• Materská škola

     • Šk.vzdelávací program

     •  

       

      Školský vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie

      v Materskej škole Kráľovnej pokoja v Žiline

       

       

      Vitálna škola

       

       

       

      Učenie sa láske prebieha nie suchopárnymi poučkami, ale presvedčivou silou vlastnej skúsenosti. ( Ján Pavol II. )


      Zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista. ( Albert Einstein )


      Identifikujme, podporujme a rozvíjajme to, čo je každému dieťaťu najprirodzenejšie, jeho silné stránky a jeho osobitosť. ( Howard Gardner, autor teórie viacerých inteligencií )

       

       

       

      Náš školský vzdelávací program chce rešpektovať detskú prirodzenú vitalitu, radosť, spontánnosť a schopnosť objavovania nových poznatkov v kruhu svojich rovesníkov. Chceme s deťmi objavovať a spoznávať ríšu prírody, svet techniky, farieb, tónov, vôní, záhad, pokoja, zdravého spôsobu života a spolunažívania. 

       

      Naším poslaním je vytvoriť materskú školu – ako živú komunitu a miesto, kde sa deti nielen všestranne rozvíjajú, vzdelávajú a vychovávajú v duchu kresťanskej spirituality, ale kde aj rozvíjajú prirodzenú zvedavosť a dostávajú príležitosti k objavovaniu, oboznamujú sa so základmi anglického jazyka hravou formou, osvojujú si zdravý životný štýl a učia sa ako ho budovať a udržovať.

       

      Sme si vedomí, že pripravujeme deti pre život v spoločnosti – ktorá sa vyvíja tak rýchlo, že dnes nevieme aký bude svet o pár rokov. Najdôležitejšími kompetenciami, na ktoré chceme deti pripravovať sú schopnosť poznania samého seba, vedieť spolupracovať, rešpektovať rozdielnosť, chápať súvislosti a princípy, schopnosť rýchlo a empaticky zareagovať na zmenu a v neposlednom rade aj schopnosť chrániť hodnoty ktoré sú nositeľmi života a nemenných princípov.

       

      Opierame sa o diagnostiku potrieb dieťaťa, o včasné rozlíšenie špecifických darov ktoré každé dieťa má – aby sme mu pomáhali rozvíjať jeho talenty a zároveň eliminovať jeho handicap. 

       

      V našom poslaní sa s dôverou opierame o spoluprácu s rodičmi, chceme spoločne s nimi uvažovať o tom, čo ich deti skutočne potrebujú, v čom sú rodičia nenahraditeľní a v čom môže škola doplniť poslanie rodiny.

       

      Celý školský vzdelávací program je k nahliadnutiu TU.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie