• Aktuality

      • Zábavná prírodoveda v 4. A

       11. 2. 2022

       Štvrtácka prírodoveda vo februári prebehla v znamení prezentácie svojho plagátiku A3 o vybranom lesnom zvieratku. Najobľúbenejšími témami sa stali vlk, medveď, rys, jazvec a líška. Žiaci vybrali najzaujímavejšie informácie o lesných zvieratách a predniesli všetko, čo sa o ňom dozvedeli.

       Žiaci spracovali svoju tému krásne farebne, tvorivo, ručne i na počítači... väčšiu časť z nich nájdete v albume. Zároveň, celkom prekvapivo náš žiak, štvrták Tomáš Pudiš, pripravil vlastnú vyučovaciu hodinu. Zaradil do nej svoju prezentáciu plagátiku, podporil ju tým, doniesol niekoľko predmetov s tematikou líšky...plyšáka, knižku atď ..  Spolužiakov potešil pripraveným  vedomostným overovacím kvízom  s odmenami. Bol to zábavný, poučný a hravý nápad a všetkým sa nám táto vyučovacia hodina veľmi páčila. 

        

       PaedDr. Petra Šadláková

      • Riaditeľské voľno 28. 1. 2022

       14. 1. 2022

       Riaditeľka Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline Ing. Anastázia Strečková, podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom

       Materskej školy Kráľovnej pokoja

       Základnej školy Kráľovnej pokoja

       a Gymnázia Kráľovnej pokoja

       riaditeľské voľno

       dňa 28. januára 2022


       z prevádzkových dôvodov, nakoľko 28. 1. 2022 od 7.30 do 15.30 bude prerušená distribúcia elektriny do objektu školy.

       Ing. Anastázia Strečková

      • Požehnanie školy 11.1.2022

       13. 1. 2022

       V období okolo sviatku Zjavenia Pána, nazývaný aj Traja králi, býva zvykom požehnávať príbytky. Táto obyčaj pochádza ešte zo stredoveku a má veľký duchovný význam.

       Požehnaním domu, ale aj kancelárie, nemocnice či inej stavby vyjadrujeme, že daná budova chce byť spájaná s pôsobením Božej milosti. Teda že všetko, čo sa v nej bude diať, chce byť na Božiu oslavu.

       Ten, kto si dá požehnať svoj príbytok, zasväcuje ho Bohu a zároveň vyjadruje, že v tomto príbytku chce žiť aj so svojou rodinou v duchu kresťanstva v láske, porozumení a modlitbe.

       Môžeme povedať, že cirkev zvoláva cez modlitbu a prostredníctvom žehnania a svätenia Božiu prítomnosť a jeho pomoc, a to jednak pre ľudí, ale napríklad aj miesta, veci či udalosti, ktoré majú súvis s naším životom, prácou, štúdiom alebo inými aspektmi života.

       Nápis nad dverami "C+M+B" znamená Christus Mansionem Benedicat, teda Kristus žehnaj tomuto domu.

       Preto veľmi ďakujeme nášmu školskému pánovi kaplánovi za požehnanie tried našej školy a nech sú požehnané aj naše srdcia.

       Foto v galérii.


       Mgr. I. Kováčová

      • Nástup do školy 10. 1. 2022

       5. 1. 2022

       Vážení rodičia, kolegovia a žiaci,

       prajeme všetko dobré v novom roku, vnútorný pokoj aj odvahu a vedomie trvalej blízkosti dobrého Boha.

        

       V súlade so správou Ministerstva školstva zo včerajšieho dňa (4. 1. 2021) k nástupu do škôl od 10. 1. 2022, Vás informujeme, že:

       1. odo dňa 10. 1. 2022 sa pokračuje v prezenčnom vzdelávaní na našej škole na MŠ, ZŠ, GYM aj na krúžkoch v rámci CVČ,
       2. organizácia sa k dnešnému dňu riadi školským semaforom verzia 1.6 zo dňa 26. 11. 2021 a v súlade s vyhláškou ÚVZ č. 262 sú na škole povinné rúška na ZŠ aj GYM (t. j. v MŠ nie),
       3. všetky deti a zamestnanci (ktorí majú platný kredit na svojom stravovacom účte) budú automaticky prihlásení na stravu od 10. 1. 2022, preto ak viete, že v pondelok nenastúpite do školy, odhláste si stravu cez edupage do 7. 1. 2022 do 14.00 hod.,
       4. samotestovanie žiakov ZŠ a GYM – dôrazne žiadame, aby ste pred nástupom do školy 10. 1. 2022 svoje dieťa doma otestovali a zároveň aby ste sa v prvých týždňoch testovali dvakrát do týždňa, pričom
       • o ďalšiu zásielku samotestov (5 ks na žiak môže požiadať škola, ktorá vykázala, že aspoň 50 % testov (prevzatých doteraz v tomto školskom roku) bolo rodičmi nahlásených ako vykonaných,
       • preto vás žiadame, aby ste do 7. 1. 2022 do 11.00 hod., aktualizovali tieto hlásenia, a informovali školu prostredníctvom edupage o použití samotestov,

              5. pravidlá pre vstup zamestnancov do školy - pokračuje režim OTP.

        

       V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať,

       s úctou

       Ing. Anastázia Strečková

      • Pokojné a milosti plné Vianoce

       25. 12. 2021

       "Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.

       Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

       A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy."  Jn 1, 9 - 14

        

       Prajeme Vám všetko dobré a pokojné prežitie sviatkov narodenia Ježiša Krista. Ďakujeme za Vašu priazeň a spoluprácu v tomto roku a prajeme každodennú otvorenosť štedrosti Dobrého Boha!

        

       tím Spojenej školy Kráľovnej pokoja

      • Zomrel Mons. Ladislav Stromček

       14. 12. 2021

       Dnes popoludní dobrý Boh povolal k sebe do večnosti duchovného otca Ladislava Stromčeka, farára a dekana v Čadci.

       Otec Ladislav Stromček bol otcom myšlienky, aby mesto Žilina malo svoje cirkevné gymnázium. Jeho zásluhou vzniklo 1. 9. 2004 Gymnázium Kráľovnej pokoja, ktoré získalo priestory v školskej budove Na Závaží. Prvé roky učil na Gymnáziu náboženstvo. Veľmi mu záležalo na rozvoji školy, stál nám na blízku a bol nám vždy oporou.

       Ďakujeme za jeho lásku, dobrotu, múdrosť a pochopenie. Sprevádzame ho modlitbami a spomíname s vďačnosťou v srdci.

       Anastázia Strečková 

      • Tretie online synchrónne stretnutie v projekte United Planet

       9. 12. 2021

       V piatok 3. decembra 2021 sa uskutočnilo tretie online synchrónne stretnutie partnerských škôl v projekte Voices of Earth Fall 2021 v projekte americkej organizácie United Planet, do ktorého sa zapojili druháci nášho gymnázia. Náplňou bola prezentácia aktuálneho stavu projektu a témy, ktorú školský tím rieši. A okrem toho diskusia o kultúrnych rozdieloch v jednotlivých krajinách. Foto zo stretnutia dávame k dispozícii na inšpiráciu.

       V projekte, ktorý koordinuje United Planet z Bostonu, je zapojených 8 krajín (USA, Česká republika, Fínsko, Irak, Jordánsko, Tanzánia, Nigéria a Slovensko) vo viacerých skupinách, pričom naša škola pracuje v skupine spoločne s dvomi školami z USA, školou z Korne (SR) a po jednej škole z Jordánska a Nigérie.

        

       Ján Hrkút

     • Pasovanie prvákov....
      • Pasovanie prvákov....

       2. 12. 2021

       V priebehu októbra sa na našej škole konala v živote prváčikov slávnostná udalosť. Naši najmenší zo ZŠ zažili Pasovanie prvákov. Deti z 1.A a z 1.B si pripravili vo svojich triedach malú ukážku vyučovania, zarecitovali krásne básničky o písmenkách, číslach a zaspievali kopec piesničiek. Našich najmenších žiačikov pasovali skúsené deviatačky z 9.A Viktorka Taračová a Andrejka Gažurová. Po skončení programu, čakalo na detí malé pohostenie. Vzhľadom na situáciu, prebehlo Pasovanie prvákov prvý krát bez rodičov. Do ďalšieho učenia prajú všetkým prvákom pani učiteľky aj celá škola veľa úspechov a radosti z učenia...  

         

       tr.uč.1.A Jančová M. a tr.uč.1.B Fujaková J. 

      • Farebný týždeň

       2. 12. 2021

       Milí žiaci, študenti a pedagógovia,

       budúci týždeň, sa naša škola premení každý deň do inej farby. Aj vy sa môžete stať tejto udalosti aktérom, stačí ak si oblečiete v príslušný deň konkrétnu farbu. 😊 Už teraz sme zvedaví, koľkí z nás prídu v pondelok oblečení v červenej a tak spolu vytvoríme zaujímavú atmosféru. 

       🙆 🤹‍♀️

       Do zafarbenia!!!

        

      • Druhé online synchrónne stretnutie v projekte United Planet 

       25. 11. 2021

       V piatok, 19. novembra 2021 sa uskutočnilo druhé online synchrónne stretnutie partnerských škôl v projekte Voices of Earth Fall 2021, do ktorého sa zapojili druháci nášho gymnázia. Náplňou bola prezentácia doterajších aktivít študentov. Naši druháci prezentovali svoju spoluprácu so žilinskou Charitou v rámci jej projektu Hlinený dukát, kde pomáhali hlinené dukáty vyrábať a propagovať myšlienku v uliciach mesta. Prezentáciu KAPA môžete vidieť tu.

       V projekte, ktorý koordinuje United Planet z Bostonu, je zapojených 8 krajín (USA, Česká republika, Fínsko, Irak, Jordánsko, Tanzánia, Nigéria a Slovensko) vo viacerých skupinách, pričom naša škola pracuje v skupine spoločne s dvomi školami z USA, školou z Korne (SR) a po jednej škole z Jordánska a Nigérie. 

         

      • Týždeň dobrosrdečnosti a anjelov

       24. 11. 2021

       V mesiaci november si žiaci 3.A ZŠ pripomenuli dobrosrdečnosť  týždňom plných aktivít. Naše deti poznajú význam tohto slova a snažili sa spoločnými silami  o jeho vyjadrenie v podobe skutkov aj v reálnom živote. Zasmiali sa, zahrali si i zasúťažili trošku, ale hlavne bolo im spolu dobre a príjemne.  fotoalbum

       Mgr. Kučerová Gabriela

      • Hlinený dukát – ako efektívne pomáhať

       17. 11. 2021

       Projekt Katolíckej Charity v Žilinskej diecéze s názvom „Hlinený dukát“ odštartoval symbolicky 11. novembra 2021, na sviatok sv. Martina. Hlinený dukát si môžu ľudia zakúpiť za 1 Euro, pričom ak podarujú tieto dukáty chudobným a žobrajúcim, bezpečne im ponúknu pomoc. Tá spočíva v tom, že hlinený dukát si môžu vymeniť v zariadeniach Charity za jedlo, nocľah, hygienu, ošatenie a sociálne služby. Rovnako budú hlinené dukáty platidlom v niektorých bezpečných prevádzkach rýchleho občerstvenia v meste. Ďalšie info o projekte tu: https://www.charitaza.sk/hlineny-dukat/

       K propagácii projektu prispeli vo štvrtok, 11.11.2021, aj naše štyri študentky, ktoré dobrovoľníckou prácou propagovali projekt „hlinený dukát“ a novo-nainštalované automaty v meste. Veľké uznanie patrí študentkám 2. AG: Dominike Dávidíkovej, Márii Chlupovej, Lenke Novákovej a Lenke Paulenovej.


       Ďakujeme a vážime si to!

      • KAPA v projekte United Planet

       9. 11. 2021

       V piatok 5. novembra 2021 sa uskutočnilo prvé online synchrónne stretnutie partnerských škôl v projekte Voices of Earth Fall 2021, ktoré organizuje organizácia United Planet so sídlom v americkom Bostone. Naši druháci gymnazisti sa tento rok zapojili do projektu po prvýkrát. Cieľom je vzájomná komunikácia, zdieľanie skúseností študentov a učiteľov, motivácia zapojiť do vzdelávania globálne témy a problémy. Projekt je v jesennom semestri rozvrhnutý na 8 týždňov. Výstupom bude prezentácia témy, ktorú pripravia druháci oboch tried a budú prezentovať vybraní študenti na online stretnutí 17. decembra 2021.

       V projekte je zapojených 8 krajín (USA, Česká republika, Fínsko, Irak, Jordánsko, Tanzánia, Nigéria a Slovensko) vo viacerých skupinách, naša škola pracuje v skupine spoločne s dvomi školami z USA, školou z Korne (SR) a po jednej škole z Jordánska a Nigérie.

      • Besedy s novinárom

       7. 11. 2021

       Dňa 3. 11. 2021 sa uskutočnili besedy s novinárom pánom Jarošom z TASR, ktorý zaujímavým spôsobom priblížil triedam 2.AG a 2.BG svoje povolanie. Študentov oboznámil s činnosťou tlačovej agentúry, ponúkol im možnosť stáže, vysvetlil náplň práce a najmä prezradil zákulisné informácie z príprav briefov či rozhovorov. Študenti vyhľadávali kľúčové slová pri tvorení krátkych správ, boli svedkami interview, ktoré bolo následne spracované v softvéri na úpravu zvukov.

                                                                                                                           Mgr. Miroslava Klučiariková

     • Zber papiera
      • Zber papiera

       7. 11. 2021

       Aj my sme svojou troškou prispeli k ekológii  a zdraviu našej planéty. Spolu sme vyzbierali počas októbra 1947 kg papiera. Zber bude pokračovať aj na jar, potom vyhodnotíme aj odmeníme najúspešnejších.

       Zatiaľ je poradie nasledovné :

       1.miesto 6.A ....... 588 kg

       2. miesto 1.A ..... 350,5 kg

       3.miesto 2.A ...... 190 kg

       Ostatní veľa nezaostávajú, preto bude súboj o najvyššie priečky na jar zaujímavý a napínavý.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908089816 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie