• Školský klub detí

     • Školský klub detí

     • https://sskp.edupage.org/global/pics/skins/logo/thumbs/fitmax120x120trifxe7d86d3779fac259_g.png  ŠKD

      Vitajte na stránke našej školy, kde nájdete užitočné informácie aj o školskom klube detí.

      Školský klub detí je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky zaradený do siete škôl a školských zariadení ako súčasť Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, 010 01 Žilina.

      Výchovná činnosť školského klubu je zameraná na rozvoj žiakov po stránke rozumovej, mravnej, telesnej, vôľovej, náboženskej. 

      Poslaním ŠKD je okrem sociálnej funkcie komplexne rozvíjať osobnosť dieťaťa, ktorý je u každého rozdielna vzhľadom na rozdielne sociálne prostredie rodiny, vrodené danosti či odlišné záujmy. Činnosť školského klubu detí sa riadi podľa Školského výchovného programu: "Rastieme spolu", ktorý je k nahliadnutiu TU.

      Mnohé výsledky tvorivosti detí sú umiestnené v priestoroch školy a k nahliadnutiu sú aj

       v časti "Z našej tvorby" a v časti "Aktivity v ŠKD" a tiež vo fotogalérii.

       

      Prevádzka ŠKD v školskom roku 2023/24

      Ranná prevádzka: od 6.30 hod. do 7.45 hod.

      Poobedná prevádzka: od 11.40 hod. do 16.45 hod.

       

      Rozdelenie žiakov do oddelení ŠKD:

      1. oddelenie: 1. A + 4. A (časť triedy)
      2. oddelenie: 2. A + 4.A (časť triedy)
      3. oddelenie: 3. A + 4. A (časť triedy)

       

      Vychovávateľky:

      1. oddelenie - ŠKD1: Mgr. Monika Šuríková
      2. oddelenie - ŠKD2: Bc. Jana Takáčová
      3. oddelenie - ŠKD3: Mgr. Katarína Lorencová

       

      Umiestnenie oddelení:

      1. oddelenie: v triede 1. A (budova A, prvá miestnosť napravo od vrátnice)
      2. oddelenie: v triede 2. A (budova A, druhá miestnosť napravo od vrátnice)
      3. oddelenie: v triede 3. A (budova B, 3. poschodie)

       

      Mesačný poplatok za ŠKD:

      15 € - ak dieťa navštevuje ŠKD iba ráno

      20 € - ak dieťa navštevuje ŠKD ráno a popoludní alebo iba popoludní

      50% z poplatku každé ďalšie dieťa z jednej rodiny (mladší súrodenec platí 20€, starší 10€ mesačne),

      Odpustenie poplatku – ak je dieťa z rodiny v hmotnej núdzi (na základe potvrdenia)

      Uhrádzanie poplatku:

      Poplatok sa uhrádza mesiac vopred do 15. dňa v kalendárnom mesiaci, to znamená, že v septembri sa uhrádzajú dva poplatky – za september a október, v ostatných mesiacoch sa uhrádza iba jeden poplatok, v júni sa už poplatok neuhrádza. Poplatok sa môže uhrádzať aj na dlhšie obdobie dopredu, prípadne na celý školský rok.

      Poplatok sa uhrádza prevodným príkazom na účet školy IBAN: SK1302000000001872531751.

      Ako variabilný symbol uviesť mesiac, za ktorý sa platba uhrádza (napr. za september je VS  09, za október 10 a pod.). Do správy pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a triedu, ktorú dieťa navštevuje.

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie