ZŠ sv. Cyrila a Metoda Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Akcie ZŠ Uskutočnené akcie a úspechy Zápis do 1. ročníka Pomôcky Časopis IDEA Testovanie 5 Testovanie 9 Naši patróni

 

 

Zápis do 1. ročníka pre  školský rok 2018/2019 - plagát    

Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Žiline oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka bude dňa 10. apríla 2018 (utorok) od 14. 30 do 17. 30 hod. v budove školy Na Závaží 2 v Žiline.

Dňa 27. marca 2018 sa uskutoční deň otvorených dverí v čase ako je uvedené na plagátiku tu. K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa. Rodičia majú možnosť ešte pred samotným zápisom vyplniť elektronickú prihlášku. Predpokladom na zapísanie dieťaťa je písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy.

V prípade, že rodičom nevyhovuje uvedený termín zápisu je možné si prostredníctvom telefónu dohodnúť zápis aj v inom termíne najneskôr do konca apríla 2018. 

sekretariát: 041/5006685, 0911912372

Škola vzdeláva podľa Školského vzdelávacieho programu „Rastieme spolu...'' s rozšíreným vyučovaním náboženstva a cudzích jazykov. Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk novou a populárnou metódou Jolly Phonics a od 7. ročníka nemecký jazyk. V certifikačných meraniach dosahuje dlhodobo výborné výsledky.

Škola je plnoorganizovaná, má školský klub detí, centrum voľného času a školskú jedáleň. V priestoroch školy sa nachádza kaplnka zasvätená Panne Márii – Kráľovnej pokoja. K dispozícii je telocvičňa, posilňovňa, odborné učebne chémie, fyziky, tri učebne informatiky, dve tabletové učebne a špecializované učebne na vyučovanie náboženstva a cudzích jazykov.  Pre využitie voľného času detí ponúkame rozmanitú krúžkovú a mimoškolskú činnosť v centre voľného času. V areáli školy je k dispozícii detské ihrisko a hokejbalové ihrisko.