• Sociálny pedagóg

     • Sociálny pedagóg

     •  

      Mgr. Zuzana Lovíšková

      Kontakt: loviskova@sskp.sk

      Kontultačné hodiny: 

      pondelok 13:30 - 14:30 h

      štvrtok 13:30 - 14:30 h

      je možnosť dohodnúť si aj iný termín stretnutia po vzájomnej dohode

       

      „Výchova je pomoc dieťaťu pri rozvoji jeho možností.“ (E.Fromm)

      Sociálny pedagóg 

      je prvou pomocou dieťaťa v škole, keď sa objaví problém, rieši výchovné ťažkosti u detí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí až delikvenciu.

      Náplň práce sociálneho pedagóga.

      Úlohy školského sociálneho pedagóga spočívajú hlavne v preventívnych aktivitách, v intervencii, evidencii a komunikácii.

      Úlohou školského sociálneho pedagóga  je včas odhaliť a podľa závažnosti v čo najkratšej dobe intervenovať pri zistení vzniku konkrétneho problému. V rámci prevencie preto pôjde o vyhľadávaciu činnosť zameranú na včasné odhalenie náznakov sociálno-patologického správania, v sekundárnej prevencii na podchytenie skupiny, alebo jednotlivca nachádzajúceho sa v rizikovom prostredí, alebo situácií a v terciárnej prevencii o zabránenie prehlbovania alebo opakovania sociálno-patologického správania. Pri intervencii bude ústrednou úlohou včas a efektívne zasiahnuť v spolupráci s pedagógom, zákonným zástupcom, prípadne inštitúciou, ktorá môže byť v prípade nápomocná.

       

      Úlohy sociálneho pedagóga:

      • diagnostika sociálneho prostredia tried
      • spoločné hodiny s pedagógom – triednické hodiny, hodiny náboženstva, občianskej výchovy
      • podpora žiakov vyžadujúcich si osobitnú pozornosť
      • zavedenie schránky dôvery s následnou možnosťou reakcie
      • tvorba tematických násteniek podporujúcich informovanosť o problematikách
      • tvorba letákov pre rodičov a pedagógov
      • mediačné a diskusné činnosti
      • plán preventívnych aktivít
      • organizácia preventívnych aktivít
      • účasť na pedagogických poradách, informovanie pedagógov
      • analýza záškoláctva a dodržiavania povinnej školskej dochádzky
      • organizácia náhodných kontrol odľahlých častí školy (šatne, WC, telocvične)
      • koordinácia protidrogových aktivít
      • prieskumné, vyhľadávacie a mapovacie činnosti
      • tvorba siete kontaktov s poradenskými zariadeniami
      • prezentačná činnosť
      • školské i mimoškolské aktivity
      • podpora záujmovej činnosti detí
      • evidencia prípadov
      • účasť na metodických školeniach
      • konzultácie s rodičmi, žiakmi, pedagógmi 

       

      Sociálna činnosť a sociálne poradenstvo 

      • vedenie dokumentácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
      • vedenie dokumentácie žiakov na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na stravovanie v školskej jedálni)
      • podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na školské pomôcky, objednávanie školských pomôcok)
      • dokumentácia rodinného prostredia
      • konzultácie pre rodičov a pohovory s rodičmi žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP)
      • konzultácie pre žiakov a pohovory so žiakmi zo SZP
      • pomoc pri riešení problémových situácií rodinného prostredia, odporúčanie na iné odborné inštitúcie
      • riešenie a diagnostikovanie delikventného správania, šikany, priestupkovej a trestnej činnosti, drogovej a inej závislosti
      • spolupráca s výchovno-vzdelávacími, odbornými inštitúciami (MsP, CPPPaP,  ÚPSVaR)
      • spolupráca so školskou psychologičkou, špeciálnou pedagogičkou a pedagogickými zamestnancami školy
      • účasť na odborných školeniach a seminároch

       

      Preventívna činnosť

      • prednáškové a voľnočasové aktivity, besedy

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908089816 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie