• Materská škola

     • Žiadosti do MŠ

     •  

      Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy pre šk. rok 2021/22

       

      Podrobnosti:

      - preberanie žiadostí - odporúčame žiadosti podávať elektronicky.

      - ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nežiada sa predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ale rodičia ho predložia dodatočne - ak nie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

       

      V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: skola@sskp.sk, 0910 852 152

       

      Nové žiadosti na prijatie detí do MŠ možno odovzdať jednou z možností:

      1. elektronicky – prostredníctvom el. prihlášky na webe školy

      2. emailom – prostredníctvom vyplného formulára žiadosti na adresu: skola@sskp.sk

       

      Podmienky prijímania detí

      Prednostne budú prijímané deti:

      • ktoré dovŕšia piaty rok k 31. 8. 2021

      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

      • deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

       

      Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je kapacita materskej školy (k 1. 9. 2021 je to 62 miest), sa prednostne príjmu deti, ktoré spĺňajú kritérium, že súrodenec dieťaťa navštevuje našu Spojenú školu Kráľovnej pokoja v Žiline.

       

      Potrebná dokumentácia pred nástupom do škôlky

      Pri prevzatí rozhodnutia o prijatí do MŠ budeme od Vás požadovať kompletizáciu dokumentácie:

      A) vyplnenú a vytlačenú el. prihlášku, podpísanú oboma zákonnými zástupcami dieťaťa (prihlášky ktoré prišli elektronicky už vytlačené máme... tj keď prídete, podpíšete)
       
      B) rodný list dieťaťa a občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov dieťaťa, alebo súdne rozhodnutie o určení zákonných zástupcov dieťaťa
       
      C) ak dieťa je cudzincom, doklad o tom, že má povolenie k pobytu na Slovensku
       
       
      E) ak absolvovali vyšetrenie, predložíte vyjadrenie (správu) príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie - stačí kópia,
       
      F) vytlačené a podpísané oboma zákonnými zástupcami Záväzné vyhlásenie - súhlas s hlavnými zásadami výchovného pôsobenia školy,
       
      G) vytlačené a podpísané oboma zákonnými zástupcami súhlas s GDPR.

       

      Výška príspevku

      na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je 

      - 55 € za mesiac pre jedno dieťa,

      - 40 € za mesiac pre dieťa v predškolskom veku.

      Úhrady sa realizujú na účet školy: IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751, do poznámky sa uvádza meno dieťaťa.

       

                                                                                          Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908089816 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie