• Školská jedáleň

     • INFO


     • Príspevok na stravovanie v školskej jedálni od 1. 1. 2023


      Oznamujeme, že príspevky pre žiakov, zamestnancov a externých stravníkov od 1 .1. 2023 sú stanovené podľa Smernice č. 1/2023

      S účinnosťou je od 1. 1. 2023 výška príspevku na jedno jedlo nasledovná:

      Výšky príspevku na stravovanie – Žiaci

      Kategória

      Desiata

      Obed

      Olovrant

      Réžia

      Spolu

       

      € 

      € 

      € 

      € 

      € /deň

      Materská škola

      0,45

      1,10

      0,35

      0,65

      2,55

      Základná škola 1. stupeň

      0

      1,50

      0

      0,50

      2,00

      Základná škola 2. stupeň

      0

      1,70

      0

      0,50

      2,20

      Gymnázium

      0

      1,90

      0

      0,50

      2,40

      Dotácie Materská škola - 1,30€ /Spolu 2,55€/

      0

      0,6

      0

      0,65

      1,25

      Dotácie Základná škola – 1.stupeň 1,30€ /Spolu 2,00€/

      0

      0,20

      0

      0,5

      0,70

      Dotácie Základná škola - žiaci 2. stupeň 1,30€/Spolu 2,20€/

      0

      0,4

      0

      0,5

      0,90

       

      Kategória

      Nákup potravín

      Režijné náklady

      Spolu

      Príspevok zamestnanca

      Príspevok zamestnávateľa

      Zamestnanec

      € /deň

       

      2,20

      1,78

      3,98

      1,17

      2,81

      1,03 potraviny

      1,78 režij. nákl.

       

       

       

       

        

      Kategória

      Nákup potravín

      Režijné náklady

      Spolu

      Externý stravník

      € 

      € 

      € /deň

       

      2,20

      1,78 

      3,98 € /deň

             OZNAM ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - školský rok 2022/2023

      Stravník na stravu pre školský rok 2022/2023 bude prihlásený na základe odovzdanej prihlášky a uhradeného správneho poplatku na účte ŠJ: SK38 0200 0000 0000 6093 2432 s uvedením: meno stravníka, priezvisko a trieda. 

      Stravník alebo zákonný zástupca žiaka si kontroluje výšku kreditu na svojom konte. V prípade nízkeho kreditu nebude stravníkovi obed vydaný.

      ZaPISNY_LISTOK(3).doc

      Výška príspevku na stravovanie:

      Kategória

      Desiata

      Obed

      Olovrant

      Réžia

      Spolu

       

      € 

      € 

      € 

      € 

      € /deň

      Materská škola

      0,38

      0,90

      0,26

      0,65

      2,19

      Základná škola 1. stupeň

      0

      1,21

      0

      0,50

      1,71

      Základná škola 2. stupeň

      0

      1,30

      0

      0,50

      1,80

      Gymnázium

      0

      1,41

      0

      0,50

      1,91

      Dotácie Materská škola - 1,30€ /Spolu 2,19€/

      0

      0

      0

      0,80

      0,89

      Dotácie Základná škola – 1.stupeň 1,30€ /Spolu 1,71€/

      0

      0

      0

      0,40

      0,41

      Dotácie Základná škola - žiaci 2. stupeň 1,30€/Spolu 1,80€/

      0

      0

      0

      0,49

      0,50

      Evidencia výdaja stravy je realizovaná výdajným terminálom pri výdajnom okienku.

      Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

      V  prvý deň choroby žiaka (alebo neprítomnosti z iného dôvodu) je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedárov iba od 11.30 do 12.30 hod. zo zadnej strany školskej jedálne /okolo ihriska pre MŠ/.

      Odhlásiť – prihlásiť stravu môžete: cez terminál, ktorý je umiestnený  školskej jedálni a cez mobilnú aplikáciu  EDUPAGE“.

      Zákonný zástupca žiaka nesmie vstupovať do priestorov školskej jedálne.

      Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný stravovací deň a to z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.). V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorazových nádob alebo do obedárov v čase od 11.00 do 11.30 hod., pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ.  Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

      Výška kreditu na čipe je minimálne 3,00€.

      Preplatok za obed sa stravníkovi prevedie na nasledujúci školský rok.

      V prípade, že žiak končí školskú dochádzku preplatky budú zaslané na číslo účtu príslušného stravníka na základe žiadosti zákonného zástupcu.

      Jedálny lístok je vystavený pri vchode do jedálne a aj na nástenke v jedálni.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie