Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Rozvrh 2019/2020 Organizácia 2019/20 Centrum voľného času Krúžky 2018/19 Nepravidelná mimoškolská činosť Tábory 2020 Aktuality

Poplatky - krúžková činnosť 2019/2020

Krúžková činnosť začína v utorok 1. októbra 2019.

Poplatok za záujmový krúžok sa budú uhrádzať vedúcemu krúžku na prvom stretnutí.

Poplatok za krúžok:

Ročný poplatok:

20,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa do 15. 09. 2019,

50,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdel. poukaz a prihlásil sa do 15. 09. 2019,

60,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa po 15. 09. 2019,

70,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdel. poukaz a prihlási sa po 15. 09. 2019.

 + ostatné príplatky:

Florbal krúžok – mesačný príplatok 10,00 €

Tvorivé dielne – mesačný príplatok 5,00 €

 Zákonný zástupca maloletého, neprijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku (externý člen): 70,00 €/1 krúžok/školský rok + ostatné mesačné príplatky stanovené vyššie pre vybrané krúžky.

 

Školský rok 2019/2020

Krúžková činnosť je zameraná na aktívny oddych, výchovu a vzdelávanie rôznych cieľových skupín: deti, mládeže a iných záujemcov. Podporuje rozvoj nových aktivít podľa výberu žiakov.

Realizuje sa prostredníctvom záujmových krúžkov. Krúžky prebiehajú pravidelne v popoludňajších hodinách od októbra do júna, 1 – 2 hodiny, podľa náplne činnosti. Väčšiu časť nákladov na činnosť krúžkov hradí CVČ, menšiu časť nákladov člen záujmového krúžku.

 

Zápis do krúžkov:

  • zápis do krúžkov sa začína v mesiaci jún 2019 priebežne každý deň,
  • žiak v škole dostane Vzdelávací poukaz, ktorý je potrebné odovzdať do CVČ do 25.09. 2019
  • záujemca sa môže prihlásiť na viacero krúžkov, každý krúžok sa platí osobitne, minimálny počet členov na jeden záujmový krúžok je 10 prihlásených detí,
  • počas prázdnin krúžky nie sú, činnosť v CVČ nahradí prázdninový program pre deti,
  • letná činnosť začína prvý júlový týždeň, ponuka bude zverejnená v mesiaci apríl 2020,
  • zoznam pravidelnej a nepravidelnej krúžkovej činnosti, športových súťaží pre aktuálny školský rok budeme dopĺňať na stránke školy,
  • harmonogram krúžkovej činnosti bude vyvesený na stránke školy na začiatku septembra 2019,
  • v prípade odhlásenia sa z krúžku počas školského roka sa poplatok nevracia,
  • Prihlášky do CVČ je potrebné odovzdať do 13. septembra 2019.

 

Vypísanú a podpísanú prihlášku

je potrebné odovzdať na sekretariát školy.

 

Platbu za krúžok je potrebné zrealizovať v hotovosti v kancelárií CVČ.

 

Kontakt na pracovníka CVČ:

Mgr. Eva Kuriaková, 0910 505 300, kuriakova@sskp.sk