• Školská jedáleň

     • Vnútorný poriadok ŠJ a poplatky 2020/21

     • S p o j e n á   š k o l a   K r á ľ o v n e j   p o k o j a

      n a  Z á v a ž  í  2,  0 1 0 0 1  Ž i l i n a

       

      Vnútorný poriadok v školskej jedálni 1/2020

       

      Školská jedáleň pri SŠKP je uzatvorené školské zariadenie. Poskytuje obedy pre žiakov, 

      študentov a zamestnancov našej školy a taktiež pre externých stravníkov.

      S účinnosťou je od 2. 9. 2020 výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na jedno jedlo nasledovne:

      Materská škola

      Materská́ škola

      Desiata

      Obed

      Olovrant

      Réžia

      Spolu

      Dotácia

      Úhrada/1deň

      € 

      € 

      € 

      € 

      Predškoláci

      0,36

      0,85

      0,24

      0,65

      2,1

      1,2

      0,9

      od 2 do 6 rokov

      0,36

      0,85

      0,24

      0,65

      2,1

      0

      2,1

       Základná škola

      Veková skupina stravníkov

      Obed

      Čiastočné režijné náklady

      SPOLU

       

      Dotácia na stravu

      Úhrada

      zákonného zástupcu

      Stravník ZŠ

      I. stupeň

       

      1,15

      0,50

      1,65

      1,20

      0,45 € / 1 obed

      Stravník ZŠ

      II. stupeň

       

      1,23

      0,50

      1,73

      1,20

      0,53 € / 1 obed

       Gymnázium

      Veková skupina stravníkov

      Obed

      Čiastočné režijné náklady

      SPOLU

       

      Úhrada zákonného zástupcu

      Stredná škola

      1,33

      0,50

      1,83

      1,83 € / obed

       Zamestnanec

      Kategória

      Finančný limit na nákup potravín. Hradí zamestnanec.

      Príspevok zo sociálneho fondu/príspevok zamestnávateľa

       

      SPOLU

       

      Zamestnanec

      1,33

      0,30/1,33

      2,96

       Externý stravník

      Kategória

      Finančný limit na nákup potravín.

      Režijné náklady

       

      SPOLU

       

      Externý stravník

      1,33

      1,63

      2,96       

       

       

      Členenie prevádzky:ňPočet stolov: 27 ks

      -          Počet stoličiek 115 ks

      -          Počet stravníkov 350 ks

      -          Počet stolov pre MŠ 5 ks

      -          Počet stoličiek pre MŠ 27 ks.

      Výdaj stravy pre všetkých stravníkov sa uskutočňuje pri výdajnom okienku pomocou čipov.

      Výdaj stravy pre stravníkov je určený od 11.25 hod. do 14.30 hod.

      Odhlásenie obedov sa uskutočňuje 24 hod. vopred.

       

      V Žiline 3. septembra 2020

       

                                                                                                            Ing. Anastázia Strečková

                                                                               

                                                    

       

                                                                                                               

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie