• Aktuality

      • Požehnanie adventných vencov

       27. 11. 2020

       Ďakujeme pani vychovávateľkám Janke a Katke a našim deťom za výrobu nádherných adventných vencov.

       Dnes sme sa spolu stretli v kaplnke, kde nám ich pán kaplán požehnal a pripomenul, že obdarovaným je každý, kto vie byť darom pre druhých. Tak to robí náš dobrý Boh, a my sa to od neho učíme.

       Prajeme Vám pokojný a požehnaný čas ADVENTU a radosť z blížiacich sa VIANOC.

       za tím KAPA,

       Anastázia Strečková

      • Niektorí žiaci II. st. ZŠ v škole

       23. 11. 2020

       Naďalej (od 16. 11. 2020) v škole poskytujeme prezenčné vyučovanie pre tých žiakov 2. stupňa, ktorí majú obmedzený prístup k dištančnému spôsobu vzdelávania. Výuka sa organizuje dvakrát do týždňa v rozsahu 4 hodín.

       Súčasťou rozvrhu sú predmety z hlavných vzdelávacích oblastí a komunitné sedenie so školskou psychologičkou zamerané na efektívne učenie a socializáciu detí.

       Žiaci pracujú v päťčlenných skupinách zostavených podľa veku – mladší a starší žiaci. Vyučovanie zabezpečujú pedagógovia, špeciálna pedagogička a školská psychologička.  

       vedenie školy

      • Deň Jablka

       23. 11. 2020

       21. októbra sme mali v škole na 1. stupni ZŠ projektový deň - Deň jablka.

       Žiaci získavali nové poznatky o jabĺčku zážitkovou a synestetickou cestou učenia sa  - dotykom, ochutnaním, vizuálne - kresbou a vytváraním plagátikov o jablku, kognitívne - hravými úlohami, hrou, čítaním a vytváraním  príbehov, spievaním piesní...všetko v chutnej jabĺčkovej téme.

       "Zatiaľ, čo my učíme deti všetko o živote, deti nás učia, o čom všetko život naozaj je."  Angela Schwindt

       PaedDr. Petra Šadláková

       pedagóg

        

      • Riadne prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ

       9. 11. 2020

       Od utorka 10.11. 2020 pokračuje riadne prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa ZŠ. Pre žiakov 2. ročníka je zabezpečené zastupovanie - pani učiteľka Mgr. Ingrid Kováčová.V prevádzke je ranná ŠKD od 6:30 do 7:45, po vyučovaní od 11:40 do 16:00. ŠJ je v prevádzke v štandardnom režime. Pri nástupe je potrebné prostredníctvom Edupage podať "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti". Návod ako podať vyhlásenie: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1132

      • Spoločná zodpovednosť

       27. 10. 2020

       Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, kolegovia, študenti,

       už asi každý z nás pozná osobne ľudí, ktorých zasiahlo ochorenie COVID-19. Priebeh choroby nie je v mnohých prípadoch jednoduchý. Máme tu spoločného nepriateľa ktorý je neviditeľný a predsa ktorému sa môžeme vzoprieť spoločnou zodpovednosťou. Ak by sme boli schopní včas rozpoznať nosičov vírusu, naši priatelia a blízki by teraz neboli chorí. 

       V týchto dňoch sa na celom Slovensku hľadajú zdravotníci, administratívni pracovníci a dobrovoľníci na výpomoc počas celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Testovacie miesto bude aj na našej škole - včera sme to spoločne s vojakmi a pánom školníkom pripravovali. 

       Obraciam sa na tých z nás, ktorí disponujú možnosťou sa do tejto služby prihlásiť aby tak s odvahou urobili a prispeli k tomu, aby sme spoločne eliminovali šírenie vírusu v našej krajine. 

       Formulár na registráciu nájdete TU.

       Prajem život v nádeji a dôvere,

       s úctou 

       Anastázia Strečková, riaditeľka školy

       PS:

       Spomínam si na Don Bosca, ktorý žil v Turíne v čase, kedy mesto zasiahla cholera v r. 1854. Najviac zasiahnutou oblasťou mesta bolo práve Valdocco, kde mal Don Bosco svoje oratórium – centrum pre chlapcov z ulice.

       Historické záznamy z tohto obdobia hovoria, že len v jednej farnosti Valdocca - Borgo Dora sa za jediný mesiac nakazilo cez 800 ľudí a 500 z nich zomrelo! Spomína sa, že niektorí lekári dávali piť nakazeným cholerou otrávenú vodu, aby zomreli čím skôr a nenakazili ďalších...! Tento kontext nám pomáha lepšie sa vžiť sa do vtedajšej situácie a panike aká vládla v tých časoch.

       5. augusta na sviatok Panny Márie don Bosco povedal: „Príčinou smrti je bezpochyby hriech! Ak sa zachováte v Božej milosti a nespáchate žiaden smrteľný hriech, ubezpečujem vás, že cholera sa nedotkne nikoho z vás! Ale ak niekto zostane v nepriateľstve s Bohom a vážne ho urazí, od tej chvíle nebudem môcť byť viac garantom pre neho, ani pre iných z tohto domu!“

       Mestský úrad v tom čase otvoril niekoľko „lazaretov“ v oblasti Valdocca, kde zhromažďoval chorých na choleru. Mal však veľký problém zohnať ochotných ošetrovateľov  pre chorých a to napriek tomu, že za túto službu ponúkal aj peniaze...! Nikto nechcel riskovať vlastný život...!

       Don Bosco predstúpil s touto požiadavkou pred svojich chlapcov a predstavil im túto urgentnú potrebu poslúžiť chorým. Ešte v ten deň sa mu do služby ponúklo 14 chlapcov. V nasledujúcich dňoch tak urobilo ďalších 30!

       Nikto z don Boscových chlapcov sa cholerou nenakazil...!

       Ja nikomu z Vás túto istotu dať neviem, nie som Don Bosco.

       Ježišove slová „Čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“,  nech sú pre nás každodennou inšpiráciou. 


      • Organizácia dištančného vzdelávania na ZŠ

       27. 10. 2020

       Dištančné vyučovanie organizujeme so zreteľom aby boli naplnené ciele:

       a) poskytnúť žiakom priestor na konzultácie a vzájomnú otvorenú komunikáciu,

       b) naplniť cieľové požiadavky hlavných vzdelávacích oblastí,

       c) poskytnúť žiakom spätnú väzbu k ich práci, nehodnotiť ale popisovať stav.

        

       1. Počas dištančného vzdelávania platí rozvrh zostavený podľa indikačnej záťaže žiakov jednotlivých ročníkov ktorý je zverejnený na stránke školy TU.
       2. V rozvrhu sú predmety z hlavných vzdelávacích oblastí, ostatné predmety budú nad rámec indikačnej záťaže žiakov. 
       3. Vyučovacie hodiny sú v rozvrhu vyznačené žltou farbou – žiak má byť k dispozícii na on-line vyučovanie podľa pokynov daného vyučujúceho, alebo dostane zadania na vypracovanie. 
       4. Úlohy sa zadávajú v čase od  8.00 do 14.00.
       5. Vyhodnotenie úloh sa môže uskutočňovať počas dňa a po dohode s učiteľom (môže byť aj neskôr). 
       6. Dištančné vyučovanie znamená súbor kontaktných  hodín on-line a kombináciu úloh zadávaných prostredníctvom edupage. 
       7. On-line vyučovanie sa budú uskutočňovať najmä prostredníctvom Google-meet a iných nástrojov, ktoré aktuálne doplníme (Smartbooks).
       8. V zadaniach sa bude kombinovať samostatná práca pre žiaka, výklad, tvorivé úlohy, tzv. obrátené vyučovanie... 
       9. Dĺžka online hodiny nemusí byť 45 minút. Okrem hodín s celou triedou môže učiteľ zaradiť  podľa potreby aj konzultácie s menšou skupinkou žiakov, alebo aj 1:1.
       10. Na hodnotenie sa bude využívať klasifikácia aj spätná väzba. Budeme si všímať najmä dobré veci, aktivitu žiakov, tvorivosť, účasť na hodinách.
       11. Dochádzka žiakov sa bude viesť štandardne v ETK, žiak je povinný sa DV zúčastňovať. Pri neúčasti na hodine je potrebné žiaka ospravedlniť. 
       12. Na komunikáciu s učiteľmi odporúčame Edupage,  aj v prípade neúčasti na vyučovaní.
       13. Akékoľvek otázky súvisiaci s dištančným vzdelávaním adresujte svojmu triednemu učiteľovi, vyučujúcemu alebo učiteľovi informatiky.  

       V Žiline  26. 10. 2020

      • Zatvorenie ZŠ a GYM z rozhodnutia RÚVZ

       24. 10. 2020

       Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, kolegovia, žiaci,

       z rozhodnutia RÚVZ v Žiline (reg. úrad ver. zdravotníctva) vstupuje celá ZŠ a GYM s jej zamestnancami do karantény (tzv červenej fázy) od 26. 10. do 2. 11. 2020.

       Znamená to, že žiaci I. stupňa zostávajú tiež doma a budú sa učiť dištančnou formou. Upravené rozvrhy pre jednotlivé triedy ZŠ nájdete TU. Obedy boli žiakom automaticky odhlásené.

       Materská škola a školská jedáleň je naďalej v prevádzke.

       Dôvodom karantény je, že sú na našej ZŠ a GYM viac ako dva pozitívne výsledky testov ochorenia COVID - 19.

       V prípade otázok sa s dôverou obráťte na triednych učiteľov, pani zástupkyňu Oľgu Palkovú alebo na mňa.

       Prajeme pokojný čas a vedomie Božej blízkosti v tom všetkom čo nás presahuje ...

       S úctou,Anastázia Strečková, riaditeľka

      • Oznam k platbe za krúžky CVČ

       23. 10. 2020

       Vážení rodičia, 

       mrzí nás, že vzhľadom na aktuálnu karanténnu situáciu momentálne nemôžu fungovať krúžky CVČ. Viacerí sa nás pýtate, ako je to s platbou, ktorú ste sa zaviazali v prihláške zrealizovať v priebehu mesiaca október.

       Navrhujeme nasledujúce riešenie: krúžky majú byť v rozsahu 60 hodín za šk. rok. Ak sa situácia zlepší, v čo dúfame, krúžky  začnú opäť fungovať. Dopredu nevieme, koľko hodín bude zrealizovaných, no prosili by sme Vás, aby ste uhradili celú sumu za krúžok a na konci šk. roka urobíme vyrovnanie - v závislosti od odučených hodín jednotlivých krúžkov Vám vrátime pomernú časť poplatku. 

        

       Ďakujeme za porozumenie. 

      • II. stupeň ZŠ, dištančná výučba od 26. 10. 2020

       23. 10. 2020

       Po včerajšom rokovaní Ústredného krízového štábu SR od pondelka 26. 10. do 27. 11. 2020 budú zatvorené a prechádzajú na dištančnú výučbu všetky vysoké a stredné školy, ako aj druhý stupeň základných škôl. Viac informácií poskytne minister školstva na tlačovej konferencii v piatok 23. 10. 2020. 

       Po Gymnáziu Kráľovnej pokoja teda prechádza od 26. 10. 2020 na dištančnú výučbu aj II. stupeň ZŠ. 

       Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa rozvrhu, ktorý zverejníme v pondelok 26. 10. 2020. Žiaci II. ZŠ boli dnes hromadne odhlásení z obedov od 26. 10. 2020 do 27. 11. 2020.

       O ďalších krokoch organizácie školy Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom Edupage, web stránky a triednych učiteľov. 

       Prajeme pokoj, súdržnosť a trpezlivosť vám aj vašim rodinám.

       V Žiline, 23. 10. 2020, Anastázia Strečková, riaditeľka školy

      • Gymnázium - dištančná výučba od 12. 10. 2020

       11. 10. 2020

       Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, Gymnázium Kráľovnej pokoja prechádza od 12. 10. 2020 na dištančnú výučbu. Bližšie informácie boli dnes študentom a ich rodičom / zákonným zástupcom zaslané prostredníctvom edupage. 

       Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu. Žiaci GYM boli hromadne odhlásení z obeda vrátane 12. 10. 2020.

       O ďalších krokoch organizácie školy Vás budeme priebežne informovať. 

       V Žiline, 11. 10. 2020, Anastázia Strečková, riaditeľka školy

      • Výsledky volieb do Rady školy 2020-24

       9. 10. 2020

       Oznamujeme, že boli vo voľbách zvolení:

        

       Za pedagogických zamestnancov:

       • za MŠ + ZŠ: Gabriela Králiková 
       • za GYM: Július Janek 

       Za ostatných zamestnancov:

       • Marta Majdišová 

       Za rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov:

       • za MŠ Jozef Rajský 
       • za ZŠ Zuzana Kolembusová 
       • za GYM Iveta Šumpíková 

       Za žiakov gymnázia:

       • Sára Zimenová 

       Za zriaďovateľa

       • voľby zástupcov za zriaďovateľa ešte prebiehajú

       Bližšie info TU.

        

       Zvoleným kandidátom srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu.

       S úctou,

       Anastázia Strečková

      • Deň duševného zdravia 

       8. 10. 2020

       Pripomíname si deň duševného zdravia, ktorého dátum pripadá na 10. 10. Ak sa chcete dozvedieť viac, ako si to svoje udržať, pokojne sa pri nás dnes 9. 10. zastavte počas prestávok na 2. poschodí (gymnaziálnom), kde Vás čakajú - školská špeciálna pedagogička, sociálna pedagogička a školská psychologička. Sú Vám k dispozícií aj počas roka na svojich emailových adresách alebo osobne tu priamo v škole. Nižšie v odkaze nájdete aj informácie o tom, kde nájdete pomoc a podporu pre seba aj pre Vašich blízkych. 

       Mgr. Zuzana Hrtúsová

       školská špeciálna pedagogička - hrtusova@sskp.sk

       Mgr. Zuzana Lovíšková 

       sociálna pedagogička - loviskova@sskp.sk

       Mgr. Lucia Grižáková 

       školská psychologička - grizakova@sskp.sk

        

       https://ipcko.sk/ 

       https://dusevnezdravie.sk/

      • Kandidáti vo voľbách do Rady školy

       6. 10. 2020

       Milí kolegovia, rodičia, žiaci, predstavujeme kandidátov vo voľbách do Rady školy. Voľby prebiehajú dnes, 6. 10. 2020, bližšie info k voľbám Vám poskytne volebná komisia pre jednotlivých zástupcov a triedni učitelia. 

        

       Kandidáti na zástupcov rodičov:

       za MŠ: 

       • Katarína Jarabáková (dieťa Alexander MŠ-V)
       • Jozef Rajský (dieťa: Timotej MŠ-V)

       za ZŠ: 

       • Zuzana Kolembusová (deti: Zita 4. A, Júlia 7. A, Filip 9. A)
       • Marek Všetička (deti: Sofia Mozsiová 4. A, Vanesa Mozsiová 5. A, Dominik Všetička 8. A) - anotácia

       za GYM: 

       • Iveta Šumpíková (dieťa: Iva Šumpíková, I. AG)
       • Ivana Zimenová (dieťa: Sára Zimenová, III. AG)

        

       Kandidáti na zástupcov pedagogických zamestnancov:

       za MŠ + ZŠ: Dominik Hriník, Gabriela Králiková

       za GYM: Július Janek

        

       Kandidáti na zástupcov študentov gymnázia:

       • Aneta Žeriavová  (1.AG)
       • Richard Rybár (1.AG)
       • Tomáš Hartiník (1.AG)
       • Alexandra Lacková (1.BG)
       • Alexandra Randová (1.BG)
       • Linda Dorociaková (1.BG)
       • Vanessa Fašánková (2.AG)
       • Oliver Vrábeľ (2.AG)
       • Zuzana Kasmanová (2.AG)
       • Sára Zimenová (3.AG)
       • Alžbeta Sušienková (3.AG)
       • Jakub Valek (3.AG)
       • Pavol Kubica (4.AG)
       • Veronika Poliačková (4.AG)
       • Alica Loncová (4.AG)

       Kandidáti na zástupcov ostatných zamestnancov:

       • Belajová Zuzana, Cesneková Darina, Čurajová Anna, Grižáková Lucia, Hožná Alena, Chobotová Iveta, Králiková Mária, Kuriaková Eva, Lovíšková Zuzana, Majdiš Ján, Majdišová Marta, Matiašovská Katarína, Peknušová Darina
      • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy 2020 - 2024

       1. 10. 2020

       Milí rodičia a zákonní zástupcovia detí MŠ, žiakov ZŠ a žiakov GYM.

       V týchto dňoch končí funkčné obdobie členom rady a je potrebné zrealizovať nové voľby pre najbližšie štvorročné funkčné obdobie. 

       Rada školy má 11 členov, a tvoria ich: 3 zvolení zástupcovia rodičov (1 za MŠ, 1 za ZŠ, 1 za GYM), 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy, 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 1 zvolený zástupca žiakov (strednej) školy, 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy.

       Obraciame sa na Vás,aby ste nám v prípade, že máte záujem / návrh do pondelka 5. 10. 2020 do 15:00 hod. zaslali emailom prostredníctvom triedneho učiteľa alebo priamo na adresu školy: skola@sskp.sk :

       a) Vaše meno, s textom že máte záujem kandidovať vo voľbách, ako zástupca (uveďte MŠ, ZŠ, GYM podľa toho ktorú školu navštevuje Vaše dieťa),

       b) návrh mena kandidáta, ktorého odporúčate (v takom prípade budeme navrhnutého kandidáta kontaktovať aby sme od neho získali súhlas/nesúhlas s kandidatúrou).

       Bližšie info TU.

       Ďakujeme, 

       Ing. Anastázia Strečková

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie