kladie dôraz na športovanie pre zdravie, priateľský a správne súťaživý kolektív. 

       

      Malý kutil

      Krúžok je zameraný na vytváranie si pracovných návykov a zručností u deti. Členovia krúžku si spoločne so svojím vedúcim vyrábajú rôzne hračky, pomôcky, okrasy s ktorými sa môžu pýšiť nielen medzi svojimi spolužiakmi ale i doma.

       

      Slovenčina prevažne vážne

      Krúžky Slovenčina prevažne vážne a Logické hry sú  zamerané na intenzívnejšie precvičenie učiva slovenského jazyka, literatúry a matematiky. Slúžia ako príprava žiakov deviateho ročníka na Testovanie 9 a prijímacie skúšky na stredné školy.

       

      Zbor Kráľovnej pokoja

      Zbor Kráľovnej pokoja ponúka možnosť spolu s ostatnými sa podieľať na školských svätých omšiach, prípadne aj chválach - svojim spevom alebo hudobným doprovodom, ktorý spolu nacvičíme na nácvikoch. 

       

      Výtvarný krúžok

      Žiaci sa na krúžku učia  rozvíjať zručnosti pri kresbe, maľbe, grafike a modelovaní samostatnými úlohami.

       

      Hravá angličtina 1. a 2. ročník

      Hlavným cieľom krúžku Hravá Angličtina je rozvíjať cit pre jazyk a vzťah detí k angličtine, s ktorou sa dnes stretávajú na každom kroku – čím ďalej, tým častejšie aj vo forme často používaných anglických slov v slovenskom jazyku.

       

      Koledovanie našich žiakov v zariadení pre seniorov

      5. decembra 2019

       

         

         

         

       

       

      Ďakujeme za porozumenie. 

       

       

       

       

       

       

       

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie