Školský klub detí Aktuality Oddelenia Činnosť

 

 

Výchovná činnosť školského klubu je zameraná na rozvoj žiakov po stránke rozumovej, mravnej, telesnej, vôľovej, náboženskej. 

Činnosť školského klubu detí sa riadi podľa Školského výchovného programu: "Rastieme spolu", ktorý je k nahliadnutiu tu.

 

Školský klub detí je otvorený:

od 6:30 do 7:45 hodiny

od 11:40 do 16:45 hodiny.

 

Mesačný poplatok za klub od 1. 9. 2010 je:

6,50 € ak dieťa navštevuje klub  do 15 hodín týždenne

10 € ak dieťa navštevuje klub 16 a viac hodín týždenne

 

Poplatok je potrebné uhradiť do 15. v príslušnom mesiaci prevodným príkazom na účet školy IBAN: SK1302000000001872531751. Ako VS uviesť mesiac (uvedený číslom), za ktorý sa platba uhrádza. Do správy pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a triedu, ktorú dieťa navštevuje.

Pre plynulejšiu činnosť ŠKD je vhodné, aby si rodičia svoje deti vyberali v časoch: 13:30, 14:30, 15:30 hod.