Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

INFO Tím školskej jedálne Prihlasovanie - odhlasovanie stravy Tlačivá Externí stravníci

telef.kontakt šj: 041/5006685 kl. 108,109

mobil: 0910 505 300

e-mail: kuriakova@sskp.sk

Školské stravovanie je neoddeliteľnou súčasťou škôl a školských zariadení.

Hlavnou náplňou školskej jedálne je zabezpečovať plnohodnotnú stravu pri dodržiavaní platných technologických postupov a noriem, technologických postupov a zásad správnej výrobnej praxe HACCP pre žiakov a zamestnancov školy.

Pre externých stravníkov ponúkame stravovanie v priestoroch školskej jedálne. Viac informácií na plagáte

Zásady zostavovania jedálnych lístkov sú podľa vyhlášky MŠ SR 330/2009 Z.z. o školskom stravovaní.

S účinnosťou od 1. 4. 2018 riaditeľka školy stanovila výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka na jedno jedlo nasledovne:

Kategória Stravná jednotka
na jeden obed v €
Stravná jednotka na jeden obed pre žiakov v hmotnej núdzi v €
žiaci I. stupňa ZŠ 1,23 0,01
žiaci II. stupňa ZŠ 1,31 0,09
študenti gymnázia 1,41 x
zamestnanci školy 2,66 x
externí stravníci    2,70 x

 

 

Bližšia špecifikácia tvorby stravnej jednotky:

Ročník

Finančný limit na

nákup potravín v €

Príspevok na

režijné náklady v €

Úhrada zákonného zástupcu žiaka v € na jedno jedlo v €

I. - IV. ZŠ

1,01

0,22 

1,23 

V. - IX. ZŠ

1,09

0,22 

1,31 

I. - IV. GYM

1,19 

0,22 

1,41 


Časová štruktúra jedálnych lístkov počas týždňa:

- 2 hlavné jedlá s mäsovým pokrmom
- 1 hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa (mleté)
- 2 hlavné jedla múčne a zeleninové

Ku každému hlavnému jedlu podávame jeden nápoj, ktorý sa v týždni strieda z výberu: mlieko, ovocné aj čierne čaje, vitamínové nápoje a stolová voda.

Podľa možností finančnej normy podávame za obedom ovocie, jogurt, musli tyčinky alebo múčniky.

Jedálny lístok je vystavený pri vchode do jedálne a aj na nástenke v jedálni.

Výdaj obedov:

- podľa rozpisu harmonogramu pre jednotlivé triedy v čase 11:30 – 14:00 hod.

- pre externých stravníkov v čase 11:00 – 11:45 hod.

Stravu je možné odoberať aj do obedára v prvý deň nemoci dieťaťa.

Externí stravníci môžu odoberať obed do obedára priebežne. 

Pracovná doba: 7.00 - 15.00