Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Žiadosti do MŠ Aktuality (MŠ) Šk. vzdelávací program FOTKY Denný program Školský poriadok MŠ Prestavba MŠ - leto 2019 Kontakty

 

Žiadosti do MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy pre šk. rok 2020/21 môžete  podávať od 30. 4. 2020 do 31. 5. 2020. 

K žiadosti sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, v prípade prijatia, bude dieťa prijaté len na adaptačný pobyt.

 

Podrobnosti:

- preberanie žiadostí prebieha bez osobnej prítomnosti detí, odporúčame žiadosti podávať elektronicky TU

- potvrdenie o zdravotnom stave pri podaní žiadosti nevyžadujeme, zákonní zástupcovia ho predložia dodatočne hneď ako im to situácia dovolí,

- ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nežiada sa predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ale rodičia ho predložia dodatočne - ak nie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: skola@sskp.sk, 0910 852 152

Škola je z pokynu ministerstva zatvorená od 30. 3. 2020, v pripade potreby nás kontaktujte emailom alebo telefonicky. 

 

Nové žiadosti na prijatie detí do MŠ možno odovzdať jednou z možností:

  1. elektronicky – prostredníctvom el. prihlášky na webe školy
  2. emailom – prostredníctvom vyplného formulára žiadosti na adresu: skola@sskp.sk

 

Podmienky prijímania detí

Prednostne budú prijímané deti:

  • ktoré dovŕšia piaty rok k 31. 8. 2020
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

 

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je kapacita materskej školy (k 1. 9. 2020 nám odchádza len 9 predškolákov), sa prednostne príjmu deti, ktoré spĺňajú kritérium, že súrodenec dieťaťa navštevuje našu Spojenú školu Kráľovnej pokoja v Žiline.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je 50 € za mesiac pre jedno dieťa.

Úhrady sa realizujú na účet školy: IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751, do poznámky sa uvádza meno dieťaťa.

 

 

V Žiline 9. 4. 2020                                                                       Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka