Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

INFO Tím školskej jedálne Prihlasovanie - odhlasovanie stravy Tlačivá Externí stravníci Vnútorný poriadok ŠJ a poplatky 2019/20

 

POKYNY STRAVNÍKOV 2020/2021

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie s  účinnosťou od 1. 9. 2020.

Hlavnou náplňou školskej jedálne je zabezpečovať plnohodnotnú stravu pri dodržiavaní platných technologických postupov a noriem, technologických postupov a zásad správnej výrobnej praxe HACCP pre žiakov a zamestnancov školy.

Zásady zostavovania jedálnych lístkov sú podľa vyhlášky MŠ SR 330/2009 Z.z. o školskom stravovaní.

V školskej jedálni sa stravuje od 2. septembra 2020 - Materská škola

                                               od 3. septembra 2020 - Základná škola, Gymnázium

V prípade záujmu o stravu v školskej jedálni je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom edupage cez modul “Prihlasovanie” a to do 25.8.2020. O spustení hlasovania budete informovaní prostredníctvom správy cez edupage. 

Následne dostane žiak v deň nástupu do školy zápisný lístok, ktorý je potrebné obratom priniesť do školy. 

Podmienky organizácie režimu v ŠJ a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

 

Materská škola - Zapisny_listok_Materska_skola_2020.pdf

Materská škola

Desiata

Obed

Olovrant

Réžia

Spolu

Dotácia

Úhrada/1 deň

Predškoláci

0,36

0,85

0,24

0,65

2,1

1,2

0,9

od 2 do 6 rokov

0,36

0,85

0,24

0,65

2,1

0

2,1

Poplatok za mesiac september 2020:

Predškoláci: stravné 18,00€ + minimálna výška kreditu 3,00€. Spolu: 21,00€.

Škôlkari: stravné 42,00 + minimálna výška kreditu 3,00€. Spolu 45,00€.

 

Základná škola - Zapisny_listok_Zakladna_skola_2020.pdf

Veková skupina stravníkov

Obed

Čiastočné režijné náklady

SPOLU

Dotácia na stravu

Úhrada

zákonného zástupcu

Stravník ZŠ

I. stupeň

1,15

0,50

1,65

1,20

0,45 € / 1 obed

Stravník ZŠ

II. stupeň

1,23

0,50

1,73

1,20

0,53 € / 1 obed

Poplatok za mesiac september 2020:

1. stupeň: 9,00 € režijné náklady + 3,00 € minimálna výška kreditu + 10,00 € zábezpeka. Spolu  22,00 €.

2. stupeň: 10,60 € režijné náklady + 3,00 € minimálna výška kreditu + 10,00 € zábezpeka. Spolu 23,60 €.

 

Gymnázium Zapisny_listok_Gymnazium_2020.pdf

Veková skupina stravníkov

Obed

Čiastočné režijné náklady

SPOLU

Úhrada zákonného zástupcu

Stredná škola

1,33

0,50

1,83

1,83 € / obed

Poplatok za mesiac september 2020:

Gymnázium: 36,60 € obedy + 3,00 € minimálna výška kreditu. Spolu 39,60€.

Zákonný zástupca  žiaka uhrádza príspevok na stravovanie za mesiac september 2020 do 25. dňa v mesiaci august 2020 na účet školskej jedálne číslo: SK38 0200 0000 0000 6093 2432. 

Evidencia výdaja stravy je realizovaná výdajným terminálom pri výdajnom okienku.

Výška kreditu na čipe je minimálne 3,00€.

Preplatok za obed sa stravníkovi prevedie na nasledujúci školský rok.

V prípade, že žiak končí školskú dochádzku preplatky budú zaslané na číslo účtu príslušného stravníka na základe žiadosti zákonného zástupcu.

V  prípade neprítomnosti študenta na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia,  je  povinnosťou zákonného  zástupcu/ žiaka odhlásiť sa zo stravy v určenom čase, a to deň vopred do 14.00 hod. Ak nebude študent v prvý deň neprítomnosti v škole odhlásený, môže si obed vyzdvihnúť do  obedára v čase výdaja obeda t. j. od 11,30 hod. do 13,30 hod.

Jedálny lístok je vystavený pri vchode do jedálne a aj na nástenke v jedálni.

Výdaj obedov:

- podľa rozpisu harmonogramu pre jednotlivé triedy v čase 11:30 – 14:00 hod.

- pre externých stravníkov v čase 11:15 – 11:45 hod.

Stravu je možné odoberať aj do obedára v prvý deň nemoci dieťaťa.

Externí stravníci môžu odoberať obed do obedára priebežne. 

Pracovná doba: 7.00 - 15.00

 

Tel. kontakt šj: 041/5006685 kl. 108,109

Mobil: 0910 505 300

e-mail: kuriakova@sskp.sk