Školský klub detí Aktuality Oddelenia Činnosť

 

 

Výchovná činnosť školského klubu je zameraná na rozvoj žiakov po stránke rozumovej, mravnej, telesnej, vôľovej, náboženskej. 

Činnosť školského klubu detí sa riadi podľa Školského výchovného programu: "Rastieme spolu", ktorý je k nahliadnutiu tu.

 

Školský klub detí je otvorený:

ráno od 6:30 do 7:45 hodiny

popoludní od 11:35 do 16:45 hodiny.

 

Mesačný poplatok za klub od 1. 9. 2018 je:

4,00 € ak dieťa navštevuje klub  iba ráno 

10 € ak dieťa navštevuje klub ráno a popoludní alebo iba popoludní

 

Poplatok sa uhrádza mesiac vopred do 15. v príslušnom mesiaci prevodným príkazom na účet školy IBAN: SK1302000000001872531751 (to znamená, že v septembri sa uhrádzajú dva poplatky - za september a október, v ostatných mesiacoch sa uhrádza iba jeden poplatok, v júni sa už poplatok neuhrádza). Ako VS uviesť mesiac (uvedený číslom), za ktorý sa platba uhrádza. Do správy pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a triedu, ktorú dieťa navštevuje.

Pre plynulejšiu činnosť ŠKD je vhodné, aby si rodičia svoje deti vyberali v časoch: 13:30, 14:30, 15:30 hod.