• Sociálny pedagóg

     • Sociálny pedagóg

     •   

      PhDr. Zuzana Brňaková

      Kontakt: brnakova@sskp.sk

       

      Konzultačné hodiny

      pondelok – piatok: 8:00 – 14:00 hod

       

      Konzultácie sú určené žiakom, rodičom aj pedagógom. Pre dohodnutie termínu ma môžete kontaktovať na uvedenej emailovej adrese alebo prostredníctvom edupage.

       

      „Výchova je pomoc dieťaťu pri rozvoji jeho možností.“ (E.Fromm)

      Sociálny pedagóg 

      je prvou pomocou dieťaťa v škole, keď sa objaví problém, rieši výchovné ťažkosti u detí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí až delikvenciu.

      Náplň práce sociálneho pedagóga.

      Úlohy školského sociálneho pedagóga spočívajú hlavne v preventívnych aktivitách, v intervencii, evidencii a komunikácii.

      Úlohou školského sociálneho pedagóga  je včas odhaliť a podľa závažnosti v čo najkratšej dobe intervenovať pri zistení vzniku konkrétneho problému. V rámci prevencie preto pôjde o vyhľadávaciu činnosť zameranú na včasné odhalenie náznakov sociálno-patologického správania, v sekundárnej prevencii na podchytenie skupiny, alebo jednotlivca nachádzajúceho sa v rizikovom prostredí, alebo situácií a v terciárnej prevencii o zabránenie prehlbovania alebo opakovania sociálno-patologického správania. Pri intervencii bude ústrednou úlohou včas a efektívne zasiahnuť v spolupráci s pedagógom, zákonným zástupcom, prípadne inštitúciou, ktorá môže byť v prípade nápomocná.

       

      Úlohy sociálneho pedagóga:

      • diagnostika sociálneho prostredia tried
      • spoločné hodiny s pedagógom – triednické hodiny, hodiny náboženstva, občianskej výchovy
      • podpora žiakov vyžadujúcich si osobitnú pozornosť
      • zavedenie schránky dôvery s následnou možnosťou reakcie
      • tvorba tematických násteniek podporujúcich informovanosť o problematikách
      • tvorba letákov pre rodičov a pedagógov
      • mediačné a diskusné činnosti
      • plán preventívnych aktivít
      • organizácia preventívnych aktivít
      • účasť na pedagogických poradách, informovanie pedagógov
      • analýza záškoláctva a dodržiavania povinnej školskej dochádzky
      • organizácia náhodných kontrol odľahlých častí školy (šatne, WC, telocvične)
      • koordinácia protidrogových aktivít
      • prieskumné, vyhľadávacie a mapovacie činnosti
      • tvorba siete kontaktov s poradenskými zariadeniami
      • prezentačná činnosť
      • školské i mimoškolské aktivity
      • podpora záujmovej činnosti detí
      • evidencia prípadov
      • účasť na metodických školeniach
      • konzultácie s rodičmi, žiakmi, pedagógmi 

       

      Sociálna činnosť a sociálne poradenstvo 

      • vedenie dokumentácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
      • vedenie dokumentácie žiakov na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na stravovanie v školskej jedálni)
      • podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na školské pomôcky, objednávanie školských pomôcok)
      • dokumentácia rodinného prostredia
      • konzultácie pre rodičov a pohovory s rodičmi žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP)
      • konzultácie pre žiakov a pohovory so žiakmi zo SZP
      • pomoc pri riešení problémových situácií rodinného prostredia, odporúčanie na iné odborné inštitúcie
      • riešenie a diagnostikovanie delikventného správania, šikany, priestupkovej a trestnej činnosti, drogovej a inej závislosti
      • spolupráca s výchovno-vzdelávacími, odbornými inštitúciami (MsP, CPPPaP,  ÚPSVaR)
      • spolupráca so školskou psychologičkou, špeciálnou pedagogičkou a pedagogickými zamestnancami školy
      • účasť na odborných školeniach a seminároch

       

      Preventívna činnosť

      • prednáškové a voľnočasové aktivity, besedy

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie