Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

INFO Tím školskej jedálne Prihlasovanie - odhlasovanie stravy Tlačivá Externí stravníci

 

Prihlasovanie: 

Záujemca o stravovanie vyplní prihlášku. 

Na stravovanie je stravník prihlásený po odovzdaní vyplnenej prihlášky (pri prvom prihlásení) a prevzatí stravných lístkov.

Následne uhradí stravné a po predložení dokladu o zaplatení1 si prevezme stravné lístky u vedúcej školskej jedálne (ŠJ).

Úhrady za obedy realizujte na účet školskej jedálne: 

IBAN: SK38 0200 0000 0000 6093 2432

QR kód - číslo účtu:

 

Prihlásiť sa na stravu je možné kedykoľvek v priebehu mesiaca, najneskôr jeden deň pred začatím stravovania do 14.00 hodiny.

KONTAKT 0910 852 152

Odhlasovanie:

Na základe vyhlášky MŠ SR 330/2009 z. z. v znení neskorších predpisov a Prevádzkového poriadku školskej jedálne obedy odhlasujeme 24 hodín vopred. 

Žiadame rodičov aby odhlasovanie z obeda na nasledujúci deň oznamovali najneskôr do 14:00 hod. a dodatočne odovzdali podpísaný odhlásený stravný lístok.

V prípade náhleho ochorenia si môže zákonný zástupca dieťaťa odobrať stravu do obedára len v prvý deň choroby dieťaťa, ostatné dni je potrebné odhlásiť.

V prípade hromadných akcií ktorých sa zúčastňuje väčší počet stravníkov, je potrebné sa odhlásiť min. 3 dni vopred s priloženými podpísanými lístkami.

Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

KONTAKT 0910 852 152

Preplatky

Stravníkom, ktorí majú zadaný trvalý príkaz na úhradu stravy v banke, zasielame preplatok v mesiaci júl, späť na účet z ktorého bol príkaz zrealizovaný. 

Pri úhrade poštovou poukážkou je potrebné o preplatok požiadať písomne aj s uvedením čísla účtu. V opačnom prípade po 3 rokoch bude preplatok použitý na zakúpenie inventáru pre jedáleň.


1 - neplatí pre stravníkov ktorí majú zadaný trvalý príkaz v banke.