Darcovský účet školy

IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751  (SWIFT /BIC: SUBASKBX)

Účet školy - na ktorý môžete zaslať svoje finančné dary pre potreby školy.

 
Do správy uveďte svoje meno a napíšte nám kontaktné údaje na email skola@sskp.sk, pre vytvorenie darovacej zmluvy.
 
Ďakujeme!

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu


Štúdium - prístupné iba v školskej sietiSpoluprácaPrihlasovanie na EduPage - rodičia

Stručná informácia pre rodičov o spôsobe prihlasovania na EduPage je tu

Aktuality k ISIC karte

Skipasová súťaž 2020

KLIKNI - ŠTUDENTI         

KLIKNI - UČITELIA

Spojená škola na Street View

Spojená škola na Street View
Sobota 25. 1. 2020

Kontakt

 • Spojená škola Kráľovnej pokoja
  Na Závaží 2, Žilina
  email: skola@sskp.sk

  Organizačné jednotky školy:
  Gymnázium Kráľovnej pokoja
  Základná škola sv. Cyrila a Metoda
  Školský klub detí
  Centrum voľného času
  Školská jedáleň

  IČO: 37909533
  DIČ: 2021879838

  IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751
  SWIFT/BIC SUBASKBX

  Ochrana osobných údajov:
  Zodpovedná osoba:
  Konferencia biskupov Slovenska,
  Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava,
  IČO: 00684325, DIČ: 2020804841,
  gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
 • +421910852152 kancelária školy
  +421415006685 spojovateľka
  GPS: 49.220418 N,18.751951 E

Mapa

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Srdečne blahoželáme našim študentom

k ich umiestneniu v prvej polovici súťažiacich

na okresnom kole olympiády z anglického jazyka:

 

Lucii Baránkovej z II. AG triedy

k výbornému 5. miestu vo svojej kategórii

a

Lukášovi Gašpierikovi zo IV. AG triedy

k peknému 7. - 8. miestu vo svojej kategórii.

Úspech našich gymnazistov v I. kole medzinárodnej filozofickej olympiády

Srdečne blahoželáme našim študentom: Alžbete Sušienkovej z II. AG a Lukášovi Gašpierikovi zo IV. AG triedy za úspešné umiestnenie sa medzi prvými dvadsiatimi finalistami prvého kola medzinárodnej filozofickej olympiády. 

Slovenské kolo IPO 2019/2020 sa uskutočnilo 26. novembra 2019 na FF KU v Ružomberku a študenti písali svoje eseje na jednu z tém:

Čo je zlé, škodí; čo škodí, robí horším; bolesť a chudoba nerobia horším: teda nie sú zlom. (Seneca, Epistulae, 85, 30 z: Chrysippos. Zlomky starých stoikov II. Martin: Thetis, 2018, s. 79.)

Hovorím vám: Vyhýbať sa námahe máte právo iba v mene inej námahy, lebo rásť musíte do veľkosti.“(Antoine de Saint-Exupéry: Citadela. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2015, XXXI, s. 84.)

Hypotézy sú ako lešenia, ktoré sa stavajú pred stavbou a keď je stavba hotová, rozoberú sa; sú nepostrádateľné pre robotníka; nesmie však lešenie považovať za stavbu. (Johann Wolfgang von Goethe, K náuke o prírode a vede, Maximy a reflexie, z Pozostalosti).

Vianočné prianie

Milí žiaci, študenti, rodičia, priaznivci,

prajeme každému z Vás pokojné Vianočné sviatky...

prajeme čas pre žasnutie i mlčanie nad TAJOMSTVOM Boha, ktorý volí cestu obyčajného človečenstva uprostred ľudských dejín... 

a prajeme Bohom požehnané dni v blízkosti tých, ktorých milujete...

S úctou,

za Tím KAPA,

Anastázia Strečková, riaditeľka školy

Industry 4.0 a kritické myslenie nielen v matematike

Už v školskom roku 2018/19 sme zareagovali na požiadavku blížiacej sa technologickej revolúcie Industry 4.0tým, že sme do školského vzdelávacieho programu pre predmet matematika v 5. a 6. ročníku ZŠ, zapracovali metodiky využívajúce kritické myslenie a prvky Hejného metódy.

V školskom roku 2019/20 v tomto nastavení pokračujeme s rozšírením na 7. ročník ZŠ.

Vďaka projektu "Spoločne bez hranic", ktorý realizujeme spoločne s cirkevnou školou Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, môžeme zrealizovať dve interaktívne stretnutia, na ktoré Vás srdečne pozývame:

Rodičom našich žiakov je adresovaná informačno-interaktívna prednáška, ktorá bude v utorok, 10. 12. 2019 prihlasovanie do 5. 12. 2019 TU, viac INFO TU 

A učiteľom je určený základný kurz pre učiteľov (nielen) I.  stupňa ZŠ v ktorom bude obsiahnutý úvod do Hejného metódy. Termín piatok, 13. 12. 2019 - prihlasovanie do 4. 12. 2019 TUviac INFO TU

Náklady spojené s realizáciou oboch podujatí sú hradené z projektu, účastníci si hradia z vlastných zdrojov len cestovné náklady.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

tím KAPA

DOD Gymnázium 2019

Viac info k DOD 2019 TU

Záujmové krúžky - rozvrh a poplatky

Milí rodičia,

v prílohe ROZVRH KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI sa nachádza zoznam, čas a miesto konania krúžkov ktoré budú otvorené v šk. roku 2019/20

Krúžková činnosť začína v utorok 1. októbra 2019.
 
Poplatok za záujmový krúžok sa bude uhrádzať vedúcemu krúžku na prvom stretnutí.
 

Ročný poplatok:

20,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa do 15. 09. 2019,

50,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdel. poukaz a prihlásil sa do 15. 09. 2019,

60,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa po 15. 09. 2019,

70,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdel. poukaz a prihlási sa po 15. 09. 2019.

 

+ ostatné príplatky:

Florbal krúžok – mesačný príplatok 10,00 €

Tvorivé dielne – mesačný príplatok 5,00 €

 

Zákonný zástupca maloletého žiaka, neprijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku (externý člen): 70,00 €/1 krúžok/školský rok + ostatné mesačné príplatky stanovené vyššie pre vybrané krúžky.

 

Ďakujeme

 

Mgr. Eva Kuriaková
vedúca školskej jedálne, vedúca CVČ
pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja 

Poplatky v školskej jedálni

Zostatok poplatkov za školskú jedáleň si môžete sledovať a aj dopĺňať kredit sami cez aplikáciu EduPage. 

Zároveň si však môžete nastaviť aj trvalý príkaz - zostatky sa Vám budú automaticky presúvať na nasledujúci mesiac. V tom prípade:

sa mesačný poplatok za stravu

uhrádza mesiac vopred do 25. dňa v mesiaci, a to nasledovne:

Základná škola

Prvý stupeň:                       10,00€

Druhý stupeň:                     12,00€

 

Gymnázium                        39,00€

Materská škola

Menšie deti ako predškoláci             45,00€

Predškoláci                                          20,00€

 

Pravidelný poplatok je potrebné uhrádzať na číslo účtu:

SK 38 0200 0000 0000 6093 2432

tím KAPA

Poplatky v školskom klube detí 2019/20

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že po dohode s Radou školy ako aj zriaďovateľom, budú poplatky v ŠKD v školskom roku 2019/20 vo výške: 

- 10 €, ak dieťa navštevuje klub  iba ráno 

- 15 €, ak dieťa navštevuje klub ráno a popoludní alebo iba popoludní

Viac info TU

Ďakujeme, vedenie školy

 

Hľadáte dobrú školu pre Vaše dieťa?

Viac info o voľných miestach v jednotlivých ročníkoch ZŠ a GYM osobne na sekretariáte školy v pracovných dňoch, prípadne telefonicky:  0910 852 152.

Ak sa rozhodnete pre našu školu môžete vyplniť  ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU

 

Prezentačné video základnej školy
 
Prezentačné video Gymnázia
 

Partnerstvo a spolupráca s rodičmi a priateľmi školy

Spoločne hľadáme cesty ako napredovať a preto chceme vytvárať živú komunitu. Aby sme mohli správne uchopiť potreby vašich detí, potrebujeme sa vzájomne spoznávať.

Viac info o možnostiach spolupráce a termínoch stretnutí TU.

 

Deň otvorených dverí 4. 12. 2018

 

 

Modlitba za školu

PANE, TY SI POVEDAL, ŽE KTO ŤA VYZNÁ PRED ĽUĎMI, TOHO AJ TY VYZNÁŠ PRED NEBESKÝM OTCOM. PROSÍME ŤA O POŽEHNANIE PRE ŽIAKOV, UČITEĽOV A ZAMESTNANCOV NAŠEJ ŠKOLY. UROB NÁS SVETLOM, KTORÉ BUDE MEDZI NIMI SVEDČIŤ O TVOJEJ DOBROTE A LÁSKE. AMEN.