• Základná škola

     • Zápis do 1. ročníka

     •  

      Základná škola Kráľovnej pokoja 

      ako organizačná zložka Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina 

        

      ZÁPIS do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2022/23  

      Termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa uskutoční v našej škole: 

      v utorok 5. apríla 2022, od 15:00 do 17:30 hod. 

      v stredu 6. apríla 2022, od 15:00 do 17:30 hod. 

      v priestoroch školskej jedálne (označenie vstupu do jedálne „školská družina“). 

      Zaparkovať môžete vo dvore školy. 

      Pre zefektívnenie vášho i nášho času sme pre vás pripravili tabuľku, v ktorej si môžete vybrať termín zápisu. Ako v utorok tak aj v stredu sa bude zapisovať pri troch stoloch, na výber máte v rozmedzí od 15.00 do 17.30 niekoľko termínov. Tabuľka tvorí prílohu tohto listu. 

        

      Sformulovali sme pre vás základný sumár úkonov, ktoré by malo každé dieťa vstupujúce do školy 1. 9. 2022 zvládať: Čo má vedieť dieťa pri nástupe do 1. ročníka ZŠ  

      Kliknutím na tento odkaz si môžete pozrieť i ďalšie zaujímavosti, ktoré pripravili pani učiteľky 1. stupňa a odzneli na online stretnutí s vami rodičmi. 

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je povolený po predložení „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti návštevníka“ (príloha č. 1), tlačivo Vám bude k dispozícii aj pri vstupe do budovy. 

        

      Elektronická prihláška 

      - registrujeme el. podané prihlášky, ktoré boli alebo nám budú doručené do 5. apríla 2022, 

      - v prípade, že ešte budú voľné miesta, je možné sa prihlásiť aj po tomto termíne a to do 30. 4. 2022,  

      - ak ste neboli zapísaný do 1. ročníka inej ZŠ, môžete vyplniť el. prihlášku na našu školu, následne Vás budeme kontaktovať s informáciou, či pre Vás máme voľné miesto. 

        

      Rozhodnutia o prijatí 

      V prípade, že má riaditeľka školy všetky požadované dokumenty (ich sumarizácia nižšie), rozhodne o prijatí dieťaťa do 15. 6. 2022.  

        

      Pri zápise škola potrebuje overiť: 

      A) kto sú zákonní zástupcovia dieťaťa 

      B) ak je dieťa cudzincom, či má povolenie na pobyt v SR (viď zákon 245/2008, § 146, ods 1, písmeno a) 

      C) či dieťa absolvovalo predškolskú prípravu v materskej škole 

      D) školskú zrelosť dieťaťa k nástupu do školy  

      E) prípadnú existenciu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa 

      F) údaj o materinskom jazyku – ide o jazyk, ktorý si dieťa najlepšie osvojilo v rannom detstve a najčastejšie ním komunikuje v prostredí, v ktorom žije 

        

      Preto je potrebné aby na zápis zákonní zástupcovia predložili: 

      A) el. prihlášku,  

      - ak ste ju škole zaslali, my ju máme vytlačenú a vy ju podpíšete 

      - prihláška má byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami dieťaťa  

      - ak sa zápisu nemôžu zúčastniť obaja zákonní zástupcovia dieťaťa, je možné predložiť písomné vyhlásenie, ktoré vám prikladáme ako prílohu č.2, ktorou potvrdíte, že nie je možné, aby sa zápisu zúčastnili obaja zákonní zástupcovia. Druhou možnosťou je predložiť vyhlásenie o tom, že písomnosti spojené s prijímaním dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden zákonný zástupca. K tomu vám pripájame prílohu č.3

      B) k nahliadnutiu a overeniu údajov na prihláške: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov dieťaťa, alebo súdne rozhodnutie o určení zákonných zástupcov dieťaťa 

      C) ak dieťa je cudzincom, doklad o tom, že má povolenie k pobytu na Slovensku 

      D) názov/adresu súčasnej materskej školy, ktorú dieťa navštevuje (vpisuje sa do prihlášky) 

      E) ak absolvovali vyšetrenie, potom predložia vyjadrenie (správu) príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie - stačí kópia, 

      F) od roku 2021 zákon už nepozná tzv. „odklad školskej dochádzky“, preto v prípade že ste rozhodnutí, že vaše 6 ročné dieťa nenastúpi do školy, adresujete písomnú žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľke Materskej školy, ktorú vaše dieťa navštevuje.   

      G) vytlačené a podpísané oboma zákonnými zástupcami Záväzné vyhlásenie - súhlas s hlavnými zásadami výchovného pôsobenia školy 

      H) vytlačený a podpísaný zákonným zástupcom Súhlas dotknutej osoby 

        

      Overovanie správnosti dokumentov sa uskutoční v čase zápisu dieťaťa pri osobnom stretnutí s rodičmi. 

        

       Škola vzdeláva podľa Školského vzdelávacieho programu „Rastieme spolu...'' s rozšíreným vyučovaním náboženstva a cudzích jazykov a s prvkami  konštruktivizmu,  kritického myslenia a Hejného metódy vo výučbe matematiky už od 1. ročníka ZŠ. 

      Anglický jazyk vyučujeme už od prvého ročníka a od 7. ročníka si žiaci môžu zvoliť okrem anglického jazyka aj druhý cudzí jazyk – nemčinu.  

      V certifikačných meraniach T-5 a T-9 dosahujeme dlhodobo výborné výsledky. 

      Škola je plnoorganizovaná, má školský klub detícentrum voľného času a školskú jedáleň. V priestoroch školy sa nachádza kaplnka zasvätená Panne Márii – Kráľovnej pokoja. K dispozícii je telocvičňa, posilňovňa, odbornú učebňu chémie a fyziky, učebňu informatiky a špecializované učebne na vyučovanie náboženstva a cudzích jazykov.  Pre využitie voľného času detí ponúkame rozmanitú krúžkovú a mimoškolskú činnosť v centre voľného času. V areáli školy je k dispozícii detské ihrisko a hokejbalové ihrisko. Na škole pôsobia plne kvalifikovaní učitelia a odborní zamestnanci: špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, pedagogickí asistenti.  

        

      V prípade potreby neváhajte kontaktovať kanceláriu školy: 0910 852 152 

        

      Tešíme sa na Vás, 

      s úctou 

      za realizačný tím celej školy 

      Anastázia Strečková, riaditeľka 

      www.sskp.sk  

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie