Darcovský účet školy

IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751  (SWIFT /BIC: SUBASKBX)

Účet školy - na ktorý môžete zaslať svoje finančné dary pre potreby školy.

 
Do správy uveďte svoje meno a napíšte nám kontaktné údaje na email skola@sskp.sk, pre vytvorenie darovacej zmluvy.
 
Ďakujeme!

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu


Štúdium - prístupné iba v školskej sietiSpoluprácaZápis do 1. ročníka ZŠ

Budúci prváčikovia "máme ešte voľné miesta" 

Milí rodičia, ak máte ešte záujem o prijatie Vášho dieťaťa do 1. ročníka Zakládnej školy pre školský rok 2020/2021, môžete sa prihlásiť zaslaním elektronickej prihlášky na tejto webovej stránke alebo telefonicky na čísle 0910 852 152.

Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka gymnázia

Aktualizované 29. júna 2020

Prijatých uchádzačov: 46

Voľných miest: 2

 

Mimoriadne

Kontakt

 • Spojená škola Kráľovnej pokoja
  Na Závaží 2, Žilina
  email: skola@sskp.sk

  Organizačné jednotky školy:
  Gymnázium Kráľovnej pokoja
  Základná škola sv. Cyrila a Metoda
  Materská škola
  Školský klub detí
  Centrum voľného času
  Školská jedáleň

  IČO: 37909533

  DIČ: 2021879838

  IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751
  SWIFT/BIC SUBASKBX

  Ochrana osobných údajov:
  Zodpovedná osoba:
  Konferencia biskupov Slovenska,
  Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava,
  IČO: 00684325, DIČ: 2020804841,
  gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
 • Sekretariát školy: 0910852152
  Spojovateľka: +421415006685
  MŠ: 0910 852 468, 0910 852 467
  GPS: 49.220418 N,18.751951 E
Utorok 11. 8. 2020

Prihlasovanie na EduPage - rodičia

Stručná informácia pre rodičov o spôsobe prihlasovania na EduPage je tu

Mapa

Deň rodiny

Urobte malé gesto a zahlasujte za skvelý projekt, vďaka ktorému si deti užijú prekrásny deň spolu s rodičmi, učiteľmi, dobrovoľníkmi. Hlasuje sa do konca augusta a podporia iba projekt s najväčším počtom hlasov. Ďakujeme.

 https://www.gestopremesto.sk/pre-rodicov/hlasovanie/zilina/10347

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3552588488094747&set=a.2396815060338768&type=3&eid=ARBPHoe-VKixd6P85OejasFNrwLGHPXCp1kXLinUCwzLDHiOhm-oQS5NeGWba5h5c8zolSyVQ-Peggvn

Práve prebiehajú prázdniny!!!

Milé deti, žiaci, študenti

prajeme Vám krásne prázdníny!

Stretneme sa 2. 9. 2020.

 

 vedenie školy

ZMENA - HARMONOGRAM VYUČOVANIA

Harmonogram  29. 6. 2020

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline a nášho zriaďovateľa, vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia Covid-19, sa mení harmonogram odovzdávania vysvedčení. Svätá omša sa nebude konať, záver školského roka  sa uskutoční v škole v triedach.

7:45  - príchod do školy,

8:00  - hodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov, odovzdávanie vysvedčení,

         -  odovzdávanie riaditeľských pochvál,

         -  požehnanie žiakov v triedach,

         -  rozlúčka žiakov 9. ročníka – rozhlas,

9:30 – ukončenie práce v triedach, 

10:00 – obed v šk. jedálni (2. stupeň + GYM), rozchod na prázdniny 

kto sa chce odhlásiť z obeda, nech tak urobí 26. 6. 2020 do 14:00hod,

 

            1. stupeň ZŠ + ŠKD

10:30 - obed v ŠJ – s triednou učiteľkou,

11:00 – 16:00  ŠKD podľa rozpisu.

 

Poznámka – autobus do Mojša má odchod  z AS o 9. 40 .

 

 

30. 6. 2020

8:00 – 12:00 ŠKD pre prihlásené deti

tím KAPA

Platí, že každému sa môže v umení páčiť niečo iné?

                                                                         

    Myslíš, že všetko je relatívne?                           ...povedz nám o tom v Akadémii veľkých diel: AVD                    

Organizácia školy od 22. do 30. 6. 2020

Milí rodičia, 

v týchto dňoch sme Vás oslovili prostredníctvom tr. učiteľov vašich detí v súvislosti s prieskumom záujmu o účasť v škole od 22. do 30. 6. 2020. 

Stále je v platnosti dobrovoľná účasť žiakov!!!

Žiaci MŠ budú v škole od 22. 6. do 10. 7. 2020

Žiaci 1. až 5. ročníka ZŠ budú v škole od 22. 6. do 29. 6. 2020, od 8:00 do 12:00 hod.

Študenti 6. až 9. ročníka ZŠ a gymnázia môžu byť v škole 22. 6., 24. 6., 25. 6., 29. 6. 2020, od 8:00 do 12:00 hod., pokiaľ vyjadria ich rodičia záujem a budú o tom informovať tr. učiteľa.

Vysvedčenie budeme odovzdávať v pondelok 29. 6. 2020, kedy žiaci ZŠ a GYM sa zúčastnia aj sv. omše v katedrále o 9:30 hod.

Nasledujúci deň 30. 6. 2020 poskytneme pobyt v škole žiakom 1. až 5. ročníka ZŠ od 7:00 do 12:00 hod., ktorí o to prejavia záujem. Popoludňajší ŠKD nebude otvorený.

S úctou, 

Ing. Anastázia Strečková,

riaditeľka školy

HARMONOGRAM 15.- 19.6. 2020 MŠ, ZŠ, ŠKD

 

Vyhlásenie II. kola prijímacích skúšok na gymnázium

Vážení rodičia, milí deviataci,

oznamujeme Vám, že po vyhodnnotení prvého kola prijímacích skúšok do 1. ročníka Gymnázia Kráľovnej pokoja v Žiline, 

je počet obsadených miest 44

a počet voľných miest 4.

 

Na základe zverejnených výsledkov Vám oznamujeme, že po prerokovaní v pedagogickej rade, riaditeľka školy rozhodla, že sa na Gymnáziu Kráľovnej pokoja uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (tzv. druhé kolo).   

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na druhé kolo prijímacích skúšok:

 • poštou alebo emailom na tlačive ktoré získate od výchovného poradcu na ZŠ uchádzača
 • alebo prostredníctvom edupage.

 

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole, ktorý musí byť najneskôr 19. 6. 2020.

Kritériá prijímacích skúšok sú rovnaké ako v prvom kole: https://cloud6m.edupage.org/cloud?z%3AQh2Zp2Ix%2BgwCIFxqZ5MVXhqJTCTTzwnCD7Ng5%2FQ5MqMvgc2mNBRbudN%2BYBe0%2BRyY,

pričom dátumy pre druhé kolo platia podľa harmonogramu MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/data/att/16506.pdf   

Druhé kolo prijímacieho konania  sa uskutoční do 23. júna 2020. 

Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. 

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

Do 25. júna 2020 RŠ odošle rozhodnutie o prijatí na školu.

 

Anastázia Strečková
riaditeľka školy

HARMONOGRAM 8. - 12. 6. 2020 MŠ, ZŠ, ŠKD

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa 26. 5. 2020, 

sme obnovili vyučovanie od 1. 6. 2020 v MŠ, ZŠ a ŠKD. 

Oznam pre rodičov detí v MŠ

Základné pokyny pre rodičov detí v ZŠ

Harmonogram organizácie ZŠ a ŠKD v týždni 8. - 12. 6. 2020

Príloha č. 2 - vyhlásenie zákonného zástupcu o zdr. stave dieťaťa (pre MŠ a ZŠ) - aktualne znenie z 29.5.2020

Príloha č. .6 - vyhlásenie zákonného zástupcu o zdr. stave dieťaťa (pre MŠ) - aktualne znenie z 29. 5. 2020

 

Plné znenie dodatkov k prevádzkovým poriadkom MŠ a ZŠ nájdete TU.

s úctou, 

Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy

Rodičom 6. roč. - prečo práve nemecký jazyk?

Rodičom 6. roč. - prečo práve nemecký jazyk?

Viac zodpovie náš nový vyučujúci

v krátkom videu 

+ info nájdete aj na našej stránke.

Prihlášky:

cez edupage

do 31. 05. 2020.

Výsledky PS na KAPU pre šk. rok 2020/21

Prijatých žiakov na Gymnázium Kráľovnej pokoja k 21. 5. 2020 je 48.

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka prijatých uchádzačov - na základe kritérií

Tabuľka neprijatých uchádzačov - pre nedostatok miesta

(v prípade že nepoznáte svoj kód uchádzača, kontaktujte nás: skola@sskp.sk, 0910852152)

Prijatým a zapísaným uchádzačom srdečne blahoželáme, neprijatým prajeme dostatok nádeje, že sa ešte uvoľní miesto!

Vzor odvolania TU

 

Tešíme sa na Vás :)!

Tím KAPA

Rozvrh hodín - 2. stupeň, dištančná forma vyučovania

V súlade s usmernením Ministerstva školstva a ŠPÚ zo dňa 28.4.2020 pedagogická rada upravila organizáciu vyučovania počas prerušenia školského vyučovania s platnosťou od 11.5.2020 nasledovne (konkrétne časy vzdelávania dištančnou formou si dohodnú jednotliví vyučujúci so žiakmi medzi 8:00 a 16:00 hod. pracovného dňa):

Pre väčšie rozlíšenie rozvrhu kliknite TU

Pozvánka na spoločné slávenie duchovného programu

1. Svätá omša s katechézou pre deti I. st.  - nedeľa 17. 5.10.30  (téma: V Otcovej láske; vedie P. Milan Toman SVD, Sr. Mária Nagyová FMA)

2. Počúvanie Slova - pondelok 18. 5., 16,00 (P.  Mgr. Ing. Jozef Garaj CM), zamyslenia nad úryvkami zo Svätého Písma sú určené primárne pre mladých vo veku 13-18 rokov. 

3. Svätý ruženec - utorok 19.5., 16,00 (P. Milan Toman SVD)

4. Svätá omša - štvrtok 21.5., 16,00 (celebrant  Mons. Jozef Haľko, biskup). V tento deň je sviatok Nanebovstúpenia Pána.

Internetové vysielanie bude prebiehať z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave

(Počúvanie Slova z Kostola sv. Vincenta de Paul v Bratislave, farnosť Bratislava - Prievoz v Ružinove).

Program môžete  sledovať na webe zkss.sk 

alebo priamo na Facebookovej stránke

https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

OZNAM o spôsobe hodnotenia žiakov ZŠ a GYM v čase mimoriadnej situácie

Milí rodičia a žiaci,

oznamujeme Vám, že spôsob hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situáce:

- na ZŠ sa dozviete v dokumente - hodnotenie na ZŠ,

- na gymnáziu sa dozviete v dokumente - hodnotenie na GYM.

vedenie školy

Aktualizácie k prijímaciemu konaniu na stredné školy

Dnes 29. 4. 2020 minister školstva B. Grohling rozhodol, že prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných  vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.  

Viac info tu: (link) https://www.minedu.sk/data/att/16189.rtf 

Kritériá prijímacieho konania budú vypracované každou školou podľa tohoto usmernenia ministerstva

(link tu https://www.minedu.sk/data/att/16200.pdf)

Viac info k téme prijímacieho konania nájdete na portáli ministerstva tu: 

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/  

vedenie školy

ZMÚDRI?

Milá študentka / milý študent!

Počul/a si už o misii na Mars?

Vieš, o čo ide Číne?

A prečo Ti kritické myslenie zlepší život?

Zisti viac vo videách od redakcie .týždeň a projektu zmudri.sk!

#FYZ   #DEJ   #GEO   #OBN   #SJL

Informácia ohľadom vysokých škôl

V pondelok 27.4.

sa bude o 14.00 hod. konať 

virtuálny deň otvorených dverí vysokých škôl.

Keďže mnoho VŠ má termíny na prijatie prihlášok do konca apríla, boli pozvané na online prezentáciu ich VŠ prostredníctvom Virtuálneho DOD, ktoré bude prebiehať na stránke: 

https://virtualnydenotvorenychdveri.sk

Je veľký záujem fakúlt a VŠ o účasť na tomto podujatí a očakáva sa, že sa ich tam bude prezentovať viac ako 30. 

Kam po strednej

Kam po strednej

Milí študenti, aprílové číslo časopisu Kam po strednej v čitateľnej elektronickej podobe je TU.

Nájdete v ňom napríklad aktuálne informácie o termínoch na podanie prihlášky na vysoké školy ako aj termíny prijímacích pohovoroch. 

Informácia k internej časti maturitnej skúšky

Informácia k internej časti maturitnej skúšky

Milí vyučujúci gymnázia, milí maturanti!

Prinášame Vám aktuality ohľadom maturitnej skúšky zverejnené dňa 23. 04. 2020 o 13,00 hod. ministrom školstva Mgr. Branislavom Gröhlingom:

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti mat. skúšky

Časový harmonogram - pre učiteľov

Časový harmonogram - pre maturantov

                                                                                 Vedenie školy

Oznam – krúžková činnosť ZŠ a GYM

Oznam – krúžková činnosť ZŠ a GYM

Milí rodičia a žiaci ZŠ a GYM, 

oznamujeme Vám, že od 21. apríla 2020 sa spúšťa krúžková činnosť – ONLINE. Záujmové krúžky budú prebiehať v povôdne stanovenom čase - viď harmonogram krúžkov. Bližšie informácie Vám poskytnú vedúci krúžkov - mailom/notifikáciou cez EduPage ASC.

Rodičom a žiakom 5., 6. a 7. ročníka

Žiadame Vás, aby ste si prišli vyzdvihnúť učebnice matematiky v stredu a vo štvrtok 22. a 23.4.2020 v čase v čase od 7.00 do 15.00. Učebnice sa budú vydávať na vrátnici školy. Prosíme Vás, aby ste si priniesli svoje písacie potreby a dodržali všetky súčasné hygienické opatrenia ( rukavice, rúško). Ak v tomto termíne nemôžete prísť, kontaktujte nás na č. t.  0910/852 152

Ďakujeme

OCHUTNÁVKA PRE GYMNAZISTOV

Milí študenti gymnázia,

 
budúci školský rok otvárame na gymnáziu KAPA "Akadémiu veľkých diel." Je to celoročný projekt spoznávania veľkých diel západnej civilizácie z oblasti filozofie, literatúry, výtvarného umenia, filmu a hudby. Akadémiu veľkých diel vymyslel tím ľudí v Kolégiu Antona Neuwirtha, tento rok sa realizuje prvýkrát na už asi 25 školách v SR.

Momentálne ponúkame ochutnávku -  dva webináre: v utorok 21.4. (poviedka) a vo štvrtok 23.4. (film).
(Webinár prebieha jednoduchým kliknutím na link, ktorý Vám pošlú - nemusíte si nič inštalovať, nepotrebujete skype ani nič podobné.)

Na webináre sa môžete prihlásiť cez LINK. Tak si to užite a držte sa zdraví!
                                                                                                                                            Tím KAPA

WEBINÁR "REC" A "REP"

Vo štvrtok 16. 04. 2020 má 21 študentov nášho gymnázia zapojených do projektu

"Čítaním k poznaniu" jedinečnú šancu:

zúčastniť sa WEBINÁRA

v katagórii RECenzia, kde sa na zúčastnených teší lektorka                     Mária Klapáková z FF PU v Prešove,

a v kategórii REPortáž zasa moderátor                                                    Matúš Krčmárik z denníka SME. 

  Webinár začína o 13:00 a bude trvať do 14:30 hod.

VEĽKONOČNÉ PRIANIE

Milí rodičia a žiaci, 

     v týchto dňoch, keď viac zažívame samotu, strach ale aj väčšiu blízkosť členov našich rodín, sme sa ocitli v novej skúsenosti.        

      Všetko, čo nás teraz rôzne obmedzuje, je istou formou smrti. A veľkonočné tajomstvo nás učí, že jedine smrť vedie k ŽIVOTU.

   V tejto nádeji, s hlbokou vďačnosťou dobrému BOHU, ktorý cestou smrti už prešiel pred nami, aby nám ukázal, že skutočne vedie k ŽIVOTU, 

stojíme na prahu dní sviatkov VEĽKEJ NOCI a otvárame sa načúvaniu ich TAJOMSTVA.

Prajeme Vám a Vašim rodinám pokojné a požehnané sviatky!

           s úctou

                 učitelia a zamestnanci Spojenej školy Kráľovnej pokoja

Učebnice online a zadarmo

Oznamujeme,

že MInisterstvo školstva sprístupnilo širokej verejnosti digitálne učebnice zadarmo s cieľom uľahčiť on-line vzdelávanie.

Stiahnuť si ich môžete z Edičného portálu, kde je 558 titulov od 14 vydavateľstviev.

Prístupové kódy: 

Meno: ucebnica@iedu.sk

Heslo: ucebnica

Príhovor nášho kaplána Martina

Príhovor nášho kaplána Martina

Čas sŕdc...

Moji milí z Kapy! Srdečne vás opäť pozdravujem a uisťujem vás o svojej blízkosti. Vždy, keď slúžim svätú omšu, myslím na vás a hovorím o vás Pánovi, aby vás požehnal a ochránil od všetkého zla. Prvé týždne na púšti s Pánom máme za sebou.

Bol to čas, celý príhovor TU

 

Služba ucha

Milí žiaci a študenti, milí rodičia!

V týchto neľahkých dňoch dobre padne porozprávať sa. Ponúkame Vám „Službu ucha“:

Ak sa chcete poradiť, na niečo sa spýtať alebo len tak prehodiť pár slov a „vyliať si dušu“, neváhajte nás kontaktovať:

yes školská psychologička                         Mgr. Lucia Grižáková:             grizakova@sskp.sk

yes špeciálna pedagogička                        Mgr. Zuzana Hrtúsová:                             hrtusova@sskp.sk

 (po prvom e-mailovom kontakte je možné napísať aj tel. č. a dohodnúť si dátum a čas telefonického kontaktu)

yes vyučujúca KNB   Mgr. Adriána Hančinská:  ahancinska@gmail.com

yes ZRŠ Mgr. Mária Straňanková: stranankova@sskp.sk 0911 912 371

Tešíme sa na vzájomné obohatenie a zmysluplné využitie času. Sme Vám k dispozícii, spokojne sa ozvite. 

yes Ak by ste mali záujem vyriešiť svoje otázky anonymne, ponúkame Vám (po našej dohode s Internetovou poradňou pre mladých) ešte jeden kontakt:                                    http://www.ipcko.sk/chatovaporadna/.                                                   Chat-poradňa funguje denne v čase od 7:00 do polnoci. 

Pozastavenie platieb za ŠKD a MŠ

Milí rodičia

Vzhľadom k tomu, že je škola zatvorená a predpokladáme že to tak bude min. do 30. apríla, oznamujeme Vám, že si môžete pozastaviť platby za ŠKD a MŠ za mesiac apríl 2020.

Kto má nastavený trvalý príkaz, alebo kto už uhradil - bude mu platba účtovaná ako úhrada za nasledujúci mesiac.

Pozastavenie platieb bude platiť aj pre nasledujúce mesiace, pokiaľ bude škola naďalej zatvorená a pokiaľ to bude celý mesiac.

V prípade otázok kontaktujte ekonomické oddelenie: ekonom@sskp.sk, 0910 852 152

Prajeme všetko dobré v týchto náročných dňoch,

vedenie školy

24. 03. 2020 Opatrenia ministerstva školstva

mail  Školy ostanú zatvorené až do odvolania.                 Zdroj

mail „Písomné maturitysa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

mail Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

mail „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.

mail Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

mail Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

mail Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

mail Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.

mail Bude sprístupnená nová platforma na dištančné vzdelávanie: www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.
                                                                                                                                                                                                 

O ďalších krokoch našej školy Vás budeme priebežne informovať.

Vstup do budovy školy

Z preventívnych dôvodov je stále škola uzatvorená.
 
Tento týždeň vo vyhradených dňoch a časoch spred budovy školy bude možné telefonicky kontaktovať zamestnancov školy a požiadať ich aby Vám vydali predmety, ktoré potrebujete pre domáce štúdium.
 
v stredu, 25. 3. 2020 
medzi 8:00 a 10:00 hod.
kontakt: p. Alenka Hložná, tel.: 0940 856 350
 
vo švtrtok, 26. 3. 2020 
medzi 8:00 a 11:00 hod. 
kontakt: p. Darinka Cesneková, tel.:  0915 372 376,  
p. Anastázia Strečková, tel.: 0903 590 364
 
Dôrazne žiadame,
aby ste zachovali preventívne hygienické opatrenia, tj aby ste mali rúšku, rukavice a v prípade potreby vstupu do budovy aby ste zodpovednému zamestnancovi školy vyplnili formulár kde vyhlásite že nemáte zvýšenú teplotu (žiaľ zatiaľ sa nám pre školu nepodarilo zabezpečiť bezkontaktný teplomer).

Príhovor nášho kaplána Martina

Milá naša škola,

pred niekoľkými dňami sa v našich chrámoch prestalo spievať radostné Aleluja, pretože nastalo pôstne obdobie. Vtedy sme ešte netušili, že to nebude len symbolický úkon Cirkvi. Dnes sa naozaj celý svet ponoril do ticha – ticho vládne v kostoloch, v školách, na uliciach.

No toto ticho nemá byť skľučujúce a depresívne.

Prorok Ozeáš píše ... (celý príhovor TU)

Školský klub na RTVS

Milí rodičia, dávame Vám do pozornosti novú reláciu Školský klub - hodinka z triedy bez kriedy, ktorú  bude vysielať RTVS každý pracovný deň od 18. marca 2020 v čase 9:15 na Dvojke - vysielať sa bude minimálne do 27. marca 2020.

Pre obsahovú, metodickú a organizačnú podporu si RTVS vybrala neziskovú organizáciu Indícia. So zbieraním námetov na vysielanie pomáhajú aj Živica, Centrum inkluzívneho vzdelávania, iniciatíva Deti nepočkajú, ZŠ Letná v Poprade a SZŠ FELIX Bratislava.

Povinná literatúra na RTVS 3

Milí gymnazisti!

Ak chcete vhodne využiť

čas aktuálnych dní,

pozývame Vás sledovať sfilmované diela slovenskej literatúry:

v pracovné dni

(pondelok - piatok) na RTVS 3 od 9:25 hod.  

Prerušené vyučovanie 16. - 27. 3. 2020

(12. 3. 2020, 17:30 hod.)

Oznamujeme žiakom našej školy a ich rodičom, že na základe usmernenia ministerky školstva, prerušujeme vyučovanie na všetkých školách Spojenej školy Kráľovnej pokoja a v jej školských zariadeniach:

od 16. do 27. marca 2020 vrátane.

Bližie informácie podmienkach a možnostiach samoštúdia žiakov Vás budeme čoskoro informovať.

Informácie pre maturantov sa nachádzajú v časti Maturita 2020.

Zároveň dôrazne žiadame, aby sme zodpovedne pristupovali k riešeniu situácie v súvislosti so šírením koronavírusu. Buďme ohľaduplní a obmedzme svoje kontakty na minimum. Všímajme si tých, ktorí v týchto dňoch potrebujú pomoc a hľadajme riešenia, ako túto pomoc zabezpečiť.

Hoci nie sme v škole, sme tu pre Vás. Vaše otázky na školu adresujte prostredníctvom e-mailu a telefónu, do 24 hodín Vás budeme kontaktovať.

Poštové zásielky preberáme dvakrát do týždňa.

Kontakty:

Sekretariát školy: 0910 852 152, skola@sskp.sk

Riaditeľka školy: 0903 590 364, riaditel@sskp.sk

tím KAPA

Riaditeľské voľno 12. - 13. 3. 2020

11. 3. 2020, 15:45 hod.

Oznamujeme Vám, že riaditeľka Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline na pokyn zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza udeľuje žiakom

Základnej školy sv. Cyrila a Metoda 

riaditeľské voľno v dňoch 12. a 13. marca 2020,

 

a žiakom Gymnázia Kráľovnej pokoja

riaditeľské voľno v dňoch 12. - 16. marca 2020 vrátane,

z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

Zároveň 12. a 13. marca 2020 bude prerušená prevázka Materskej školy Kráľovnej pokoja, Školský klub detí a Centrum voľného času

Rodičom túto správu oznamuje priebežne aj telefonicky a emailom. Obedy v školskej jedálni boli žiakom automaticky odhlásené.

vedenie školy

Koronavírus - prevencia

Vážení rodičia,

dávame do pozornosti preventívne opatrenia Mesta Žilina z 9. 3. 2020.

Zároveň po konzultácii so zriaďovateľom našej školy, upozorňujeme všetkých rodičov detí našej školy, že

v súvislosti s prevenciou proti šíreniu koronavírusu,

môže v tomto týždni alebo neskôr

dôjsť k prerušeniu prevádzky škôl,

teda ich úplnému zatvoreniu.

Je potrebné, aby sa rodičia na túto situáciu pripravili a včas riešili starostlivosť o deti v čase zatvorenia škôl. 

Poznámka: dnes 9. 3. 2020 vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV zverejnili tieto aktuálne info o víruse.

vedenie školy

Opäť úspešné recitátorky!

V okresnom kole 66. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín excelovali 

naše dve študentky gymnázia:

v kategórii poézia striebornú priečku získala Ema Slyšková zo IV. AG 

a v kategórii próza si vybojovala bronz Natália Klottonová z II. AG.

Srdečne blahoželáme!

Škôlkar v škole

Škôlkar v škole

Dňa 5.3. 2020 sme privítali v 1.A triede predškolákov z MŠ Predmestská a predškolákov našej škôlky Kráľovnej pokoja. Naši prváci si pripravili pre kamarátov krátky hudobno–tanečný program. Na oplátku nám predškoláci ukázali, ako sa učia v škôlke prvé písmenká. Spoločne  pracovali na tvorivom pracovnom liste a vyhotovili si aj pestrofarebného papagája. Ďakujeme za milú návštevu a tešíme sa, že sa s niektorými určite stretneme aj v novom školskom roku. Zodp. Turianová Mária

Usmernenie - hygienické opatrenia

Dňa 28. 02. 2020 Ministerka školstva SR Martina Lubyová vydala usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu.

Prosím, venujte mu patričnú pozornosť a v prípade symptómov spojených s podozrením a možnosťou nakazenia sa koronavírusom sa bezpodmienečne riaďte pokynmi uvedenými v priloženom usmernení. 

Interaktívna mapa zoznamu krajín postihnutých vírusom.

MUDr. Krčméry zároveň žiada aby sme nešírili paniku.

Postup správneho umývania rúk. 

riaditeľstvo Spojenej školy

Karnevalový deň

Karnevalový deň

Dňa 21.2.2020 sa na našej škole pre deti z Materskej školy a z I. stupňa ZŠ konal karnevalový deň. Po druhej vyučovacej hodine sa triedy premenili na rozprávkové kráľovstvá. Učenie vystriedala hra,  zábava, súťaže a tanec. Počas náročných chvíľ sa mohli deti občerstviť s ovocím i sladkosťou. Zábava sa s vyučovaním neskončila, ale pokračovala v poobedňajších hodinách v ŠKD s p. vychovávateľkami a v telocvični s rodičmi a p. učiteľkami MŠ. Všetci prežili krásny deň a lepší odchod na prázdniny si deti nemohli ani predstaviť. Prajeme prázdniny plné oddychu a relaxu.

Lyžiarský a snowboardový výcvik

Lyžiarský a snowboardový výcvik

V januári sa 47 žiakov 8. a 9.ročníka presunulo na Donovaly, aby tam pod dohľadom inštruktorov lyžovania i snowboardu absolvovali 5-dňový výcvik. Bohatý program bol doplnený okrem výcviku o možnosť korčulovania, welnessu, turistiky, či iných aktivít. Tým,  ktorým bolo lyžovania počas dňa málo sme umožnili aj večerné lyžovanie. Veľmi sme boli spokojní so službami penzióna, v ktorom sme boli ubytovaní a do karát nám zahralo i krásne slnečné počasie počas celého týždňa. Nečudujem sa preto deťom, keď sa im ani nechcelo z Donovalov odísť a radi by si takýto kurz zopakovali znova.

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

V dňoch 10.2.2020 – 14.2.2020 tretiaci a štvrtáci absolvovali plavecký výcvik v KPŠ Nereus v Žiline. V nepriaznivom zimnom počasí mali deti objednaný autobus, ktorý ich vozil na výcvik, ale aj z výcviku, čo deti veľmi ocenili.

V úvode výcviku boli žiaci rozdelení do troch skupín podľa výkonnosti. Každý z trénerov urobil maximum pre to, aby deti zvládli základný plavecký výcvik. Deti sa snažili,aby prekonali samých seba. Prežili krásny plavecký týždeň. Na konci všetci dostali diplom.

Učíme deti o hodnote peňazí

Učíme deti o hodnote peňazí

Finančná gramotnosť je dnes nevyhnutnou súčasťou výchovy rovnako ako slušné správanie či zdravý životný štýl. 

Vďaka Občianskemu združeniu Mladý podnikavec deti 3. a 4.ročníka ZŠ absolvovali zážitkové učenie, ktoré bolo zamerané na orientáciu sa vo svete financií. Učili sa riešiť rôzne situácie, uvedomili si, že bez práce nie sú koláče.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Filozofická olympiáda 2. kolo -  výsledky

Dňa 28.1.2020 sa z Gymnázia Kráľovnej pokoja žiaci Lukáš Gašpierik a Alžbeta Sušienková zúčastnili druhého kvalifikačného kola Filozofickej olympiády v Ružomberku. V tomto kole písalo esej v anglickom jazyku 19 súťažiacich a náš Lukáš sa umiestnil na výbornom 4. mieste.

Lukášovi Gašpierikovi srdečne blahoželáme a obom súťažiacim ďakujeme za veľmi peknú reprezentáciu našej školy.

GYMNAZIÁLNE KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY VYHRALI TRETIACI

GYMNAZIÁLNE KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY VYHRALI TRETIACI

V piatok, 7. februára 2020 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády na Gymnáziu Kráľovnej pokoja v Žiline.

Spomedzi 9 študentov zvíťazil tím zložený zo študentov 3. AG: Kristína Dávidiková, Annamária Masnicová, Lukáš Mazan.

Biblická olympiáda je tradičnou súťažou, ktorej cieľom je rast v poznaní biblického posolstva. Tohtoročná téma je Z tmy do svetla. Súťažiaci sa pripravovali a v priamom súboji porovnávali svoje poznania troch biblických kníh: Exodus 1-24, Kniha proroka Jonáša a Jánove evanjelium. Víťazný tím zodpovedal správne 19 z 21 otázok, čo je výborný výsledok a za čo im patrí naozaj uznanie. Na druhom mieste skončil tím z 1. AG v zložení: Zuzana Kasmanová, Monika Jančová, Andrej Leitner. Tretí tím v poradí, rovnako z 1. AG súťažil v zložení: Simona Kolenová, Timea Jandzíková, Matúš Poljak.

Grant z diecéznej projektovej súťaže pre KAPA

Grant z diecéznej projektovej súťaže pre KAPA

Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline získalo grant na realizáciu projektu Emauzskí gymnazisti. Projekt, ktorý sa bude realizovať v dvoch etapách (na jar a na jeseň) v roku 2020, zahŕňa zážitkové, existenciálne, kreatívne a intelektuálne prvky. Primárnym vyučovacím predmetom, ktorý inovuje je náboženstvo. Tím učiteľov z Gymnázia Kráľovnej pokoja v Žiline pripravil pre svojich študentov novú aktivitu. Jej realizáciu a implementáciu podporí grant z diecéznej projektovej súťaže, ktorú vypísala Žilinská diecéza v októbri 2019. Projekt v občianskom hlasovaní podporilo 99 ľudí, čím dosiahol 48. miesto v celodiecéznom meradle, čo znamená podporu vo výške 500 €. Ďakujeme všetkým, ktorí svojím hlasom pomohli nášmu gymnáziu. 

Úspech v recitačnej súťaži

Srdečne blahoželáme našej gymnazistke

Eme Slyškovej, žiačke IV. AG triedy,

k získaniu 3. miesta

v prednese poézie

na krajskom kole súťaže

A Slovo bolo u Boha.

Úspech našich gymnazistov v I. kole medzinárodnej filozofickej olympiády

Srdečne blahoželáme našim študentom: Alžbete Sušienkovej z II. AG a Lukášovi Gašpierikovi zo IV. AG triedy za úspešné umiestnenie sa medzi prvými dvadsiatimi finalistami prvého kola medzinárodnej filozofickej olympiády. 

Slovenské kolo IPO 2019/2020 sa uskutočnilo 26. novembra 2019 na FF KU v Ružomberku a študenti písali svoje eseje na jednu z tém:

Čo je zlé, škodí; čo škodí, robí horším; bolesť a chudoba nerobia horším: teda nie sú zlom. (Seneca, Epistulae, 85, 30 z: Chrysippos. Zlomky starých stoikov II. Martin: Thetis, 2018, s. 79.)

Hovorím vám: Vyhýbať sa námahe máte právo iba v mene inej námahy, lebo rásť musíte do veľkosti.“(Antoine de Saint-Exupéry: Citadela. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2015, XXXI, s. 84.)

Hypotézy sú ako lešenia, ktoré sa stavajú pred stavbou a keď je stavba hotová, rozoberú sa; sú nepostrádateľné pre robotníka; nesmie však lešenie považovať za stavbu. (Johann Wolfgang von Goethe, K náuke o prírode a vede, Maximy a reflexie, z Pozostalosti).

Industry 4.0 a kritické myslenie nielen v matematike

Už v školskom roku 2018/19 sme zareagovali na požiadavku blížiacej sa technologickej revolúcie Industry 4.0tým, že sme do školského vzdelávacieho programu pre predmet matematika v 5. a 6. ročníku ZŠ, zapracovali metodiky využívajúce kritické myslenie a prvky Hejného metódy.

V školskom roku 2019/20 v tomto nastavení pokračujeme s rozšírením na 7. ročník ZŠ.

Vďaka projektu "Spoločne bez hranic", ktorý realizujeme spoločne s cirkevnou školou Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, môžeme zrealizovať dve interaktívne stretnutia, na ktoré Vás srdečne pozývame:

Rodičom našich žiakov je adresovaná informačno-interaktívna prednáška, ktorá bude v utorok, 10. 12. 2019 prihlasovanie do 5. 12. 2019 TU, viac INFO TU 

A učiteľom je určený základný kurz pre učiteľov (nielen) I.  stupňa ZŠ v ktorom bude obsiahnutý úvod do Hejného metódy. Termín piatok, 13. 12. 2019 - prihlasovanie do 4. 12. 2019 TUviac INFO TU

Náklady spojené s realizáciou oboch podujatí sú hradené z projektu, účastníci si hradia z vlastných zdrojov len cestovné náklady.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

tím KAPA

DOD Gymnázium 2020

Viac info k DOD 2019 TU

Poplatky v školskej jedálni

Zostatok poplatkov za školskú jedáleň si môžete sledovať a aj dopĺňať kredit sami cez aplikáciu EduPage. 

Zároveň si však môžete nastaviť aj trvalý príkaz - zostatky sa Vám budú automaticky presúvať na nasledujúci mesiac. V tom prípade:

sa mesačný poplatok za stravu

uhrádza mesiac vopred do 25. dňa v mesiaci, a to nasledovne:

Základná škola

Prvý stupeň:                       10,00€

Druhý stupeň:                     12,00€

 

Gymnázium                        39,00€

Materská škola

Menšie deti ako predškoláci             45,00€

Predškoláci                                          20,00€

 

Pravidelný poplatok je potrebné uhrádzať na číslo účtu:

SK 38 0200 0000 0000 6093 2432

tím KAPA

Poplatky v školskom klube detí 2019/20

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že po dohode s Radou školy ako aj zriaďovateľom, budú poplatky v ŠKD v školskom roku 2019/20 vo výške: 

- 10 €, ak dieťa navštevuje klub  iba ráno 

- 15 €, ak dieťa navštevuje klub ráno a popoludní alebo iba popoludní

Viac info TU

Ďakujeme, vedenie školy

 

Hľadáte dobrú školu pre Vaše dieťa?

Viac info o voľných miestach v jednotlivých ročníkoch ZŠ a GYM osobne na sekretariáte školy v pracovných dňoch, prípadne telefonicky:  0910 852 152.

Ak sa rozhodnete pre našu školu môžete vyplniť  ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU

 

Prezentačné video základnej školy
 
Prezentačné video Gymnázia
 

Partnerstvo a spolupráca s rodičmi a priateľmi školy

Spoločne hľadáme cesty ako napredovať a preto chceme vytvárať živú komunitu. Aby sme mohli správne uchopiť potreby vašich detí, potrebujeme sa vzájomne spoznávať.

Viac info o možnostiach spolupráce a termínoch stretnutí TU.

 

Modlitba za školu

PANE, TY SI POVEDAL, ŽE KTO ŤA VYZNÁ PRED ĽUĎMI, TOHO AJ TY VYZNÁŠ PRED NEBESKÝM OTCOM. PROSÍME ŤA O POŽEHNANIE PRE ŽIAKOV, UČITEĽOV A ZAMESTNANCOV NAŠEJ ŠKOLY. UROB NÁS SVETLOM, KTORÉ BUDE MEDZI NIMI SVEDČIŤ O TVOJEJ DOBROTE A LÁSKE. AMEN.