• Základná škola

     • Zápis do 1. ročníka

     •  

      Aktuálny zoznam žiakov 2021/2022

       

      ZÁPIS do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2021/22 

      Termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa uskutoční v našej škole:

      • v utorok 20. apríla 2021, od 15:00 do 17:30 hod.
      • v stredu 21. apríla 2021, od 15:00 do 17:30 hod.

       

      V súlade s usmernením MŠ, v prípade, že v čase konania zápisov bude pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať dištančnou formou, všetkých ktorí nám zaslali elektronické prihlášky, budeme kontaktovať. 

      Sformulovali sme pre vás základný sumár úkonov, ktoré by malo každé dieťa vstupujúce do školy 1. 9. 2021 zvládať:

      Čo má vedieť dieťa pri nástupe do 1. ročníka ZŠ

      O konkrétnych procesných úkonoch zápisu na našej škole vzhľadom k preventívnym protiepidemiologickým opatreniam budeme ešte informovať.

       

      Pozrite si video o Základnej škole

       

      Elektronická prihláška

      - registrujeme el. podané prihlášky, ktoré boli alebo nám budú doručené do 30. apríla 2021,

      - v prípade, že ešte budú voľné miesta, je možné sa prihlásiť aj po tomto termíne, 

      - ak ste neboli zapísaný do 1. ročníka inej ZŠ, môžete vyplniť el. prihlášku na našu školu, následne Vás budeme kontaktovať s informáciou, či pre Vás máme voľné miesto.

       

      Rozhodnutia o prijatí

      V prípade, že má riaditeľ školy všetky požadované dokumenty (ich sumarizácia nižšie), rozhodne o prijatí dieťaťa do 15. 6. 2021


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Pri zápise škola potrebuje overiť:

      A) kto sú zákonní zástupcovia dieťaťa

      B) ak je dieťa cudzincom, či má povolenie na pobyt v SR (viď zákon 245/2008, § 146, ods 1, písmeno a)

      C) či dieťa absolvovalo predškolskú prípravu v materskej škole

      D) školskú zrelosť dieťaťa k nástupu do školy (overíme v našej škole pri osobnom stretnutí s rodičmi a dieťaťom, ktoré zorganizujeme do 4 týždňov po skončení mimoriadneho prerušenia šk. vyučovania)

      E) prípadnú existenciu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa

       

      Preto je potrebné aby na zápis zákonní zástupcovia predložili:

      A) vyplnenú a vytlačenú el. prihlášku, podpísanú oboma zákonnými zástupcami dieťaťa

      B) rodný list dieťaťa a občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov dieťaťa, alebo súdne rozhodnutie o určení zákonných zástupcov dieťaťa

      C) ak dieťa je cudzincom, doklad o tom, že má povolenie k pobytu na Slovensku

      D) názov/adresu súčasnej materskej školy, ktorú dieťa navštevuje

      E) ak absolvovali vyšetrenie, potom predložia vyjadrenie (správu) príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie - stačí kópia,

      F) v prípade žiadosti o odklad školskej dochádzky, vyplnenú a podpísanú oboma zákonnými zástupcami Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky a odporučenie lekára/CPPP

      G) vytlačené a podpísané oboma zákonnými zástupcami Záväzné vyhlásenie - súhlas s hlavnými zásadami výchovného pôsobenia školy

      H) vytlačený a podpísaný zákonným zástupcom Súhlas dotknutej osoby

       

      Scany potrebných dokumentov zasielajte e-mailom na adresu: riaditel@sskp.sk

       

      Ak vám software on-line prihlášky neumožňuje priložiť všetky potrebné scany, pošlite ich emailom na adresu: riaditel@sskp.sk  

      Overovanie správnosti dokumentov sa uskutoční v kancelárii školy pri osobnom stretnutí s rodičmi dieťaťa.

       

      Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, k žiadosti priloží odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

      Predpokladom na zapísanie dieťaťa je písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy.

       

      Škola vzdeláva podľa Školského vzdelávacieho programu „Rastieme spolu...'' s rozšíreným vyučovaním náboženstva a cudzích jazykov a s prvkami konštruktivizmu, kritického myslenia a Hejného metódy vo výučbe matematiky už od 1. ročníka ZŠ.

      Od 2. ročníka vyučujeme anglický jazyk novou a populárnou metódou Jolly Phonics a od 7. ročníka nemecký jazyk. V certifikačných meraniach T-5 a T-9 dosahuje dlhodobo výborné výsledky.

      Škola je plnoorganizovaná, má školský klub detí, centrum voľného času a školskú jedáleň. V priestoroch školy sa nachádza kaplnka zasvätená Panne Márii – Kráľovnej pokoja. K dispozícii je telocvičňa, posilňovňa, odborné učebne chémie, fyziky, učebňu informatiky a špecializované učebne na vyučovanie náboženstva a cudzích jazykov.  Pre využitie voľného času detí ponúkame rozmanitú krúžkovú a mimoškolskú činnosť v centre voľného času. V areáli školy je k dispozícii detské ihrisko a hokejbalové ihrisko. Na škole pôsobia plne kvalifikovaní učitelia a odborní zamestnanci: špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, pedagogickí asistenti.

      V prípade potreby neváhajte kontaktovať kanceláriu školy: 0910 852 152

      Tešíme sa na Vás,

      s úctou

      za realizačný tím celej školy

      Anastázia Strečková, riaditeľka

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908089816 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie