• Školský klub detí

     • Školský klub detí

     • https://sskp.edupage.org/global/pics/skins/logo/thumbs/fitmax120x120trifxe7d86d3779fac259_g.png  ŠKD

      Vitajte na stránke našej školy, kde nájdete užitočné informácie aj o školskom klube detí.

      Školský klub detí je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky zaradený do siete škôl a školských zariadení ako súčasť Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, 010 01 Žilina.

      Výchovná činnosť školského klubu je zameraná na rozvoj žiakov po stránke rozumovej, mravnej, telesnej, vôľovej, náboženskej. 

      Poslaním ŠKD je okrem sociálnej funkcie komplexne rozvíjať osobnosť dieťaťa, ktorý je u každého rozdielna vzhľadom na rozdielne sociálne prostredie rodiny, vrodené danosti či odlišné záujmy. Činnosť školského klubu detí sa riadi podľa Školského výchovného programu: "Rastieme spolu", ktorý je k nahliadnutiu TU

       

      Prevádzka ŠKD

      Ranná prevádzka: od 6.30 hod. do 7.45 hod.

      Poobedná prevádzka: od 11.40 hod. do 16.45 hod.

       

      Mesačný poplatok za ŠKD od 28. 8. 2020 je:

      15 € - ak dieťa navštevuje ŠKD iba ráno

      20 € - ak dieťa navštevuje ŠKD ráno a popoludní alebo iba popoludní

      50% z poplatku – každé ďalšie dieťa z jednej rodiny (mladší súrodenec platí celú sumu, starší platí 50% z poplatku)

      Odpustenie poplatku – ak je dieťa z rodiny v hmotnej núdzi (na základe potvrdenia)

       

      UHRÁDZANIE POPLATKU

      Poplatok sa uhrádza mesiac vopred do 15. dňa v kalendárnom mesiaci, to znamená, že v septembri sa uhrádzajú dva poplatky – za september a október, v ostatných mesiacoch sa uhrádza iba jeden poplatok, v júni sa už poplatok neuhrádza.

      Poplatok sa uhrádza prevodným príkazom na účet školy IBAN: SK1302000000001872531751.

      Ako variabilný symbol uviesť mesiac, za ktorý sa platba uhrádza (napr. za september je VS  09, za október 10 a pod.). Do správy pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a triedu, ktorú dieťa navštevuje.

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie