Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Akcie ZŠ Uskutočnené akcie a úspechy Zápis do 1. ročníka Pomôcky Časopis IDEA Testovanie 5 Testovanie 9 Naši patróni

 

Zápis do 1. ročníka pre  školský rok 2019/2020 bude 9. a 10. apríla 2019

 

 

 

 

 

 

Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Žiline oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka bude v dňoch 9. a 10. apríla 2019 (utorok, streda) od 14. 30 do 17. 30 hod. v budove školy Na Závaží 2 v Žiline.

 

Pri zápise škola potrebuje overiť:

A) kto sú zákonní zástupcovia dieťaťa

B) ak je dieťa cudzincom, či má povolenie k pobytu na Slovensku (viď zákon 245/2008, § 146, ods 1, písmeno a)

 

Preto je potrebné aby na zápis zákonní zástupcovia priniesli:

A) rodný list dieťaťa (fotokópia + originál k overeniu) a občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov dieťaťa, alebo súdne rozhodnutie o určení zákonných zástupcov dieťaťa

B) ak dieťa je cudzincom, doklad o tom, že má povolenie k pobytu na Slovensku

 

Rodičia majú možnosť ešte pred samotným zápisom vyplniť elektronickú prihlášku. Predpokladom na zapísanie dieťaťa je písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy.

V prípade, že rodičom nevyhovuje uvedený termín zápisu je možné si prostredníctvom telefónu dohodnúť zápis aj v inom termíne najneskôr do konca apríla 2019. 

kancelária školy: 041/5006685, 910852152

Škola vzdeláva podľa Školského vzdelávacieho programu „Rastieme spolu...'' s rozšíreným vyučovaním náboženstva a cudzích jazykov. Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk novou a populárnou metódou Jolly Phonics a od 7. ročníka nemecký jazyk. V certifikačných meraniach T-5 a T-9 dosahuje dlhodobo výborné výsledky.

Škola je plnoorganizovaná, má školský klub detí, centrum voľného času a školskú jedáleň. V priestoroch školy sa nachádza kaplnka zasvätená Panne Márii – Kráľovnej pokoja. K dispozícii je telocvičňa, posilňovňa, odborné učebne chémie, fyziky, tri učebne informatiky, dve tabletové učebne a špecializované učebne na vyučovanie náboženstva a cudzích jazykov.  Pre využitie voľného času detí ponúkame rozmanitú krúžkovú a mimoškolskú činnosť v centre voľného času. V areáli školy je k dispozícii detské ihrisko a hokejbalové ihrisko.