• Školský klub detí

     • Činnosť

     •  

      Náplň činnosti školského klubu detí

      V školskom klube detí sa vychovávateľky snažia, aby deti mohli tráviť mimoškolský čas v zmysluplných činnostiach. Môžu rozvíjať svoju osobnosť v nasledovných aktivitách – náboženská, záujmová, oddychová, vzdelávacia a športová s prihliadnutím aj na svoje  záujmy. Svoju činnosť vykonávajú podľa týždenných plánov, najčastejšie prostredníctvom nasledovných činností:

      - oddychová, ktorá je naplnená napríklad: vymaľovávaním predkreslených námetov, individuálnym kreslením, spoločenskými hrami, hrami na podporu motorických a rozumových zručností (Lego, Cheva a pod.), môžu počúvať prípadne čítať rozprávky, povesti a v neposlednom rade môžu relaxovať pri hudbe,

      - záujmová, kde žiaci trávia čas napríklad: výzdobou tried, násteniek, chodieb a jedálne s veľkonočnou prípadne vianočnou tematikou, môžu vytvárať plagáty, rôzne darčeky ku Vianociam, pre budúcich prvákov, pre prvoprijímajúce deti, zhotovujú adventné vence, kalendáre, rozprávkové postavičky, zvieratká, prípadne môžu svoje pohybové zručnosti využiť pri nácviku tancov,

      -vzdelávacia je zameraná hlavne na prípravu detí na vyučovanie, na opakovanie prebratého učiva napríklad: opisom textov, riešením matematických príkladov, individuálnym čítaním, žiaci sa môžu zdokonaliť v nácviku slušného správania, tolerancie a úcty k dospelým a spolužiakom, vedenie ich aj k ochrane životného prostredia, zapájaním sa do zberov,

      - športová má za úlohu u žiakov vypestovať kladný vzťah k športu a k pohybu vôbec, najmä hraním futbalu, tenisu, vybíjanej, nohejbalu, hokejbalu, behmi, hodmi a skokmi,

      - náboženská - v zmysle katolíckeho zamerania našej školy aj v ŠKD sa snažíme deťom vštepiť ducha viery najmä modlitbami sv. ruženca, krížovej cesty, pri adventnom venci, pred a po jedle ako aj poklonou pre Eucharistiou.

       

      Z niektorých spoločných aktivít  plánujeme pre deti v ŠKD:

      • návštevy knižnice,

      • návštevy výstav podľa možností,

      • návšteva kultúrnych pamiatok,

      • besiedky.

      Mnohé výsledky tvorivosti detí sú umiestnené v priestoroch školy a zvyšujú jej estetickú úroveň.


   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie