• Duchovné aktivity

     • Duchovno-výchovný projekt školy

     •  

      „Katolícka škola má na jednej strane povinnosť rešpektovať zákonné ustanovenia a spoločenské zákony a dať do súladu s nimi svoje metódy, programy a štruktúry. Na druhej strane má povinnosť uskutočňovať svoj vlastný výchovný projekt, usilujúci sa uviesť do súladu ľudskú kultúru a ohlasovanie spásy a pomôcť študentom v realizácii nového stvorenia, pripraviť ich na poslanie dospelého občana. Ide celkove o projekt charakteristický, čo sa týka zamerania na zvláštne ciele, ktoré má uskutočňovať v spolupráci so všetkými svojimi súčasťami. Konkrétne tvorí projekt východiskový obraz, ktorý definuje identitu školy vyjadrením evanjeliových hodnôt, ktorými sa inšpiruje, upresňuje výchovné, kultúrne a didaktické ciele, zoznamuje s odovzdávaným obsahom a hodnotami, vymedzuje organizáciu a fungovanie, rozčleňuje niektoré časti ako dané, pozostávajúce zo zložky odbornej (ako sú učitelia, vychovávatelia), ďalej časti riadenej spoločne s rodičmi a študentmi a niektoré okruhy zverené slobodne iniciatíve rodičov a študentov,stanovuje spôsoby overovania a hodnotenia.“

      ( Náboženský rozmer výchovy v katolíckej škole, čl. 100 )

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie