• Školská jedáleň

     • INFO

     •  

      Príspevok na stravovanie v školskej jedálni od 1. 1. 2023

       

      Oznamujeme, že príspevky pre žiakov, zamestnancov a externých stravníkov od 1 .1. 2023 sú stanovené podľa Smernice č. 1/2023

      S účinnosťou je od 1. 1. 2023 výška príspevku na jedno jedlo a výška štátnej dotácie s účinnosťou od 1.5.2023 nasledovná:

      Výšky príspevku na stravovanie – Žiaci

      Kategória

      Desiata

      Obed

      Olovrant

      Réžia

      Spolu

       

      € 

      € 

      € 

      € 

      € /deň

      Materská škola

      0,45

      1,10

      0,35

      0,65

      2,55

      Základná škola 1. stupeň

      0

      1,50

      0

      0,50

      2,00

      Základná škola 2. stupeň

      0

      1,70

      0

      0,50

      2,20

      Gymnázium

      0

      1,90

      0

      0,50

      2,40

      Dotácie Materská škola - 1,40€ /Spolu 2,55€/

      0

      1,10

      0

      0,30

      1,40

      Dotácie Základná škola – 1.stupeň 2,10€ /Spolu 2,10€/

      0

      1,50

      0

      0,6

      2,10

      Dotácie Základná škola - žiaci 2. stupeň 2,30€/Spolu 2,30€/

      0

      1,70

      0

      0,6

      2,30

       

      Kategória

      Nákup potravín

      Režijné náklady

      Spolu

      Príspevok zamestnanca

      Príspevok zamestnávateľa

      Zamestnanec

      € /deň

       

      2,20

      1,78

      3,98

      1,17

      2,81

      1,03 potraviny

      1,78 režij. nákl.

       

       

       

       

        

      Kategória

      Nákup potravín

      Režijné náklady

      Spolu

      Externý stravník

      € 

      € 

      € /deň

       

      2,20

      1,78 

      3,98 € /deň

       

      S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),
      ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

       

      Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

      • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ[1] odobralo obed,
      • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
      • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

      Tu opäť dávame do pozornosti dôležitosť ČIPOV – dieťa sa musí odčipovať a tým zaznamenať svoj odobratý obed.

      V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

      • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
      • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

      [1] Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

       

       

             OZNAM ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - školský rok 2023/2024

      Stravník na stravu pre školský rok 2023/2024 bude prihlásený na základe odovzdanej prihlášky a uhradeného správneho poplatku na účte ŠJ: SK38 0200 0000 0000 6093 2432 s uvedením: meno stravníka, priezvisko a trieda.

      Zápisný lístok stravníka.doc

       

      Stravné na september 2023 musí byť uhradené do 25.8.2023 a potom na každý ďalší mesiac do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. V prípade neuhradených záloh systém stravníka automaticky zo stravy odhlási a obed mu nebude vydaný. 

      Na prevod peňazí na účet školskej jedálne a pripísanie stravníkovi na jeho konto treba počítať cca 2 pracovné dni.

      Stravník alebo zákonný zástupca žiaka si kontroluje výšku kreditu na svojom konte. 

       

      Odhlasovanie stravy: 

      Stravu je možné odhlásiť len 1 deň vopred do 14:00, na pondelok v nedeľu do 18:00.

      Odhlásiť – prihlásiť stravu môžete: cez terminál, ktorý je umiestnený  školskej jedálni a cez mobilnú aplikáciu  EDUPAGE“.

       

      V prípade, že rodič nestíhne dieťa včas zo stravy odhlásiť, môže si obed vyzdvihnúť v čase 11:00 - 11:30 do vlastného obedára, pričom nevstupuje do priestorov školskej jedálne, ale zazvoní na vchod do kuchyne zo zadnej strany budovy školy (od hlavnej cesty - zelená brána oproti železiarstvu, alebo okolo ihriska pre MŠ).

      Evidencia výdaja stravy je realizovaná výdajným terminálom pri výdajnom okienku.

       

      Zákonný zástupca žiaka nesmie vstupovať do priestorov školskej jedálne.

      Odhlásiť zo stravy nie je možné v daný stravovací deň a to z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.). V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorazových nádob alebo do obedárov v čase od 11.00 do 11.30 hod., pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ.  Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

      Výška kreditu na čipe je minimálne 3,00€.

      Preplatok za obed sa stravníkovi prevedie na nasledujúci školský rok.

      V prípade, že žiak končí školskú dochádzku preplatky budú zaslané na číslo účtu príslušného stravníka na základe žiadosti o vrátenie preplatku od zákonného zástupcu. Ziadost_o_vratenie_preplatku(2).docx

      Jedálny lístok je vystavený pri vchode do jedálne a aj na nástenke v jedálni.

       

      Zmena pre zamestnancov s účinnosťou od 1.11.2023: - mení sa výška príspevku zamestnávateľa nasledovne:

      Kategória

      Nákup potravín

      Režijné náklady

      Spolu

      Príspevok zamestnanca

      Príspevok zamestnávateľa

      Zamestnanec

      € /deň

       

      2,20

      1,78

      3,98

      1,79

      2,19

      0,41 na potraviny

      1,78 na režij. nákl.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      !!! ZMENA CENY OBALOV NA JEDLO !!!

      Vzhľadom na zvýšenie cien obalov budeme od decembra 2023 za jednorázové nádoby na jedlo účtovať sumu spolu na jeden obed ( polievka + hl.jedlo) 0,50 - v prípade, že si na jedlo vydané mimo jedálne, stravník neprinesie vlastné nádoby. 

       

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie