• Školský klub detí

     • Oznamy

     •  

       

       

      Prevádzka ŠKD

      Ranná prevádzka: od 6.30 hod. do 7.45 hod.

      Poobedná prevádzka: od 11.40 hod. do 16.45 hod.

      Ranná prevádzka ŠKD bude v triedach 1.A, 2.A, 3.A podľa rozpisu služieb p. vychovávateliek - deti pôjdu ráno do tej triedy, kde budú otvorené dvere (všetky 3 triedy sú vedľa seba napravo od vrátnice).

      Rozdelenie ranných služieb:

      Pondelok - M. Holešťáková

      Utorok - J. Takáčová

      Streda - K. Lorencová

      Štvrtok - J. Takáčová

      Piatok - M. Holešťáková

       

      Rozdelenie žiakov do oddelení ŠKD v šk. roku 2022/23

      1. oddelenie: 1. A + 4. A (časť triedy) 
      2. oddelenie: 2. A + 5. A 
      3. oddelenie: 3. A + 4. A (časť triedy)

       

      Vychovávateľky:

      1. oddelenie: Bc. Jana Takáčová
      2. oddelenie: Mgr. Monika Holešťáková
      3. oddelenie: Mgr. Katarína Lorencová

       

      Umiestnenie oddelení:

      1. oddelenie: v triede 1. A (budova A, druhá miestnosť napravo od vrátnice)
      2. oddelenie: v triede 2. A (budova A, prvá miestnosť napravo od vrátnice)
      3. oddelenie: v triede 3. A (budova A, tretia miestnosť napravo od vrátnice)

       

      Príchod a odchod detí z ŠKD

      V súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami nie je povolený vstup rodičov a sprevádzajúcich osôb do budovy školy okrem rodičov detí 1. ročníka do 30. 9. 2022 (je potrebné každý pondelok v septembri odovzdať v papierovej forme p. vychovávateľke alebo cez aplikáciu Edupage Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka, t.j. sprevádzajúcej osoby), preto pri vyzdvihovaní dieťaťa z ŠKD telefonicky kontaktujte p. vychovávateľku a počkajte pred vrátnicou školy. Kontakty na p. vychovávateľky nájdete na vrátnici.

       

      Výška mesačného poplatku

      V školskom roku 2022/23 je výška mesačného poplatku:

      15 € - ak dieťa navštevuje ŠKD iba ráno,

      20 € - ak dieťa navštevuje ŠKD ráno a popoludní alebo iba popoludní,

      50% z poplatku – každé ďalšie dieťa z jednej rodiny (mladší súrodenec platí 20€, starší 10€ mesačne),

      odpustenie poplatku – ak je dieťa z rodiny v hmotnej núdzi (na základe potvrdenia).

       

      Spôsob platby: 

      Poplatok sa uhrádza mesiac vopred do 15. dňa v kalendárnom mesiaci, to znamená, že v septembri platíte za dva mesiace – september a október, v októbri za november, atď. 

      V prípade platby prevodným príkazom na účet školy IBAN: SK1302000000001872531751

      prosíme uviesť VS mesiac, za ktorý sa platba uhrádza (napr. za september je var. symbol 09, za október 10 a pod.). Do správy pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a triedu, ktorú dieťa navštevuje.

      V prípade odhlásenia dieťaťa z ŠKD je potrebné odovzdať písomnú žiadosť pred začiatkom mesiaca,

      od ktorého nebude dieťa navštevovať ŠKD.

       

      V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: Kontakty

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie