• Projekty

     • Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

     •  

        

                    

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

       

      Kód projektu v ITMS2014+- 312011AQ14 – POPll.

      Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

      Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

      Výzva-kód: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

      Miesto realizácie: ZŠ sv. Cyrila a Metóda

      Doba realizácie: 07.09.2020 – 31.08.2022

       

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ll“. Prijímateľom tohto národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum (MPC).

      Prečo sa naša škola zapojila do projektu?

      Do tejto výzvy, ktorú vyhlásilo MPC, sa zapojila aj Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline, ktorej súčasťou ako organizačná zložka je aj základná škola sv. Cyrila a Metoda.

      Zámerom zapojenia sa našej školy do projektu bolo efektívnejšie realizovanie inklúzie vo výchovno-vzdelávacom procese, ale i mimo neho. Ešte pred rokom 2009, keď termín „integrácia“ vstúpil do školskej legislatívy, škola reagovala na potreby praxe a implementovala princípy inklúzie v rámci vlastných podmienok. Na škole neskôr začal pôsobiť špeciálny pedagóg, školský psychológ, neskôr i jeden asistent učiteľa. Avšak počet týchto zamestnancov nepokrýval reálne potreby zdravotne znevýhodnených žiakov a ich narastajúci počet.

      Napriek tomu, že na škole v súčasnosti pracuje niekoľko odborných zamestnancov, nevyhnutným sa stalo vytvoriť ďalšie pracovné miesta pre pedagogických asistentov, ale i miesto pre sociálneho pedagóga, nakoľko naša škola, podobne ako aj iné školy, v posledných rokoch zaznamenáva intenzívny nárast žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (napr. žiakov so zdravotným znevýhodnením - sluchovým, postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom či ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, ďalej žiakov s rôznymi poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti). Požiadavky, ktoré sú kladené na pedagogických a odborných zamestnancov takýchto žiakov, narastajú.

      Následne sme v rámci projektu vytvorili inkluzívne prostredie podľa potrieb a možnosti ZŠ, a to tak, že škola zamestnala dve pedagogické asistentky na 100%-ný úväzok a jedného sociálneho pedagóga, tiež na 100%-ný úväzok.

      Pri vytváraní inkluzívneho školského prostredia budeme brať ohľad na cieľové skupiny, kam patria žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiaci so zdravotným znevýhodnením, cudzinci i migranti.

      Hlavnými činnosťami vo výchovno-vzdelávacom a edukačnom procese je:

      • uľahčenie adaptácie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v prostredí školy,

      • prevencia sociálne patologických javov v škole formou prednášok, besied a seminárov pre žiakov a zákonných zástupcov,

      • pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré vyplývajú so zdravotného postihnutia dieťaťa,

      • bezprostredná spolupráca s vyučujúcim na hodinách a tiež s pedagogickými zamestnancami školy,

      • zabezpečenie sociálneho servisu pre žiakov,

      • poskytovanie pomoci žiakom, ktorí pochádzajú z dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,

      • spolupráca so školským psychológom, špeciálnym pedagógom, s CPPPa P, políciou, sociálnou kuratelou, triednym učiteľom, pedagogickým asistentom, so sociálnym pedagógom a ostatnými pedagogickými zamestnancami,

      • vedenie evidencie riešenia prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,

      • konzultácie a návrhy na zlepšenie priebehu a pomoci asistenta na hodinách,

      • pomoc a asistencia pri príprave učebných pomôcok,

      • vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok medzi hodinami,

      • vykonávanie pedagogického dozoru počas pobytu vonku zameraného na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

      • komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa o procese výchovy a vzdelávania,

      • oboznámenie sa so zdravotným stavom dieťaťa a s jeho rodinným prostredím,

      • účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre pedagogických asistentov a sociálnych pedagógov organizované školami alebo inými inštitúciami s príslušnou akreditáciou,

      • pravidelná účasť na školských poradách.

      Našou víziou je viesť výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby boli žiaci pripravení do života, aby boli schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémové situácie a získané vedomosti vedeli primerane využiť v praxi v súlade s kresťanskými hodnotami. V duchu nášho hesla: „Rastieme spolu“ sa snažíme byť sprevádzajúcimi osobami našich žiakov, učíme sa vzájomne a vytvárame spoločne priestor, v ktorom spolu rastieme a dozrievame. Účasťou sociálneho pedagóga a pedagogických asistentov sa môže pedagogický proces zlepšiť a skvalitniť v individuálnej práci s deťmi, ale aj v skupinách.

      Mgr. Kováčová Eva – pedagogický asistent

      Mgr. Brodňanová Lenka – pedagogický asistent

      Mgr. Lovíšková Zuzana – sociálny pedagóg

      23.09.2020

       

      Činnosti pedagogických asistentov v škole 

       

      V súčinnosti so špeciálnym pedagógom príprava databázy žiakov so ŠVVP pre šk. rok 2020/2021. Oboznámenie sa s dokumentáciou, internými dokumentami školy, nariadeniami vlády týkajúcich sa prevencie a postupmi v prípade výskytu ochorenia Covid-19, ďalej s postupmi v ZŠ v prípade prechodu z prezenčného vzdelávania na dištančné. Školenie k užívaniu a práci google meet počas dištančného vzdelávania. 

      Spolupráca pri príprave učebných pomôcok. Výroba didaktických pomôcok - pojmových máp v programe Canva.com (obrázok č.1), určených na facilitáciu prípravy na vyučovanie žiakom so ŠVVP, ale i ostatným žiakom. Vyhľadávanie vhodných pracovných úloh, listov a hárkov, zostavovanie testov a pod. Následne ich rozmnožovanie. Všetko v súlade a po konzultácii s vyučujúcim. 

      Obrázok č.1

       

      Účasť na pracovných poradách inklúzneho tímu. Spolupráca s predmetovými učiteľmi žiakov so ŠVVP- špecifiká správania, práca na hodinách, spolupráca PA a predmetového učiteľa.  

      Asistenčná činnosť v súlade s týždenným rozvrhom pedagogického asistenta. Bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede. 

      Individuálna práca so žiakmi podľa pokynov vyučujúceho (asistenčná činnosti pri práci s pracovnými listami, pri písaní diktátov, písomných odpovedí, previerok, pri práci s učebnicou, obrázok č.2). Pomoc pri konkrétnych úlohách, motivácia žiakov, jednotlivcov k dokončeniu zadanej úlohy, k posunu vpred, udržanie pozornosti žiaka a vedenie k jeho plynulej činnosti na hodinách. Asistenčná činnosť pri skupinovej práci (príprava prezentácii, rečníckych príspevkov, argumentačných textov, krátkych slohových textov, vypĺňaní pracovných listov).

      Súčinnosť počas aktivít členov inkluzívneho tímu - účasť na rodičovskom združení, konzultácie so špeciálnou pedagogičkou o postupoch a návrhoch práce pri žiakoch so ŠVVP.

      Výkon pedagogického dozoru a odprevádzanie žiakov: pravidelný dozor podľa stanoveného rozvrhu a tiež odprevázdanie  žiakov v prípade potreby, zástup v ŠKD.

      Obrázok č.2

       

      Činnosti sociálneho pedagóga v škole

      Príprava databázy rodičov (zákonných zástupcov) žiakov so ŠVVP novoprijatých žiakov. Príprava dokumentácie pre zabezpečenie informovaného súhlasu zákonných zástupcov. Oboznámenie sa s dokumentáciou žiakov so ŠVVP novoprijatých žiakov. Konzultácia so špeciálnou pedagogičkou o  potrebách žiakov  so ŠVVP a o ich ťažkostiach (ako s nimi pracovať a čo od nich očakávať). Konzultácie so školskou psychologičkou. Príprava dokumentácie  IVP pre žiakov so ŠVVP v  šk. roku 2020/2021.

      Realizácia odbornej činnosti v rámci prevencie, intervencie a poradenstva, najmä pre žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, alebo inak znevýhodnených žiakov (obrázok č. 3). Plnenie úloh sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania. Objednanie preventívnych programov (témy Šikanovanie, Drogy a trestnoprávna zodpovednosť) pre 5. - 9. ročník  ZŠ a  spolupráca s koordinátorkou prevencie, ktorá zabezpečuje  jednotlivé programy na škole. Realizácia prevencie sociálno-patologických javov v škole formou prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre žiakov. 

      Obrázok č.3

      Odborné intervencie v oblasti korekcií správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie). Riešenie problematického správania žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní. Rozhovor žiaka  so sociálnym pedagógom  a spolupráca s triednym učiteľom, špeciálnym pedagógom a psychológom  pri nastavení vhodného prístupu k žiakom s problémovým správaním. 


      Mgr. L. Brodňanová - pedagogický asistent

      Mgr. Z. Lovíšková - sociálny pedagóg

      Mgr. E. Kováčová - pedagogický asistent

       

      Členovia inkluzívneho tímu úzko spolupracujú počas celého roka. Po prechode z prezenčnej na dištančnú formu sa prispôsobili novým odporúčaniam a nariadeniam a pokračovali v práci. 

      Naďalej sa zúčastňovali dištančných hodín podľa rozvrhu žiakov, ďalej si stanovili konzultačné hodiny pre žiakov so ŠVVP (prostredníctvom google meet) , na ktorých sa venovali dovysvetľovaniu učiva, kontrole plnenia zadaných úloh, boli nápomocní pri vyhľadávaní zdrojov k projektom , ktoré mali žiaci realizovať v jednotlivých vyučovacích predmetoch, napomáhali pri realizácii úloh a zadaní z vyučovacích hodín, vyrábali pomôcky pre žiakov so ŠVVP.  

      Sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg a školský psychológ zas dbali na psychohygienu žiakov, poskytovanie individuálnej podpory počas dištančného vzdelávania. Prostredníctvom google meet sprístupnili tvorivé aktivity, ktorých cieľom bolo podporiť socializáciu, spoluprácu,  komunikáciu ale i tvorivosť. Žiakom ktorí mali problém zúčastňovať sa dištančného vzdelávania poskytoval intenzívnu pomoc sociálny pedagóg v spolupráci s triednymi učiteľmi.

      Skúsenosti a nápady si členovia inkluzívneho tímu pravidelne vymieňali počas online porád, (obr. č. 1), ktorých obsahom bolo hodnotenie práce žiakov, spolupráca s vyučujúcimi, komunikácia a spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov , s CPPa P a ich odporúčania. 

      Obrázok č. 1

      Hoci toto obdobie bolo veľmi náročné, zvládli sme ho aj vďaka úzkej spolupráci a podpore vedenia školy ale i spolupráci so zákonnými zástupcami žiakov. 

       

      Návrat žiakov do škôl 19.4.2021 a socializácia žiakov 5.-9. ročníka.

      Žiaci prichádzajúci po dlhej dobe dištančného vzdelávania do škôl v náročnej situácii z  rodín, kde mohli zažiť veľa napätia, strachu a sociálnej izolácie, ktoré so sebou prináša súčasná pandemická situácia. To pre nich predstavuje veľkú záťaž a táto situácia môže mať vplyv aj na správanie žiakov vracajúcich sa do školských lavíc, na ich pracovné návyky či sociálne kompetencie a fungovanie v triednych kolektívoch.

      Cieľom adaptačného obdobia v škole  bolo poskytnúť žiakom vhodné podmienky pre postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť tak bezpečné prostredie pre žiakov. 

      Inklúzny tím ( sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg, školský psychológ  ) v spolupráci s triednymi učiteľmi a pedagogickými asistentmi vytvorili   plán aktivít zameraných na :

      • rozvoj komunikácie a riešenie konfliktov - ranný kruh, pravidlá v skupine

      • prevenciu problémového správania -  skupinové aktivity zamerané na prosociálne správanie

      • rozvoj pozitívnej klímy v triede- teambuilding, opekačka

      • rozvoj empatie a tolerancie – ranný kruh, pravidlá v skupine, nádoba vďačnosti

      • aktivity zamerané na prevenciu šikany

      Pri návrate žiakov  do škôl hral hlavnú úlohu pri opätovnej adaptácii na vzdelávanie triedny

      učiteľ ale  aj inklúzny tím, ktorý bol nápomocný  pri vytváraní a realizácii  aktivitách v triednych kolektívoch.

      Vyučovanie bolo koncipované do jednotlivých blokov, každý deň  sme začali  tzv. ranným kruhom. Pýtali sme sa žiakov ako sa majú, čo pekné zažili, z čoho majú obavy, čo ich trápi. Cieľom bolo  iba pomenovať zážitky a vypustiť tak negatívne emócie. Zameriavali sme sa najmä na pozitívnu orientáciu, rozhovory o tom, čo ich teší, čo im prináša pokoj, radosť a pod..

      Po  absolvovaní adaptačného obdobia si žiaci osvojili  komunikačné zručnosti, nadviazali sociálne kontakty so spolužiakmi a rozvinuli celkovú kultúru v komunikácii. Žiaci sa aktívne zapájali do procesu socializácie a tak sa vzájomne podporila spolupráca medzi spolužiakmi, pedagógmi  a posilnili sa vzájomne vzťahy v skupine. Realizovali sme aj teambuildingové aktivity – opekačku (obrázok č. 2 a 3),  spoločný výlet do prírody, turistiku a iné skupinové aktivity zamerané na podporu pozitívnej klímy v triednom kolektíve. Prínosom boli aj aktivity slúžiace na odreagovanie a uvoľnenie energie formou rôznych kreatívnych techník či pohybových aktivít.


        

      Obrázok č. 2 a 3

       

      Počas 2. štvrťroka školského roka 2020/2021 vzhľadom na zlepšenú epidemiologickú situáciu v Žilinskom kraji prešlo dištančné vzdelávanie na prezenčnú formu. Pedagogickí asistenti sa zúčastňovali prezenčne hodín podľa rozvrhu asistenčnej činnosti, spolupracovali s triednymi a predmetovými učiteľmi. Boli nápomocní aj pri voľnočasových aktivitách žiakov, rovnako aj pri práci v ŠKD. Pravidelne vykonávali dozor v priestoroch školy, ale aj v jedálni, boli nápomocní pri stravovaní žiakov, organizácii školských a mimoškolských aktivít (obrázok č.1) 

      Obrázok č. 1

      Po konzultáciách s predmetovými učiteľmi asistenti pripravovali pomôcky, ktoré boli určené nielen pre žiakov so ŠVVP, ale i pre ostatných žiakov, v prípade potreby pomáhali pri doručení pomôcok žiakom, ktoré mali problémy počas dištančného vzdelávania.  

      PA vypomáhali aj  pri adaptácii žiakov pri prechode z dištančného na prezenčné vzdelávanie, zostavovali program adaptačných aktivít, boli nápomocní pri ich organizácii a realizácii. 

      Členovia inkluzívneho tímu úzko spolupracovali, pravidelne sa zúčastňovali porád, na ktorých vyhodnocovali a analyzovali dosiahnuté výchovno- vzdelávacie výsledky, prácu so žiakmi so ŠVVP, spoluprácu so špeciálnym pedagógom, reagovali na odporúčania a rady sociálneho pedagóga, školského psychológa, vedenia školy.  

      Asistenci sa zúčastňovali aj aktivít zameraných na protidrogovú prevenciu, rozvoj čitateľskej gramotnosti.  

      V rámci vzdelávania sa asistenti zúčastnili aktualizačného vzdelávania organizovaného školou s témou Didaktická kaviareň. 

      V závere školského roka PA napomáhali pri organizácii a realizácii písomných a ústnych odpovedí žiakov, spolupracovali s vyučujúcimi pri hodnotení žiakov.  

      V závere školského roka pomohli špeciálnemu psychológovi a predmetovým učiteľom pri hodnotení žiakov so ŠVVP.  

      Asistencia a dozor pri realizovaní školských výletov a aktivít so žiakmi (obrázok č.2 a 3).  

       

      Obrázok č. 2 a 3

      Aj napriek tomu, že situácia nebola počas školského roky vždy jednoduchá, tešíme sa z každej chvíle, ktorú sme s deťmi strávili. Mohli sme im odovzdať svoje skúsenosti, vedomosti a tak prispieť k ich napredovaniu, vzdelaniu a výchove. Veríme, že sa v septembri vidíme opäť a plní síl.  

      Školský rok sme ukončili spoločnou sv. omšou na nádvorí školy.  S požehnaním sme sa vydali v ústrety novým dobrodružstvám, priateľstvám, nápadom a chvíľam, ktoré nám poskytnú voľné dni – prázdniny ☺ 

      Mgr. L. Brodňanová – pedagogický asistent  

      Mgr. E. Kováčová – pedagogický asistent 

      Mgr. Z. Lovíšková – sociálny pedagóg  

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908089816 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie