• Školská jedáleň

     • INFO

     • Oznam

      V  prvý deň choroby žiaka (alebo neprítomnosti z iného dôvodu) je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedárov iba od 11.30 do 12.30 hod. zo zadnej strany školskej jedálne /okolo ihriska pre MŠ/.

      Zákonný zástupca žiaka nesmie vstupovať do priestorov školskej jedálne.

      OZNAM ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - školský rok 2021/2022

      Žiak sa stravuje v školskej jedálni na základe Zápisného lístka, ktorý  dostane v prvý deň nástupu do školy. 

      ZAPISNY_LISTOK(1).doc

      Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie s  účinnosťou od 1. 9. 2021.

      Hlavnou náplňou školskej jedálne je zabezpečovať plnohodnotnú stravu pri dodržiavaní platných technologických postupov a noriem, technologických postupov a zásad správnej výrobnej praxe HACCP pre žiakov a zamestnancov školy.

      Zásady zostavovania jedálnych lístkov sú podľa vyhlášky MŠ SR 330/2009 Z.z. o školskom stravovaní.

      Podmienky organizácie režimu v ŠJ a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

       

      Desiata

      Obed

      Olovrant

      Réžia

      Spolu

       

      € 

      € 

      € 

      € 

      € /deň

      Materská škola

      0,36

      0,85

      0,24

      0,65

      2,1

      Základná škola 1. stupeň

      0

      1,15

      0

      0,50

      1,65

      Základná škola 2. stupeň

      0

      1,23

      0

      0,50

      1,73

      Gymnázium

      0

      1,33

      0

      0,50

      1,83


      Zákonný zástupca  žiaka uhrádza príspevok na stravovanie za mesiac september 2021 do 25. dňa v mesiaci august 2021 na účet školskej jedálne číslo: SK38 0200 0000 0000 6093 2432 s uvedením : meno stravníka, priezvisko a trieda

      Materská škola: 3,00€ minimálna výška kreditu + 42,00€ stravné = 45,00€.

      1. stupeň ZŠ: 3,00€ minimálna výška kreditu + 33,00€ stravné = 36,00€.

      2. stupeň ŽŠ: 3,00€ minimálna výška kreditu + 34,6€ stravné = 37,6€.2.

      Gymnázium: 3,00€ minimálna výška kreditu + 36,6€ stravné = 39,6€.

      Evidencia výdaja stravy je realizovaná výdajným terminálom pri výdajnom okienku.

      Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

      Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný stravovací deň a to z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorazových nádob v čase od 11.00 do 11.30 hod., pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ.  Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

      Výška kreditu na čipe je minimálne 3,00€.

      Preplatok za obed sa stravníkovi prevedie na nasledujúci školský rok.

      V prípade, že žiak končí školskú dochádzku preplatky budú zaslané na číslo účtu príslušného stravníka na základe žiadosti zákonného zástupcu.

      Jedálny lístok je vystavený pri vchode do jedálne a aj na nástenke v jedálni.

      Výdaj obedov:

      Obedy sa vydávajú na základe stanoveného rozvrhu 

      od 11.00 do 14.15 hod.

      Pracovná doba: 7.00 - 15.00

      Tel. kontakt šj: 041/5006685 kl. 108,109

      Mobil: 0910 505 300

      e-mail: kuriakova@sskp.sk

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908089816 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
   • Prihlásenie