• Gymnázium

     • Prijímacie konanie 2021/22

     • Zápis prijatých uchádzačov sa bude konať v dňoch 11. 5. 2021 v čase od 15,00 do 18,00 hod.  a  12. 5. 2021 v čase od 8,00 do 18,00 hod. na sekretariáte Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina.

       

      Zákonný zástupca na zápis prinesie:

       

      • občiansky preukaz,
      • vypísané a podpísané tlačivo Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium,
      • vypísané a podpísané tlačivo Hlavné zásady výchovného pôsobenia školy,
      • vypísané a podpísané tlačivo Súhlas dotknutej osoby (zák. zástupcu),
      • v prípade záujmu: vypísané a podpísané tlačivo Prihláška za člena ISIC (obojstranná), 20 €, fotografia žiaka (rozmer 25 x 25 mm).

       

      Všetky tlačivá boli súčasťou príloh pozvánky na prijímacie konanie.

       

      Neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium na našej škole zo strany uchádzača a v zmysle § 68 ods.3,  Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, stane neplatným.

       

      Rozhodnutie o neprijatí z dôvodu nesplnenia kritérií na úspešné vykonanie prijímacích skúšok alebo z dôvodu nedostatku miesta, alebo z dôvodu nedostavenia sa na prij. skúšky si zákonný zástupca žiaka môže prevziať na sekretariáte školy v dňoch 11. 5. 2021 v čase od 15,00 do 18,00 hod. a 12. 5. 2021 v čase od 8,00 do 18,00 hod.  na sekretariáte Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina. Zároveň je možné osobne podať aj písomné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka.

       

       

      V Žiline 7. 5. 2021   

                 

       

                                         


                                               

      V Žiline 30. 04. 2021

      Aktuálne usmernenie vlády SR zo dňa 28. 04. 2021 k prijímacím skúškam

       

      Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza podľa platného covid-automatu v červenom okrese (II. stupňa varovania), testom nie je povinný preukázať.

       

      Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, nie ich zákonní zástupcovia.

        

      Dodržiavame platné opatrenia:

      a) Pred vstupom do budovy skúšky je potrebné zmerať teplotu žiakom, osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok. 

      b) V priestoroch školy a školského zariadenia musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia, 

      c) V priestoroch zariadenia sú umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Účinne vetráme miestnosti. V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov. 

      d) Každý žiak a skúšajúci pedagogický zamestnanec používa vlastné písacie potreby.

      e) Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk. 

      f) Je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.  

       

      Uchádzačom o štúdium prajeme veľa rozvahy a úspech na prijímacích skúškach!

       

      Vedenie školy                       

       

       

        V Žiline 26. 2. 2021

       

       

      Aktuálne kritériá prijímacích skúšok pre Gymnázium Kráľovnej pokoja nájdete po kliknutí na odkaz: 

      Kritériá prijímacích skúšok 2021/22

       

      Viac info o škole: 

      https://www.facebook.com/gymkp 

       

      V Žiline 6. 1. 2021 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

       

       

       

       

       

              

      Dve voľné miesta

      Žilina 29. 6. 2020

      V prípade, ak Vaše dieťa nebolo prijaté na žiadnu SŠ, túto skutočnosť oznamuje výchovný poradca Vašej Základnej školy na Okresný úrad.

      Následne okresný úrad do 28. augusta 2020 určí, na ktorú strednú školu nastúpi od 1. 9. 2020.

      Naše gymnázium má k dnešnému dňu dve voľné miesta.

      vedenie školy


      Vyhlásenie II. kola prijímacích skúšok

      Vážení rodičia, milí deviataci,

      oznamujeme Vám, že po vyhodnnotení prvého kola prijímacích skúšok do 1. ročníka Gymnázia Kráľovnej pokoja v Žiline v šk. roku 2020/21, 

      je počet obsadených miest 44

      a počet voľných miest 4.

      Na základe zverejnených výsledkov Vám oznamujeme, že po prerokovaní v pedagogickej rade, riaditeľka školy rozhodla, že sa na Gymnáziu Kráľovnej pokoja uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (tzv. druhé kolo).   

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na druhé kolo prijímacích skúšok:

      • poštou alebo emailom na tlačive ktoré získate od výchovného poradcu na ZŠ uchádzača
      • alebo prostredníctvom edupage.

       

      Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole, ktorý musí byť najneskôr 19. 6. 2020.

      Kritériá prijímacích skúšok sú rovnaké ako v prvom kole: https://cloud6m.edupage.org/cloud?z%3AQh2Zp2Ix%2BgwCIFxqZ5MVXhqJTCTTzwnCD7Ng5%2FQ5MqMvgc2mNBRbudN%2BYBe0%2BRyY,

      pričom dátumy pre druhé kolo platia podľa harmonogramu MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/data/att/16506.pdf   

      Druhé kolo prijímacieho konania  sa uskutoční do 23. júna 2020. 

      Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. 

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

      Do 25. júna 2020 RŠ odošle rozhodnutie o prijatí na školu.

      Anastázia Strečková
      riaditeľka školy

       


       

      Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2020/21

       

      Prijatí - na základe kritérií

      Neprijatí - pre nedostatok miesta

      (v prípade že nepoznáte svoj kód uchádzača, kontaktujte nás: skola@sskp.sk, 0910852152)

       

      Prijatých žiakov k 05. 06. 2020 je 44, voľných miest 4,

      preto riaditeľka školy do 15. 6. 2020 zverejní vyhlásenie druhého kola prijímacích skúšok.

       

      Prijatým uchádzačom srdečne blahoželáme.

       

      Tešíme sa na Vás :)!

      Tím KAPA

       


       

      Prijímacie skúšky pre školský rok 2020/2021

       

      Gymnázium Kráľovnej pokoja otvára v školskom roku 2020/2021, 

      v súlade s pokynom VÚC Žilina zo dňa 30. 11. 2019, 

      dve triedy štvorročného gymnázia 7902J, s počtom žiakov 48   

      (to znamená 24 + 24 žiakov)

       

      Kritériá prijatia, aktualizované 6. mája 2020, TU.

      Príloha - potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

       


       

      Prijímacie skúšky pre školský rok 2019/2020

       

      Gymnázium Kráľovnej pokoja otvára v školskom roku 2019/2020, 

      v súlade s pokynom VÚC Žilina zo dňa 30. 11. 2018, 

      jednu triedu štvorročného gymnázia  79 02 J, s počtom žiakov 24      

       

      Výsledky prijímacích skúšok ktoré sa konali 13. a 16. mája 2019:

       

      Prijatí - na základe kritérií

      Neprijatí - pre nedostatok miesta

      Neprijatí - nedostavili sa na prijímacie skúšky, resp. neprevzali rozhodnutie o prijatí bez PS 

       

      Zapísaných žiakov k 6. 6. 2019 je 24, voľných miest 0,

      preto riaditeľka školy nevypisuje druhé kolo prijímacích skúšok.

       

      Prijatým a zapísaným uchádzačom srdečne blahoželáme

      a neprijatým prajeme dostatok nádeje a dôvery v naplnenie predstáv o ich živote!

       

      Tím KAPA

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183 Materská škola, Lienky: +421 903 983 911 Materská škola, Sovičky: +421 910 852 468 Materská škola, Mravčekovia: +421 903 983 910 Materská škola, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie