Darcovský účet školy

IBAN: SK3809000000000076517284  (SWIFT /BIC: GIBASKBX)

Účet školy - na ktorý môžete zaslať svoje finančné dary pre potreby školy.

 
Do správy uveďte svoje meno a napíšte nám kontaktné údaje na email skola@sskp.sk, pre vytvorenie darovacej zmluvy.
 
Ďakujeme!

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu


Štúdium - prístupné iba v školskej sietiSpoluprácaPrihlasovanie na EduPage - rodičia

Stručná informácia pre rodičov o spôsobe prihlasovania na EduPage je tu

na nový LEVEL 2019

Pozývame všetkých žiakov, rodičov a priaznivcov školy do súťaže

na nový LEVEL 2019

Zaslaním SMS poskytnete našej škole jeden hlas, ktorý prispeje k tomu, že škola získa finančnú hotovosť 5000, 2000 alebo 1000 €, Tieto peniaze môžu výrazne pomôcť pri obnove výpočtovej techniky v učebni informatiky. Pravidlá, trvanie súťaže, ako aj spôsob hlasovania nájdete na www.nanovylevel.sk.

Ďakujeme všetkým za podporu.

Aktuality k ISIC karte

Spojená škola na Street View

Spojená škola na Street View
Utorok 12. 11. 2019

Kontakt

 • Spojená škola Kráľovnej pokoja
  Na Závaží 2, Žilina
  email: skola@sskp.sk

  Organizačné jednotky školy:
  Gymnázium Kráľovnej pokoja
  Základná škola sv. Cyrila a Metoda
  Školský klub detí
  Centrum voľného času
  Školská jedáleň

  IČO: 37909533
  DIČ: 2021879838

  IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751
  SWIFT/BIC SUBASKBX

  Ochrana osobných údajov:
  Zodpovedná osoba:
  Konferencia biskupov Slovenska,
  Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava,
  IČO: 00684325, DIČ: 2020804841,
  gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
 • +421910852152 kancelária školy
  +421415006685 spojovateľka
  GPS: 49.220418 N,18.751951 E

Mapa

Výberové konanie

Oznamujeme vyhlásenie výberových konaní na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky na cirkevných školách Žilinskej diecézy: v Čadci, Púchove, Žiline, Považskej Bystrici a Dubnici nad Váhom.

Termín doručenia prihlášok je do 09.00 hod. dňa 22.11.2019 a otváranie doručených obálok prebehne v priebehu dňa 25.11.2019.

Viac info v prílohe.výberové konanie

DOD Gymnázium 2019

Viac info k DOD 2019 TU

Organizácia školského vyučovania 2019/20

Vedenie školy informuje rodičov a žiakov, že

22. 11. 2019 (piatok)

bude z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

 

Záujmové krúžky - rozvrh a poplatky

Milí rodičia,

v prílohe ROZVRH KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI sa nachádza zoznam, čas a miesto konania krúžkov ktoré budú otvorené v šk. roku 2019/20

Krúžková činnosť začína v utorok 1. októbra 2019.
 
Poplatok za záujmový krúžok sa bude uhrádzať vedúcemu krúžku na prvom stretnutí.
 

Ročný poplatok:

20,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa do 15. 09. 2019,

50,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdel. poukaz a prihlásil sa do 15. 09. 2019,

60,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa po 15. 09. 2019,

70,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdel. poukaz a prihlási sa po 15. 09. 2019.

 

+ ostatné príplatky:

Florbal krúžok – mesačný príplatok 10,00 €

Tvorivé dielne – mesačný príplatok 5,00 €

 

Zákonný zástupca maloletého žiaka, neprijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku (externý člen): 70,00 €/1 krúžok/školský rok + ostatné mesačné príplatky stanovené vyššie pre vybrané krúžky.

 

Ďakujeme

 

Mgr. Eva Kuriaková
vedúca školskej jedálne, vedúca CVČ
pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja 

Poplatky v školskej jedálni

Zostatok poplatkov za školskú jedáleň si môžete sledovať a aj dopĺňať kredit sami cez aplikáciu EduPage. 

Zároveň si však môžete nastaviť aj trvalý príkaz - zostatky sa Vám budú automaticky presúvať na nasledujúci mesiac. V tom prípade:

sa mesačný poplatok za stravu

uhrádza mesiac vopred do 25. dňa v mesiaci, a to nasledovne:

Základná škola

Prvý stupeň:                       10,00€

Druhý stupeň:                     12,00€

 

Gymnázium                        39,00€

Materská škola

Menšie deti ako predškoláci             45,00€

Predškoláci                                          20,00€

 

Pravidelný poplatok je potrebné uhrádzať na číslo účtu:

SK 38 0200 0000 0000 6093 2432

tím KAPA

Poplatky v školskom klube detí 2019/20

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že po dohode s Radou školy ako aj zriaďovateľom, budú poplatky v ŠKD v školskom roku 2019/20 vo výške: 

- 10 €, ak dieťa navštevuje klub  iba ráno 

- 15 €, ak dieťa navštevuje klub ráno a popoludní alebo iba popoludní

Viac info TU

Ďakujeme, vedenie školy

 

Hľadáte dobrú školu pre Vaše dieťa?

Viac info o voľných miestach v jednotlivých ročníkoch ZŠ a GYM osobne na sekretariáte školy v pracovných dňoch, prípadne telefonicky:  0910 852 152.

Ak sa rozhodnete pre našu školu môžete vyplniť  ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU

 

Prezentačné video základnej školy
 
Prezentačné video Gymnázia
 

Partnerstvo a spolupráca s rodičmi a priateľmi školy

Spoločne hľadáme cesty ako napredovať a preto chceme vytvárať živú komunitu. Aby sme mohli správne uchopiť potreby vašich detí, potrebujeme sa vzájomne spoznávať.

Viac info o možnostiach spolupráce a termínoch stretnutí TU.

 

Deň otvorených dverí 4. 12. 2018

 

 

Milí priatelia našich detí a našich zamestnancov!

Oslovili nás viacerí dobrodincovia, ktorí by radi ADRESNE podporili našu školu.

Postupne formulujeme naše konkrétne požiadavky na nástenke v elektronickom systéme školy edu-page. Často by nám pomohli aj zánovné, už použité veci - od spoločenských hier, detského nábytku, kobercov... až po CD prehrávače a notebooky.

Bližšie info v záložke KOMUNIKÁCIA / NÁSTENKA

Finančne podporiť nás môžete prostredníctvom darcovského účtu školy: IBAN: SK3809000000000076517284  (SWIFT /BIC: GIBASKBX) a darcovskú zmluvu si vyžiadate na adrese skola@sskp.sk 

Ďakujeme

Modlitba za školu

PANE, TY SI POVEDAL, ŽE KTO ŤA VYZNÁ PRED ĽUĎMI, TOHO AJ TY VYZNÁŠ PRED NEBESKÝM OTCOM. PROSÍME ŤA O POŽEHNANIE PRE ŽIAKOV, UČITEĽOV A ZAMESTNANCOV NAŠEJ ŠKOLY. UROB NÁS SVETLOM, KTORÉ BUDE MEDZI NIMI SVEDČIŤ O TVOJEJ DOBROTE A LÁSKE. AMEN.