• Školská jedáleň

     • Vnútorný poriadok ŠJ a poplatky 2020/21

     • S p o j e n á   š k o l a   K r á ľ o v n e j   p o k o j a

      n a  Z á v a ž  í  2,  0 1 0 0 1  Ž i l i n a

      Vnútorný predpis  č. 5/2021

      o príspevku na stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2021/2022

       

      Názov a sídlo organizácie :

      Spojená škola Kráľovnej pokoja Žilina

      Vypracovala : 

      Mgr. Eva Kuriaková

      Schválil        : 

      Ing. Anastázia Strečková

      Účinnosť vnútorného predpisu od

      01. 09. 2021

         

      Školská jedáleň pri SŠKP je uzatvorené školské zariadenie. Poskytuje obedy pre žiakov materskej školy, základnej školy, gymnázia, zamestnancov školy a pre externých stravníkov.

      S účinnosťou je od 1. 9. 2021 výška príspevku na jedno jedlo nasledovná:

       

      Čl. 1

      Stanovenie výšky príspevku na stravovanie – Žiaci

      Kategória

      Desiata

      Obed

      Olovrant

      Réžia

      Spolu

       

      € 

      € 

      € 

      € 

      € /deň

      Materská škola

      0,36

      0,85

      0,24

      0,65

      2,1

      Základná škola 1. stupeň

      0

      1,15

      0

      0,50

      1,65

      Základná škola 2. stupeň

      0

      1,23

      0

      0,50

      1,73

      Gymnázium

      0

      1,33

      0

      0,50

      1,83

      Dotácie Materská škola - žiaci do 6 rokov 1,30€ /Spolu 2,10€/

      0

      0

      0

      0,80

      0,80

      Dotácie Základná škola – žiaci nad 15 rokov 1,30€ /Spolu 1,73€/

      0

      0

      0

      0,43

      0,43

       

      Čl. 2

      Stanovenie výšky príspevku na stravovanie - Externý stravník

      Kategória

      Nákup potravín

      Režijné náklady

      Spolu

      Externý stravník

      € 

      € 

      € /deň

       

      1,33

      1,63 

      2,96 € /deň

        

       

                                                                               

                                                    

       

                                                                                                               

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908089816 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie