• Materská škola

      • Zápis do MŠ

      • Termín konania prijímania detí: 13.05.2024-17.05.2024

       Miesto konania prijímania detí : kancelária zástupkyne MŠ

       Potrebné dokumenty k zápisu :

       Nové žiadosti na prijatie detí do MŠ možno odovzdať jednou z možností:

        

       • elektronicky – prostredníctvom el. prihlášky na webe školy, kde treba prísť osobne v nižšie uvedených dátumoch podpísať žiadosť o prijatie a priniesť lekárske potvrdenie s údajom o povinnom očkovaní
       • osobne- každý deň od 13.05.2024 - 17.05.2024 v čase od 10:00 do 11:00 a od 15:45 do 16:30 v priestoroch kancelárie zástupkyne RŠ pre MŠ 

       Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu - v prípade ak žiadosť podpisuje len 1 rodič, z dôvodu ťažko prekonateľnej prekážky, musí byť doložená čestným vyhlásením zákonného zástupcu dieťaťa.

       Písomné vyhlásenie – v prípade, že rozhodnutie bude preberať len jeden zákonný zástupca dieťaťa.

       Podrobnosti:

       - ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

        

       V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: martaskova@sskp.sk, 0907 242 309

      • Podmienky prijímania detí

      • Prednostne budú prijímané deti:

       • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t.j. do 31.08.2023 dosiahnu vek 5 rokov
       • deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, t.j. do 31.08.2023 dosiahnu vek 6 rokov, pričom zákonný zástupca predloží aj rozhodnutie o pokračovaní PPV z danej MŠ
       • podľa veku: deti    -  ktoré dovŕšia vek 5 rokov, 

                                             - ktoré dovŕšia vek 4 roky, 

                                             - ktoré dovŕšia vek 3 roky.

       • ostatné, v závislosti od voľnej kapacity

       Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak to dovoľuje kapacitné a personálne vybavenie materskej školy.

       Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je kapacita materskej školy, sa prednostne príjmu deti, ktoré spĺňajú kritérium, že súrodenec dieťaťa navštevuje našu Spojenú školu Kráľovnej pokoja v Žiline, alebo je dieťa dieťaťom zamestnanca  Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline.

      • Rozhodnutia

      • Rozhodnutia o prijatí a neprijatí budeme vyhotovovať do 30.06.2024 s kontaktovaním zákonných zástupcov formou e-mailu.

       Rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia zástupkyni MŠ spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ a potrdením od lekára s údajom o povinnom očkovaní.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie