Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Oznamy Mimoriadne okienko Školský klub detí Oddelenia Činnosť Tlačivá na stiahnutie Dokumentácia ŠKD Aktivity ŠKD Kontakty

https://sskp.edupage.org/global/pics/skins/logo/thumbs/fitmax120x120trifxe7d86d3779fac259_g.png  ŠKD

Vitajte na stránke našej školy, kde nájdete užitočné informácie aj o školskom klube detí.

Školský klub detí je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky zaradený do siete škôl a školských zariadení ako súčasť Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, 010 01 Žilina.

Výchovná činnosť školského klubu je zameraná na rozvoj žiakov po stránke rozumovej, mravnej, telesnej, vôľovej, náboženskej. 

Poslaním ŠKD je okrem sociálnej funkcie komplexne rozvíjať osobnosť dieťaťa, ktorý je u každého rozdielna vzhľadom na rozdielne sociálne prostredie rodiny, vrodené danosti či odlišné záujmy. Činnosť školského klubu detí sa riadi podľa Školského výchovného programu: "Rastieme spolu", ktorý je k nahliadnutiu TU

 

Školský klub detí je v prevádzke:

- ráno od 6:30 do 7:45 hodiny

- popoludní od 11:35 do 16:45 hodiny

 

Mesačný poplatok za ŠKD od 17. 7. 2019 je:

 

10€ - ak dieťa navštevuje ŠKD iba ráno

15€ - ak dieťa navštevuje ŠKD ráno a popoludní alebo iba popoludní

50% z poplatku – každé ďalšie dieťa z jednej rodiny (mladší súrodenec platí celú sumu, starší platí 50% z poplatku)

Odpustenie poplatku – ak je dieťa z rodiny v hmotnej núdzi (na základe potvrdenia)

 

UHRÁDZANIE POPLATKU

Poplatok sa uhrádza mesiac vopred do 15. dňa v kalendárnom mesiaci, to znamená, že v septembri sa uhrádzajú dva poplatky – za september a október, v ostatných mesiacoch sa uhrádza iba jeden poplatok, v júni sa už poplatok neuhrádza.

Poplatok sa uhrádza prevodným príkazom na účet školy IBAN: SK1302000000001872531751.

Ako variabilný symbol uviesť mesiac, za ktorý sa platba uhrádza (napr. za september je VS  09, za október 10 a pod.). Do správy pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a triedu, ktorú dieťa navštevuje.