Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Zápis do 1. ročníka Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Akcie ZŠ Uskutočnené akcie a úspechy Pomôcky Časopis IDEA Testovanie 5 Testovanie 9 Naši patróni Matematika Druhý cudzí jazyk

 

 

Vyučujúci a triedni učitelia v školskom roku 2019/2020:

Trieda Triedny učiteľ/učiteľka Predmety
I. A PaedDr. Mária Turianová I. A
I. B Mgr. Jarmila Fujaková I. B
II. A Mgr. Petra Šadláková II. A

III. A

Mgr. Gabriela Kučerová

III. A

IV. A

Mgr. Anna Bielková

IV. A

V. A

Mgr. Dominik Hriník

 TSV, DEJ

VI. A

Mgr. Mária Jakubcová

 BIO, CHE

VII. A Mgr. Alena Hujíková  ANJ, VYV
VIII. A Ing. Ida Berthotyová   ANJ, BIO
IX. A Mgr. Oľga Palková SJL, VYV, VUM, OBN, THD, SEE, DEJ
x Mgr. Katarína Podoláková MAT

x

Mgr. Ingrid Kováčová

RMK

x

Mgr. Adriána Hančinská

RMK

x

Mgr. Mária Heroneková

 SJL, DEJ

x Mgr. Lucia Pudišová  SJL, DEJ
x Mgr. Lucia Hrkútová ANJ, RMK
x Mgr. Gabriela Králiková GEG, OBN

x

Mgr. Miroslav Malacha

INF

x  RNDr. Bibiána Holíková FYZ, CHE

x

Mgr. Alena Rybárová

ANJ, NEJ

x

Mgr. Mária Straňanková

NEJ

x Mgr. Július Janek MAT, TSV
x Ing. Anastázia Strečková FYZ

 

Vysvetlivky skratiek:

SJL

slovenský jazyk a literatúra

ANJ

anglický jazyk

NEJ

nemecký jazyk

MAT

matematika

FYZ

fyzika

CHE

chémia

GEG

geografia

BIO

biológia

DEJ

dejepis

INF

informatika

HUV

hudobná výchova

RMK

rímskokatolícke náboženstvo

VYV

výtvarná výchova

OBN

občianska náuka

TEV

telesná výchova

TSV telesná a športová výchova

CVČ

výchovná práca v CVČ

SEE

svet práce

THD

technika

VUM

výchova umením