Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

INFO Tím školskej jedálne Prihlasovanie - odhlasovanie stravy Tlačivá Externí stravníci Vnútorný poriadok ŠJ a poplatky 2019/20

Tel. kontakt šj: 041/5006685 kl. 108,109

Mobil: 0910 505 300

e-mail: kuriakova@sskp.sk

Školské stravovanie je neoddeliteľnou súčasťou škôl a školských zariadení.

Hlavnou náplňou školskej jedálne je zabezpečovať plnohodnotnú stravu pri dodržiavaní platných technologických postupov a noriem, technologických postupov a zásad správnej výrobnej praxe HACCP pre žiakov a zamestnancov školy.

Pre externých stravníkov ponúkame stravovanie v priestoroch školskej jedálne. Viac informácií na plagáte

Zásady zostavovania jedálnych lístkov sú podľa vyhlášky MŠ SR 330/2009 Z.z. o školskom stravovaní.

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie s  účinnosťou od 1. 9. 2019.

Materská škola

Materská škola Desiata Obed Olovrant Réžia Spolu Dotácia Úhrada/1deň
  €  €  €  €  €  €  € 
Predškoláci 0,36 0,85 0,24 0,65 2,1 1,2 0,9
od 2 do 6 rokov 0,36 0,85 0,24 0,65 2,1 0 2,1

 

Poplatok za mesiac september:

Predškoláci: stravné 18,90€ + minimálna výška kreditu 3,00€. Spolu: 21,90€

Škôlkari: stravné 44,10 + minimálna výška kreditu 3,00€. Spolu 47,10€

Platbu za stravu môžete uhrádzať na číslo účtu ŠJ IBAN:  SK38 0200 0000 0000 6093 2432. Pri platbe je potrebné do správy pre prijímateľa uvádzať meno a priezvisko dieťaťa.

Základná škola

Veková skupina stravníkov

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Čiastočné režijné náklady

SPOLU

 

Dotácia na stravu

Úhrada

zákonného zástupcu

Stravník ZŠ

I. stupeň

 

 

1,15

 

 

0,50

1,65

1,20

0,45 €/1 obed

Stravník ZŠ

II. stupeň

 

 

1,23

 

 

0,50

1,73

1,20

0,53 €/1 obed

 

Zapisny_listok_ZS.doc - stiahnúť

Zákonný zástupca  žiaka uhrádza príspevok na stravovanie za mesiac september 2019 do 25. dňa v mesiaci august na účet školskej jedálne číslo: SK38 0200 0000 0000 6093 2432.

Zálohovú platbu za stravné v sume 10,00 € zákonný zástupca žiaka zaplatí do 25. dňa v mesiaci august na účet školskej jedálne: IBAN: SK38 0200 0000 0000 6093 2432. 

Výška kreditu na čipe je minimálne 3,00€.

Dieťa v hmotnej núdzi alebo žiak základnej školy  má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.

V  prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia,  je  povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase, a to deň vopred do 14.00 hod.

V prípade, ak ste včas dieťa/žiaka z obeda neodhlásili, môžete si obed vyzdvihnúť do obedára v čase výdaja obeda t. j. od 11,30 h - 13,30 h. Povinnosť zaplatiť obed v plnej výške zostáva.

Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia neposkytuje, zákonný zástupca je povinný uhradiť obed v plnej výške – 1. stupeň: 1, 65 €, 2. stupeň: 1, 73 €.

Dieťa má nárok na dotáciu /1,20€/, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a obed si preberie.

Gymnázium

Veková skupina stravníkov

Obed

Čiastočné režijné náklady

 

SPOLU

 

Úhrada

zákonného zástupcu

Stredná škola

1,33

0,50

1,83

1,83 € / 1 obed

 

Zapisny_listok_Gymnazium.rtf - stiahnúť

 

Platbu za stravu môžete uhrádzať na číslo účtu ŠJ IBAN:  SK38 0200 0000 0000 6093 2432.

 

Evidencia výdaja stravy je realizovaná výdajným terminálom pri výdajnom okienku.

 

Výška kreditu na čipe je minimálne 3,00€.

 

Preplatok za obed sa stravníkovi prevedie na nasledujúci školský rok.

 

V prípade, že žiak končí školskú dochádzku preplatky budú zaslané na číslo účtu príslušného stravníka na základe žiadosti zákonného zástupcu.

 

V  prípade neprítomnosti študenta na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia,  je  povinnosťou zákonného  zástupcu/ žiaka odhlásiť sa zo stravy v určenom čase, a to deň vopred do 14.00 hod. Ak nebude študent v prvý deň neprítomnosti v škole odhlásený, môže si obed vyzdvihnúť do  obedára v čase výdaja obeda t. j. od 11,30 hod. do 13,30 hod.

 

Jedálny lístok je vystavený pri vchode do jedálne a aj na nástenke v jedálni.

Výdaj obedov:

- podľa rozpisu harmonogramu pre jednotlivé triedy v čase 11:30 – 14:00 hod.

- pre externých stravníkov v čase 11:15 – 11:45 hod.

Stravu je možné odoberať aj do obedára v prvý deň nemoci dieťaťa.

Externí stravníci môžu odoberať obed do obedára priebežne. 

Pracovná doba: 7.00 - 15.00