• Centrum voľného času

     • Centrum voľného času

     •  

      S platnosťou od 1. 1. 2013 na základe Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a jeho dodatkov je zmenený názov organizačnej zložky Školské stredisko záujmovej činnosti pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja na Centrum voľného času pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja.

      Centrum voľného času /ďalej len CVČ/ pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja v Žiline je mimoškolským výchovným zariadením pre všetkých žiakov školy, kde môžu aktívne tráviť svoj voľný čas. Poslaním CVČ je vytvárať podmienky pre racionálne využívanie voľného času žiakov mimo vyučovania, pre oddych a regeneráciu, pre rozvoj talentov, tvorivosti a schopností. Činnosť CVČ sa riadi podľa schváleného školského výchovného programu.

      Činnosť CVČ je orientovaná do troch oblastí práce s deťmi a to:

      • pravidelnej,

      • príležitostnej,

      • prázdninovej.

       

      CVČ sa podieľa na výchove mimo vyučovania formou organizovania voľnej a spontánnej činnosti v oblasti športu, kultúry, telesnej výchovy, prírodovedy, techniky a spoločenských vied, umenia a zábavy a duchovnej výchovy na báze činností záujmových útvarov a rôznych jednorazových podujatí. Pri svojej činnosti berieme na zreteľ dobrovoľnú účasť žiakov na záujmových aktivitách a na duchovné poslanie školy. Našim záujmom je eliminovať vplyv konzumnej spoločnosti na život našich žiakov. Nemalý dôraz kladieme na prevenciu pred nepriaznivými vplyvmi návykových látok a hazardu. Pri svojej činnosti spolupracujeme so školami, školskými a kultúrnymi zariadeniami, centrami voľného času, rodičmi, farnosťou  s diecézou.

      Činnosť CVČ je zameraná na rozvoj kľúčových výchovných kompetencií detí a mládeže s prihliadnutím na dodržiavanie zásad katolíckej viery. Všetky činnosti sú organizované na báze dobrovoľnosti.  Pri mimoškolskej činnosti sa opierame najmä o organizované krúžkové aktivity. Medzi deťmi a mládežou je najväčší záujem o rozvoj počítačovej gramotnosti, o atraktívne  športové činnosti ako sú volejbal, basketbal, vybíjaná, aerobik, posilňovanie, tance . Do kategórie športových aktivít môžeme zaradiť aj turistiku a spoznávanie krás prírody, prípadne iného kultúrneho a historického dedičstva. V oblasti umenia je záujem detí a mládeže o doplnenie si zručností v oblasti spevu, drotárstva, hrnčiarstva, divadelníctva. V oblasti prírodných vied sú to krúžky so zameraním na rozvoj zručností v oblasti matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie. V oblasti spoločenských vied sú to najmä jazykové krúžky, tvorba školského časopisu, filozofické a historické krúžky.

      V oblasti klubových aktivít ponúkame deťom a mládeži možnosť spoločenských hier, tvorivých dielní všestranného zamerania. Ponúkame knižničné služby a pravidelné premietanie filmov. Pripravujeme rôzne dlhodobé, ale aj jednodňové súťaže rôzneho zamerania.

      Súčasťou CVČ je aj školská knižnica.

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie