• Projekty

     • Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

     •  

        

                    

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

       

      Kód projektu v ITMS2014+- 312011AQ14 – POPll.

      Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

      Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje

      Výzva-kód: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

      Miesto realizácie: ZŠ sv. Cyrila a Metóda

      Doba realizácie: 07.09.2020 – 31.08.2022

       

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ll“. Prijímateľom tohto národného projektu je Metodicko-pedagogické centrum (MPC).

      Prečo sa naša škola zapojila do projektu?

      Do tejto výzvy, ktorú vyhlásilo MPC, sa zapojila aj Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline, ktorej súčasťou ako organizačná zložka je aj základná škola sv. Cyrila a Metoda.

      Zámerom zapojenia sa našej školy do projektu bolo efektívnejšie realizovanie inklúzie vo výchovno-vzdelávacom procese, ale i mimo neho. Ešte pred rokom 2009, keď termín „integrácia“ vstúpil do školskej legislatívy, škola reagovala na potreby praxe a implementovala princípy inklúzie v rámci vlastných podmienok. Na škole neskôr začal pôsobiť špeciálny pedagóg, školský psychológ, neskôr i jeden asistent učiteľa. Avšak počet týchto zamestnancov nepokrýval reálne potreby zdravotne znevýhodnených žiakov a ich narastajúci počet.

      Napriek tomu, že na škole v súčasnosti pracuje niekoľko odborných zamestnancov, nevyhnutným sa stalo vytvoriť ďalšie pracovné miesta pre pedagogických asistentov, ale i miesto pre sociálneho pedagóga, nakoľko naša škola, podobne ako aj iné školy, v posledných rokoch zaznamenáva intenzívny nárast žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (napr. žiakov so zdravotným znevýhodnením - sluchovým, postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom či ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, ďalej žiakov s rôznymi poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti). Požiadavky, ktoré sú kladené na pedagogických a odborných zamestnancov takýchto žiakov, narastajú.

      Následne sme v rámci projektu vytvorili inkluzívne prostredie podľa potrieb a možnosti ZŠ, a to tak, že škola zamestnala dve pedagogické asistentky na 100%-ný úväzok a jedného sociálneho pedagóga, tiež na 100%-ný úväzok.

      Pri vytváraní inkluzívneho školského prostredia budeme brať ohľad na cieľové skupiny, kam patria žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiaci so zdravotným znevýhodnením, cudzinci i migranti.

      Hlavnými činnosťami vo výchovno-vzdelávacom a edukačnom procese je:

      • uľahčenie adaptácie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v prostredí školy,

      • prevencia sociálne patologických javov v škole formou prednášok, besied a seminárov pre žiakov a zákonných zástupcov,

      • pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré vyplývajú so zdravotného postihnutia dieťaťa,

      • bezprostredná spolupráca s vyučujúcim na hodinách a tiež s pedagogickými zamestnancami školy,

      • zabezpečenie sociálneho servisu pre žiakov,

      • poskytovanie pomoci žiakom, ktorí pochádzajú z dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,

      • spolupráca so školským psychológom, špeciálnym pedagógom, s CPPPa P, políciou, sociálnou kuratelou, triednym učiteľom, pedagogickým asistentom, so sociálnym pedagógom a ostatnými pedagogickými zamestnancami,

      • vedenie evidencie riešenia prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,

      • konzultácie a návrhy na zlepšenie priebehu a pomoci asistenta na hodinách,

      • pomoc a asistencia pri príprave učebných pomôcok,

      • vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok medzi hodinami,

      • vykonávanie pedagogického dozoru počas pobytu vonku zameraného na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

      • komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa o procese výchovy a vzdelávania,

      • oboznámenie sa so zdravotným stavom dieťaťa a s jeho rodinným prostredím,

      • účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre pedagogických asistentov a sociálnych pedagógov organizované školami alebo inými inštitúciami s príslušnou akreditáciou,

      • pravidelná účasť na školských poradách.

      Našou víziou je viesť výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby boli žiaci pripravení do života, aby boli schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémové situácie a získané vedomosti vedeli primerane využiť v praxi v súlade s kresťanskými hodnotami. V duchu nášho hesla: „Rastieme spolu“ sa snažíme byť sprevádzajúcimi osobami našich žiakov, učíme sa vzájomne a vytvárame spoločne priestor, v ktorom spolu rastieme a dozrievame. Účasťou sociálneho pedagóga a pedagogických asistentov sa môže pedagogický proces zlepšiť a skvalitniť v individuálnej práci s deťmi, ale aj v skupinách.

      Mgr. Kováčová Eva – pedagogický asistent

      Mgr. Brodňanová Lenka – pedagogický asistent

      Mgr. Lovíšková Zuzana – sociálny pedagóg

      23.09.2020

       

      Činnosti pedagogických asistentov v škole 

       

      V súčinnosti so špeciálnym pedagógom príprava databázy žiakov so ŠVVP pre šk. rok 2020/2021. Oboznámenie sa s dokumentáciou, internými dokumentami školy, nariadeniami vlády týkajúcich sa prevencie a postupmi v prípade výskytu ochorenia Covid-19, ďalej s postupmi v ZŠ v prípade prechodu z prezenčného vzdelávania na dištančné. Školenie k užívaniu a práci google meet počas dištančného vzdelávania. 

      Spolupráca pri príprave učebných pomôcok. Výroba didaktických pomôcok - pojmových máp v programe Canva.com (obrázok č.1), určených na facilitáciu prípravy na vyučovanie žiakom so ŠVVP, ale i ostatným žiakom. Vyhľadávanie vhodných pracovných úloh, listov a hárkov, zostavovanie testov a pod. Následne ich rozmnožovanie. Všetko v súlade a po konzultácii s vyučujúcim. 

      Obrázok č.1

       

      Účasť na pracovných poradách inklúzneho tímu. Spolupráca s predmetovými učiteľmi žiakov so ŠVVP- špecifiká správania, práca na hodinách, spolupráca PA a predmetového učiteľa.  

      Asistenčná činnosť v súlade s týždenným rozvrhom pedagogického asistenta. Bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede. 

      Individuálna práca so žiakmi podľa pokynov vyučujúceho (asistenčná činnosti pri práci s pracovnými listami, pri písaní diktátov, písomných odpovedí, previerok, pri práci s učebnicou, obrázok č.2). Pomoc pri konkrétnych úlohách, motivácia žiakov, jednotlivcov k dokončeniu zadanej úlohy, k posunu vpred, udržanie pozornosti žiaka a vedenie k jeho plynulej činnosti na hodinách. Asistenčná činnosť pri skupinovej práci (príprava prezentácii, rečníckych príspevkov, argumentačných textov, krátkych slohových textov, vypĺňaní pracovných listov).

      Súčinnosť počas aktivít členov inkluzívneho tímu - účasť na rodičovskom združení, konzultácie so špeciálnou pedagogičkou o postupoch a návrhoch práce pri žiakoch so ŠVVP.

      Výkon pedagogického dozoru a odprevádzanie žiakov: pravidelný dozor podľa stanoveného rozvrhu a tiež odprevázdanie  žiakov v prípade potreby, zástup v ŠKD.

      Obrázok č.2

       

      Činnosti sociálneho pedagóga v škole

      Príprava databázy rodičov (zákonných zástupcov) žiakov so ŠVVP novoprijatých žiakov. Príprava dokumentácie pre zabezpečenie informovaného súhlasu zákonných zástupcov. Oboznámenie sa s dokumentáciou žiakov so ŠVVP novoprijatých žiakov. Konzultácia so špeciálnou pedagogičkou o  potrebách žiakov  so ŠVVP a o ich ťažkostiach (ako s nimi pracovať a čo od nich očakávať). Konzultácie so školskou psychologičkou. Príprava dokumentácie  IVP pre žiakov so ŠVVP v  šk. roku 2020/2021.

      Realizácia odbornej činnosti v rámci prevencie, intervencie a poradenstva, najmä pre žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, alebo inak znevýhodnených žiakov (obrázok č. 3). Plnenie úloh sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania. Objednanie preventívnych programov (témy Šikanovanie, Drogy a trestnoprávna zodpovednosť) pre 5. - 9. ročník  ZŠ a  spolupráca s koordinátorkou prevencie, ktorá zabezpečuje  jednotlivé programy na škole. Realizácia prevencie sociálno-patologických javov v škole formou prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre žiakov. 

      Obrázok č.3

      Odborné intervencie v oblasti korekcií správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie). Riešenie problematického správania žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní. Rozhovor žiaka  so sociálnym pedagógom  a spolupráca s triednym učiteľom, špeciálnym pedagógom a psychológom  pri nastavení vhodného prístupu k žiakom s problémovým správaním. 


      Mgr. L. Brodňanová - pedagogický asistent

      Mgr. Z. Lovíšková - sociálny pedagóg

      Mgr. E. Kováčová - pedagogický asistent

       

      Členovia inkluzívneho tímu úzko spolupracujú počas celého roka. Po prechode z prezenčnej na dištančnú formu sa prispôsobili novým odporúčaniam a nariadeniam a pokračovali v práci. 

      Naďalej sa zúčastňovali dištančných hodín podľa rozvrhu žiakov, ďalej si stanovili konzultačné hodiny pre žiakov so ŠVVP (prostredníctvom google meet) , na ktorých sa venovali dovysvetľovaniu učiva, kontrole plnenia zadaných úloh, boli nápomocní pri vyhľadávaní zdrojov k projektom , ktoré mali žiaci realizovať v jednotlivých vyučovacích predmetoch, napomáhali pri realizácii úloh a zadaní z vyučovacích hodín, vyrábali pomôcky pre žiakov so ŠVVP.  

      Sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg a školský psychológ zas dbali na psychohygienu žiakov, poskytovanie individuálnej podpory počas dištančného vzdelávania. Prostredníctvom google meet sprístupnili tvorivé aktivity, ktorých cieľom bolo podporiť socializáciu, spoluprácu,  komunikáciu ale i tvorivosť. Žiakom ktorí mali problém zúčastňovať sa dištančného vzdelávania poskytoval intenzívnu pomoc sociálny pedagóg v spolupráci s triednymi učiteľmi.

      Skúsenosti a nápady si členovia inkluzívneho tímu pravidelne vymieňali počas online porád, (obr. č. 1), ktorých obsahom bolo hodnotenie práce žiakov, spolupráca s vyučujúcimi, komunikácia a spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov , s CPPa P a ich odporúčania. 

      Obrázok č. 1

      Hoci toto obdobie bolo veľmi náročné, zvládli sme ho aj vďaka úzkej spolupráci a podpore vedenia školy ale i spolupráci so zákonnými zástupcami žiakov. 

       

      Návrat žiakov do škôl 19.4.2021 a socializácia žiakov 5.-9. ročníka.

      Žiaci prichádzajúci po dlhej dobe dištančného vzdelávania do škôl v náročnej situácii z  rodín, kde mohli zažiť veľa napätia, strachu a sociálnej izolácie, ktoré so sebou prináša súčasná pandemická situácia. To pre nich predstavuje veľkú záťaž a táto situácia môže mať vplyv aj na správanie žiakov vracajúcich sa do školských lavíc, na ich pracovné návyky či sociálne kompetencie a fungovanie v triednych kolektívoch.

      Cieľom adaptačného obdobia v škole  bolo poskytnúť žiakom vhodné podmienky pre postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť tak bezpečné prostredie pre žiakov. 

      Inklúzny tím ( sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg, školský psychológ  ) v spolupráci s triednymi učiteľmi a pedagogickými asistentmi vytvorili   plán aktivít zameraných na :

      • rozvoj komunikácie a riešenie konfliktov - ranný kruh, pravidlá v skupine

      • prevenciu problémového správania -  skupinové aktivity zamerané na prosociálne správanie

      • rozvoj pozitívnej klímy v triede- teambuilding, opekačka

      • rozvoj empatie a tolerancie – ranný kruh, pravidlá v skupine, nádoba vďačnosti

      • aktivity zamerané na prevenciu šikany

      Pri návrate žiakov  do škôl hral hlavnú úlohu pri opätovnej adaptácii na vzdelávanie triedny

      učiteľ ale  aj inklúzny tím, ktorý bol nápomocný  pri vytváraní a realizácii  aktivitách v triednych kolektívoch.

      Vyučovanie bolo koncipované do jednotlivých blokov, každý deň  sme začali  tzv. ranným kruhom. Pýtali sme sa žiakov ako sa majú, čo pekné zažili, z čoho majú obavy, čo ich trápi. Cieľom bolo  iba pomenovať zážitky a vypustiť tak negatívne emócie. Zameriavali sme sa najmä na pozitívnu orientáciu, rozhovory o tom, čo ich teší, čo im prináša pokoj, radosť a pod..

      Po  absolvovaní adaptačného obdobia si žiaci osvojili  komunikačné zručnosti, nadviazali sociálne kontakty so spolužiakmi a rozvinuli celkovú kultúru v komunikácii. Žiaci sa aktívne zapájali do procesu socializácie a tak sa vzájomne podporila spolupráca medzi spolužiakmi, pedagógmi  a posilnili sa vzájomne vzťahy v skupine. Realizovali sme aj teambuildingové aktivity – opekačku (obrázok č. 2 a 3),  spoločný výlet do prírody, turistiku a iné skupinové aktivity zamerané na podporu pozitívnej klímy v triednom kolektíve. Prínosom boli aj aktivity slúžiace na odreagovanie a uvoľnenie energie formou rôznych kreatívnych techník či pohybových aktivít.


        

      Obrázok č. 2 a 3

       

      Počas 2. štvrťroka školského roka 2020/2021 vzhľadom na zlepšenú epidemiologickú situáciu v Žilinskom kraji prešlo dištančné vzdelávanie na prezenčnú formu. Pedagogickí asistenti sa zúčastňovali prezenčne hodín podľa rozvrhu asistenčnej činnosti, spolupracovali s triednymi a predmetovými učiteľmi. Boli nápomocní aj pri voľnočasových aktivitách žiakov, rovnako aj pri práci v ŠKD. Pravidelne vykonávali dozor v priestoroch školy, ale aj v jedálni, boli nápomocní pri stravovaní žiakov, organizácii školských a mimoškolských aktivít (obrázok č.1) 

      Obrázok č. 1

      Po konzultáciách s predmetovými učiteľmi asistenti pripravovali pomôcky, ktoré boli určené nielen pre žiakov so ŠVVP, ale i pre ostatných žiakov, v prípade potreby pomáhali pri doručení pomôcok žiakom, ktoré mali problémy počas dištančného vzdelávania.  

      PA vypomáhali aj  pri adaptácii žiakov pri prechode z dištančného na prezenčné vzdelávanie, zostavovali program adaptačných aktivít, boli nápomocní pri ich organizácii a realizácii. 

      Členovia inkluzívneho tímu úzko spolupracovali, pravidelne sa zúčastňovali porád, na ktorých vyhodnocovali a analyzovali dosiahnuté výchovno- vzdelávacie výsledky, prácu so žiakmi so ŠVVP, spoluprácu so špeciálnym pedagógom, reagovali na odporúčania a rady sociálneho pedagóga, školského psychológa, vedenia školy.  

      Asistenci sa zúčastňovali aj aktivít zameraných na protidrogovú prevenciu, rozvoj čitateľskej gramotnosti.  

      V rámci vzdelávania sa asistenti zúčastnili aktualizačného vzdelávania organizovaného školou s témou Didaktická kaviareň. 

      V závere školského roka PA napomáhali pri organizácii a realizácii písomných a ústnych odpovedí žiakov, spolupracovali s vyučujúcimi pri hodnotení žiakov.  

      V závere školského roka pomohli špeciálnemu psychológovi a predmetovým učiteľom pri hodnotení žiakov so ŠVVP.  

      Asistencia a dozor pri realizovaní školských výletov a aktivít so žiakmi (obrázok č.2 a 3).  

       

      Obrázok č. 2 a 3

      Aj napriek tomu, že situácia nebola počas školského roky vždy jednoduchá, tešíme sa z každej chvíle, ktorú sme s deťmi strávili. Mohli sme im odovzdať svoje skúsenosti, vedomosti a tak prispieť k ich napredovaniu, vzdelaniu a výchove. Veríme, že sa v septembri vidíme opäť a plní síl.  

      Školský rok sme ukončili spoločnou sv. omšou na nádvorí školy.  S požehnaním sme sa vydali v ústrety novým dobrodružstvám, priateľstvám, nápadom a chvíľam, ktoré nám poskytnú voľné dni – prázdniny ☺ 

      Mgr. L. Brodňanová – pedagogický asistent  

      Mgr. E. Kováčová – pedagogický asistent 

      Mgr. Z. Lovíšková – sociálny pedagóg  

       

      V projekte Pomáhajúce profesie II pokračujeme aj v školskom roku 2021/2022 

      Po letných prázdninách Základná škola Kráľovnej pokoja opäť pokračuje v projekte Pomáhajúce profesie II, ktorý je realizovaný vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  

      Aj v novom školskom roku na škole pôsobia dvaja asistenti učiteľa, sociálny pedagóg, ktorí sú súčasťou celého školského inklúzneho tímu.  

      V úvode školského roka participovali členovia inklúzneho tímu na príprave dokumentácie na nový školský rok, spolu podieľali sa na plnení výchovno vzdelávacích cieľov z jednotlivých predmetov. Dôležitými činnosťami asistentov sa stala aj príprava didaktických pomôcok pre žiakov so ŠVVP, ktoré sa stali súčasťou vyučovacieho procesu žiakov. Kartičky, tabuľky, pojmové mapy, ale aj zjednodušené poznámky majú napomôcť skvalitneniu prípravy na vyučovanie žiakov, ale aj ich aktívnejšej práci počas vyučovacieho procesu (viď. fotodokumentácia)  

      Obrázok, na ktorom je text, potvrdenieAutomaticky generovaný popis

      Obr č.1: Príklad didaktickej pomôcky pre žiaka  

       

      Našťastie pandemická situácia v úvode školského roka bola priaznivá a vyučovací proces prebiehal prezenčne. Aj asistenti učiteľa spolupracovali so začlenenými žiakmi prezenčne, zúčastňovali sa vyučovacích hodín podľa týždenného rozvrhu. Významným prínosom pre žiakov bola aj prítomnosť asistenta najmä v prírodovedných predmetoch, kde asistent napomáhal pri realizáciách praktických cvičení z biológie, laboratórnych cvičení z chémie, prítomnosť asistenta v odborných učebniach sa stala doslova žiadúcou a veľmi potrebnou pre ďalšie činnosti žiakov.  

      Už z predchádzajúceho pandemického obdobia  integrovaní žiaci aktívne využívali spoluprácu s asistentom prostredníctvom google meet, po vyučovacom procese konzultovali prebrané učivo, postupy, vyžadovali si kontrolu úloh a zadaní, ktoré priebežne plnili.  

      Obrázok, na ktorom je textAutomaticky generovaný popis

      Obr. č.2: Príklad z praxe - názorné pomôcky v prírodovedných predmetoch  

       

      Neodmysliteľnou súčasťou práce asistenta v úvode školského roka bola aj komunikácia so zákonnými zástupcami začlenených žiakov, oboznámenie sa s ich domácim prostredím, mimoškolskými aktivitami, rovnako aj  s individuálnymi výchovno-vzdelávacími plánmi začlenených žiakov.  

      Osvedčeným dobrým príkladom z praxe, z minulého školského roka sa stali pravidelné stretnutia odborných zamestnancov- školského psychológa, špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga s asistentmi učiteľa, triednymi učiteľmi. A preto sme v nich aj v novom školskom roku pokračovali, kde sa pravidelne zúčastňujeme didaktícko-reflexívnych komunít v jednotlivých ročníkoch, ktoré majú napomôcť lepšiemu aplikovaniu postupov do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

       

      Činnosti sociálneho  pedagóga v novom školskom roku 

      V čase letných prázdnin absolvovala sociálna  pedagogička Mgr. Zuzana Lovíšková  2 vzdelávacie kurzy  s názvom Kamaráti jabĺčka a Zippyho kamaráti.  

      Preventívny program Zippyho kamaráti je  program sociálneho a emocionálneho učenia zameraný na rozvoj sociálnych zručností u detí vo veku 5 - 7rokov. 

      Preventívny program Kamaráti jabĺčka je určený deťom  vo veku 9 -10 rokov. 

      Oba programy trvajú jeden školský rok  ( 24 vyučovacích hodín /1 x týždenne ) a zahŕňajú nasledovné témy: 

      • Pocity 

      • Komunikácia 

      • Priateľstvá  

      • Konflikty 

      • Zmeny a straty 

      • Zvládame 

      V oboch programoch sú základné témy rovnaké. Situácie a aktivity sú prispôsobené vekovým kategóriám, ktorým je daný program určený. 

      Programy u realizované po celom svete. Prešli evaluáciou, t.j. hodnotením ich prínosu pre deti. 

      Zistenia boli nasledovné: 

      • deťom pomáhajú zlepšovať ich zvládacie stratégie 

      • sociálne a emocionálne zručnosti ( vedieť pomenovať svoje emócie, vedieť pochopiť emócie druhého a byť empatický ) 

      • majú vplyv aj na zlepšenie klímy triedy 

      • napomáhajú k redukcii šikanovania 

      Preventívny program Kamaráti jabĺčka sa realizuje od septembra v školskom roku 2021/2022 v 4. ročníku ZŠ.  

      Obrázok, na ktorom je textAutomaticky generovaný popis 

      Obr. č.3:  Materiál k preventívnemu programu  

       

      Mgr. Lenka Brodňanová- pedagogický asistent 

      Bc. Mária Hodásová- pedagogický asistent 

      Mgr. Zuzana Lovíšková- sociálny pedagóg 

      23.9.2022 

       

      Dobré príklady z praxe v rámci projektu Pomáhajúce profesie POP II v školskom roku 2021/22 

      Aj v mesiacoch október-december školského roka 2021/22 pedagogickí asistenti pokračovali prezenčne  v práci a spolupracovali v rámci projektu nielen s pedagogickými zamestancami, ale aj odbornými zamestnancami školy.  

      Už takmer rutinnou sa stala spolupráca inklúzneho tímu. Pravidelné stretnutia v rámci didaktiko- reflexívnych komunít v jednotlivých ročníkoch nižšieho stredného vzdelávania, či zasadnutia metodického združenia v primárnom vzdelávaní sa stali kľúčovými v napĺňaní výchovno- vzdelávacích cieľov. Na týchto stretnutiach sa hodnotila práca žiakov so ŠVVP, ich napredovanie, či stagnácia, ďalej spolupráca asistenta s výchovným poradcom (najmä pri žiakoch 8., 9. ročníka- výber budúceho povolania, vhodnej strednej školy, študijné predpoklady u žiakov).  

      Okrem didaktívno-reflexívnych komunít sa asistenti zúčastňovali pracovných porád, porád inkluzívneho tímu, duchovných obnov, či vzdelácacích aktivít (aktualizačné vzdelávanie), ktoré tvoria súčasť napĺňania školského vzdelávacieho programu.  

      V oblasti spolupráce so zákonnými zástupcami žiakov, asistent zohrával dôležitú úlohu, kde sa stal akýmsi sprostredkovateľom medzi vyučujúcim a zákonným zástupcom žiaka. Pravidelne informoval zástupcov žiakov o aktivitách, ktorých sa žiaci zúčastňovali, prospechu, správaní, ale aj o stave plnenia domácich úloh. V prípade ochorenia žiaka, asistent posielal študijné materiály, poznámky a zadania rodičom, ale aj žiakom so ŠVVP, komunikoval zdravotný stav žiaka.  

      Asistent bol nápomocný aj pri organizácii mimoškolských ativít- lyžiarsky výchovno-vzdelávací výcvik, rozhlasové vysielanie pri príležitosti Medzinárodného dňa študenstva, kurz ochrany človeka a prírody, aktivity školského klubu detí, vzdelávacie prednášky, seminár zameraný na podporu finančnej gramotnosti na škole, atď.  

      Obrázok, na ktorom je text, stena, osoba, vnútriAutomaticky generovaný popis 

      Obr. Prednáška na tému Prevencie šikanovania 

       
      Počas vyučovacieho procesu asisent spolupracoval priamo so žiakmi so ŠVVP, ale aj s pedagógmi, pomáhal pri realizácii aktivít v rámci vyučovacích hodín- napríklad počas laboratórnych cvičení uľahčoval prácu žiakom so ŠVVP, pomáhal pri zápise protokolov. Pri písaní písomných prác z jednotlivých predmetov individuálne s dôrazom na osobitosť žiaka prihliadal a kontroloval realizáciu písomnej práce, pri diktátoch individuálne diktoval text- najmä pri žiakoch s dislexiou.  

       

      Obrázok, na ktorom je osoba, vnútriAutomaticky generovaný popis 

      Obr. č.2 : pomoc asistenta pri teoratickej príprave Kurzu ochrany a človeka.  

       

      Veľkým prínosom pre žiakov so ŠVVP je pomoc asistenta aj pri realizácii projektových činností, kde asistent pomáha najmä pri manuálnych činnostiach žiakov, pri vyhľadávaní podkladov k projektom, pri nácviku prezentačných zručností žiakov. 

       

      Obr. č.3: Projektové výstupy žiakov v predmete dejepis:   

        Obrázok, na ktorom je osoba, vnútri

Automaticky generovaný popis 

       

       Činnosti sociálneho pedagóga v ďalšom štvrťroku: 

      - poskytovanie pomoci žiakom pochádzajúcim z disfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín 

      - spolupráca s inkluzívnym tímom - so školskou psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou pri zjednocovaní  vplyvov na individuálne začlenenie žiaka 

      - spolupráca s ÚPSVaR  s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

      -  pozorovanie žiakov 1. ročníka ( sledovanie adaptácie, správania detí počas  vyučovania a cez prestávky, komunikácia  so žiakmi a vytvorenie vhodnej klímy u detí ) 

      - poskytovanie  poradenstva pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, podpora prosociálneho správania 

      - absolvovanie multidisciplinárneho vzdelávania online formou na tému Teoretické východiská pre prácu s dieťaťom a jeho rodinou so špecifickým zameraním na CSA 

      - účasť na aktualizačnom vzdelávaní na tému - Ako uviesť do pohybu prevzatie zodpovednosti žiakov za učenie? – príprava  portfólia pre žiakov 6. ročníka v spolupráci s triednou  učiteľkou 

      - účasť na didakticko – reflektívnych komunitách pre žiakov 7, 8, 9. ročníka, kde sme hodnotili prostredie  a klímu tried v jednotlivých ročníkoch  

      - príprava a realizácia Preventívneho programu Kamaráti jabĺčka 1 krát do týždňa, ktorý pomáha zlepšovať u detí zvládacie stratégie, sociálne a emocionálne zručnosti, majú vplyv aj na zlepšenie klímy triedy a napomáhajú k redukovaniu šikanovania 

      - vytváranie nástenky, príprava materiálov a letákov na nástenku zamerané na duševné zdravie a iné 

       

      Vypracovali:  
      Mgr. Lenka Brodňanová- pedagogický asistent 

      Mgr. Zuzana Lovíšková- sociálny pedagóg 

       

       

      Práca pedagogického asistenta v prvom štvrťroku kalendárneho roka 2022. 

      Práca pedagogického asistenta úspešne pokračovala aj v úvode kalendárneho roka v mesiacoch január- marec. Okrem bežnej asistenčnej činnosti počas vyučovacieho procesu sa asistent zúčastňoval aj mimoškolských akcií a podujatí ako pedagogický dozor. Veľmi úspešný bol lyžiarsky výcvik, ktorého sa zúčastnili žiaci 8. a 7. ročníka základnej školy na Donovaloch. 

      Činnosť asistenta sa osvedčila aj v prípade absencie predmetových učiteľov, kde asistent napomáhal pri zastupovaní ďalším kolegom- napomáhal zorientovať sa v prebratom učive, metódach práce, hodnotení žiakov a práci so žiakmi so ŠVVP. 

      Pri polročnom hodnotení sa asistent spolupodieľal na hodnotení žiakov so ŠVVP, poskytoval charakteristiku týchto žiakov, taktiež komunikoval so zákonnými zástupcami a so zamestnancami CPPaP najmä pri žiakoch končiaceho- deviateho ročníka, ktorí sa pripravovali na prijímacie skúšky. 

      Na fotografii: individuálna spolupráca asistenta a žiaka

      Vypracovala: Mgr. Brodňanová- pedagogický asistent 

       

       

      Informácia o práci pedagogického asistenta v druhom štvrťroku kalendárneho roka 2022

      V mesiacoch apríl- jún pedagogický asistent vykonával asistenčné činnosti počas rozvrhu hodín. Počas vyučovania bol nápomocný žiakom so ŠVVP, pomáhal im pri vypĺňaní pracovných listov, redukcii cvičení, diktovaní diktátov, spracovaní poznámok, opakovaní učiva, práci s pojmovými mapami. Dôsledne komunikoval nielen so žiakmi, ale aj so zákonnými zástupcami rodičov, informoval ich o dosiahnutých výsledkoch, plnení domácich zadaní a pripravovaní sa na vyučovaciu hodinu (pomôcky....). 

      Okrem vyučovacích hodín, asistent bol nápomocný pri vykonávaní dozorov, zúčastnil sa ako pedagogický dozor na exkurzii Camp Varín pre žiakov 6. a 7. ročníka. Napomáhal pri didaktických hrách a ich vyhodnotení, športových aktivitách. 

      V závere školského roka spolupracoval s triednymi učiteľmi, zúčastňoval sa Didaktícko- reflexívnych komunít, akcii školy, svätých omší. 

      Celkovo bola dvojročná práca PA z pohľadu asistenta hodnotená pozitívne, spolupráca s vyučujúcimi bola výnimočná. Činnosť asistenta bola ukončená k mesiacu august 2022. Škoda, že podobné projekty nemajú trvalú udržateľnosť a pomoc integrovaným žiakom nie je trvalá. 

      Milí kolegovia, žiaci, bolo mi potešením.

      Na fotografii: Exkurzia Camp Varín jún 2022

      Vypracovala: Mgr. Lenka Brodňanová- pedagogický asistent.

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie