Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Základné informácie Odkazy

 

Mgr. Lucia Grižáková

Kontakt: grizakova@sskp.sk  

Pre viac informácií kliknite na Odkazy, kde nájdete zaujímavé články, aktivity a iné odporúčania pre tento čas. 

 

Konzultačné hodiny pre rodičov, žiakov a študentov:

      štvrtok alebo piatok do 15:00

 

Nájdete ma v kancelárii oproti hlavnému vchodu.

 

Konzultačné hodiny pre učiteľov: 

  • podľa potreby v uvedené dni alebo ma kontaktujte mailom.

 

Náplň práce školského psychológa

Školský psychológ poznáva atmosféru školy, členov pedagogického zboru, štýl ich práce a používané metódy, žiaci môžu v prípade potreby okamžite využiť jeho služby a požiadať o pomoc. Školský psychológ sa vo svojej činnosti zameriava na plnenie tzv. podporných služieb v škole.

Diagnostická činnosť- poznáva osobnosť žiaka z hľadiska osobnostného, kognitívneho, emocionálneho a sociálneho vývinu, osobitnú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, žiakom ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, nadaným a talentovaným žiakom.

Intervenčná činnosť - v spolupráci s učiteľským kolektívom a inými odborníkmi hľadá spôsoby a vytvára program pre uskutočnenie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom, spolužiakom a prostrediu, s ktorým prichádza do kontaktu. Napomáha učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie voči deťom/žiakom vyplývajúce z rôznorodých situácií v škole.

Preventívna činnosť - na základe pozorovania triednych kolektívov, vytvára a realizuje preventívne programy šité na mieru, ktoré slúžia na skvalitnenie triednej atmosféry a rozvoju osobnosti žiakov. 

Poradenská činnosť - poskytuje konzultácie rodičom, učiteľom a žiakom, pomáha pri integrácií žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami do intaktného výchovno-vzdelávacieho procesu.