• Aktuality

      • Ponuka zaujímavých krúžkov CVČ v školskom roku 2022/23

       8. 9. 2022

       Milí rodičia, milí študenti a žiaci,


       máte už vybratý záujmový krúžok pre svoje dieťa či pre seba na tento školský rok? Centrum voľného
       času pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja ponúka v školskom roku 2022/23 krúžky s rôznym
       zameraním. Vyberie si naozaj každý.


       Ponuku konkrétnych krúžkov nájdete v prílohách: MŠ, ZŠ, GYM.


       Na krúžok sa prihlásite cez Edupage, prihlasovanie bude spustené v priebehu 8. septembra. Prihlásiť sa treba najlepšie obratom, najneskôr do 12. 9. 2022. Zakliknutím na konkrétne krúžky sa ZÁVÄZNE PRIHLASUJETE S POVINNOSŤOU PLATBY. Platba prebehne až po otvorení krúžku (v prípade nazbieraného počtu min. 10 žiakov), budeme Vás priebežne informovať o otvorených krúžkoch.


       Na krúžky sa môžete príp. prihlásiť aj osobne v kancelárii našej školy do 12. 9. 2022 do 15:00 hod.

       Poplatky za záujmové krúžky sú uvedené nižšie, zároveň pre výhodnejšiu cenu odporúčame odovzdať podpísaný Vzdelávací poukaz triednemu učiteľovi. Vzdel. poukazy budú distribuované v piatok 09. 09. 2022. 


       V prípade technických problémov nás kontaktujte: stranankova@sskp.sk, hrmelova@sskp.sk

       Tešíme sa na Vás!


       Mgr. Mária Straňanková, Mgr. Martina Hrmelová
       Poplatky za záujmové krúžky


       Zákonný zástupca maloletého, prijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia o
       prijatí, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku:


       Ročný poplatok:


       25 €/1 krúžok – ak žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil do 13. 09.
       2022,


       50 €/1 krúžok – ak žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa do 13. 09. 2022,


       50 €/1 krúžok – ak žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 14. 09. 2022,


       70 €/1 krúžok – ak žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 14. 09. 2022,


       25 € / 1 krúžok – v prípade žiaka Materskej školy


       Zákonný zástupca maloletého, neprijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia,
       prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku (externý
       člen): 70,00 € na jeden krúžok na školský rok. 

       Pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu platí základná cena 25 € za krúžok aj pre prípadné ďalšie navštovované krúžky.

      • Príležitosť pre Tvoj talent - Žilináčik

       6. 9. 2022

       Milí KaPáci, 

       viete o tom, že sa v Žiline rodí nový detský spevácky zbor Žilináčik?

       Je určený pre žiakov od 6 do14 rokov zo Žiliny a okolia, ktorí radi spievajú a nemajú strach ukázať svoje dary a talenty.

       V Žilináčiku spoznáte nových kamarátov, budete sa rozvíjať pod dohľadom profesionálnych dirigentov a hlasových pedagógov, precestujete festivaly a súťaže doma a v zahraničí a zažijete veľa radosti a zábavy.

       Stačí prísť na konkurz, ktorý sa uskutoční V Žiline - Konzervatórium Žilina, Budova A o 16:30, v dňoch 7.9. a 8.9. 2022. Nie je podmienkou, aby ste chodili do ZUŠ alebo mali skúsenosti so spevom a ani rečové vady nie sú prekážkou.

       Viac informácii a prihlásenie nájdete na webovej stránke www.zilinacik.sk

      • Informácie k začiatku šk. roka 2022/23 – Základná škola Kráľovnej pokoja Žilina

       31. 8. 2022


       Vážení rodičia, milí žiaci,

        

       slávnostný začiatok nového školského roka bude v pondelok 5. septembra 2022 o 8:00 hod. v triedach spolu s Vašimi triednymi učiteľmi.

        

       Pred nástupom do školy je potrebné predložiť škole:


       1) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, a to:

       a. študenti 1. ročníka prinesú vypísané a zákonným zástupcom podpísané Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2022_23.pdf v papierovej podobe a odovzdajú ho na vrátnici školy,

       b. zákonní zástupcovia študentov 2. - 9.  ročníka potvrdzujú tlačivo v online podobe prostredníctvom edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia.

       Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.  

        

       2) Informovaný súhlas:

       a. študenti 1. ročníka prinesú vypísané a zákonným zástupcom podpísané tlačivo Skolska_akcia_informovany_suhlas_ZS(1).docx v papierovej podobe a odovzdajú ho na vrátnici školy,

       b. zákonní zástupcovia študentov 2. - 9. ročníka potvrdzujú tlačivo v online podobe prostredníctvom edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia.


       Harmonogram prvého týždňa:

       5. 9. 2022 - stretnutie v triedach o 8:00 hod. s tr. učiteľmi.  

       Informácie pre prvákov -  treba si priniesť prezuvky + textilné vrecko, desiatu,

       pitie, školskú tašku, peračník s pastelkami, zastrúhanú ceruzku, obľúbenú hračku, peniaze za

       pracovné zošity pre žiaka .Vyučovanie začína o 8:00, spoločne sa zhromaždíme v 1.A triede (z vrátnice doprava).


       9:00 hod. spoločná sv. omša, na ktorú srdečne pozývame aj rodičov študentov a našich absolventov a priaznivcov. Miesto sv. omše bude:

       • v prípade priaznivého počasia - školský dvor, (resp. v prípade nepriaznivého počasia: Farský kostol = Katedrála Najsv. Trojice v Žiline, žiaci absolvujú spoločný presun zo školy do katedrály  a naspäť po triedach spolu s tr. učiteľmi a zast. tr. učiteľmi)


       Nahlásené deti pokračujú v ŠKD, ŠKD funguje do 15:30 , ostatní odchádzajú domov.

       6. 9. a 7. 9. - triednické práce, 1. - 5. vyuč. hodina,

       od 8. 9. vrátane - vyučovanie podľa rozvrhu.

        

       Školská jedáleň je v prevádzke pre základnú školu od 5.9. pre žiakov prihlásených v ŠKD, pre všetkých žiakov od 6. 9. V prípade záujmu o školské obedy  je potrebné:

       1.     Zaslať preskenovanú a podpísanú prílohu ZaPISNY_LISTOK(4).doc na mail na mail: kuriakova@sskp.sk, prípadne priniesť ju v prvý deň nástupu do školy a odovzdať ju tr. učiteľovi.

       2.       Zaplatiť poplatok za mesiac september do konca augusta 2022, podrobnosti k platbe sú na linku školská jedáleň.

        

       Tešíme sa na Vás!

        

       Tím KAPA

        


      • Informácie k začiatku šk. roka 2022/23 - Gymnázium Kráľovnej pokoja Žilina

       30. 8. 2022

       Milí gymnazisti,

        

       slávnostný začiatok nového školského roka bude v pondelok 5. septembra 2022 o 8:00 hod. v triedach spolu s Vašimi triednymi učiteľmi.

        

       Pred nástupom do školy je potrebné predložiť škole:

        

       1) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, a to:

       a. študenti 1. ročníka prinesú vypísané a zákonným zástupcom podpísané Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_2022_23.pdf v papierovej podobe a odovzdajú ho na vrátnici školy,

       b. zákonní zástupcovia študentov 2. - 4. ročníka, resp. plnoletí študenti potvrdzujú tlačivo v online podobe prostredníctvom edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia.

       Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča. 

        

       2) Informovaný súhlas:

       a. študenti 1. ročníka prinesú vypísané a zákonným zástupcom podpísané tlačivo SKOLSKa_AKCIA_informovany_suhlas.docx v papierovej podobe a odovzdajú ho na vrátnici školy,

       b. zákonní zástupcovia študentov 2. - 4. ročníka, resp. plnoletí študenti potvrdzujú tlačivo v online podobe prostredníctvom edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia.

        

       Harmonogram prvého týždňa:

       5. 9. 2022 - stretnutie v triedach o 8:00 hod. s tr. uč., o 8:30 hod. nácvik spevu pre záujemcov, potom o 9:00 hod. spoločná sv. omša, na ktorú srdečne pozývame aj rodičov študentov a našich absolventov a priaznivcov. Miesto sv. omše bude:

       • v prípade priaznivého počasia - školský dvor, (potom prebehne pre žiakov 1. roč. prehliadka školy s tr. pani učiteľkou, predpokladané ukončenie programu 1. dňa: cca o 11:00 hod.).
       • resp. v prípade nepriaznivého počasia: Farský kostol = Katedrála Najsv. Trojice v Žiline, žiaci absolvujú spoločný presun zo školy po triedach spolu s tr. učiteľmi a zast. tr. učiteľmi, po sv. omši bude rozchod domov, t. j. predpokladané ukončenie bude okolo 10:00 hod.

       6. 9. a 7. 9. - triednické práce, 1. - 5. vyuč. hodina,

       od 8. 9. vrátane - vyučovanie podľa rozvrhu.

        

       Školská jedáleň je v prevádzke pre gymnazistov od 6. 9. 2022 vrátane. V prípade záujmu o školské obedy od 6. 9. 2022 je potrebné:

       1.     Zaslať preskenovanú a podpísanú prílohu ZaPISNY_LISTOK(4).doc na mail na mail: kuriakova@sskp.sk, prípadne priniesť ju v prvý deň nástupu do školy a odovzdať ju tr. učiteľovi.

       2.       Zaplatiť poplatok za mesiac september vo výške 39,29€ do konca augusta 2022, podrobnosti k platbe sú v prílohe OZNAM_SKOLSKa_JEDaLEN.docx

        

       Tešíme sa na Vás!

        

       Tím KAPA

        

      • Majster a vicemajster

       1. 8. 2022

       V nedeľu 31.7.2022 sa v Bike Park Malinô Brdo konali Majstrovstvá Slovenska v zjazde na bicykli.

       Naši študenti Igor Vaško a Filip Tichý dosiahli na pretekoch fantastický výsledok. Igor sa stal majstrom a Filip vicemajstrom Slovenska vo svojej kategórii. Chalanom ich tvrdá drina a celoročný tréning pomohla k úžasnému umiestneniu.

       Sme na nich veľmi hrdí a srdečne im k tomuto úspechu blahoželáme. 

       Tím KAPA

      • Školský výlet u prvákov ZŠ…

       24. 6. 2022

       V stredu 22.6.2022 absolvovali naši malí prváci spoznávací školský výlet Žiliny a okolia. Zastávky sme mali na najbližších námestiach, potom presun MHD do Budatínskeho zámku, kde sme absolvovali Drotársku výstavu, návštevu kaplnky a (pre prvákov veľmi dôležité miesto) obchodík so suvenírmi. Cestou naspäť do školy (už pešo), boli malí turisti odmenení studenou odmenou, ktorú si všetci isto zaslúžili.

       Mgr.Jančová Marcela

      • Koncoročný školský výlet 1.AG

       23. 6. 2022

       V dňoch 20.-21.06.2022 sme my, trieda 1.AG, spolu s naším tr. uč. pánom Krenželákom a p. uč. Králikovou odcestovali na dva dni do Demänovskej doliny.

       Prvý deň sa začal úplne úžasne. Spolu sme si pripravili obed a po obedňajšom odpočinku sme sa rozhodli poobzerať krásy tamojšej prírody. Ako prvé sme navštívili Vrbické pleso a odtiaľ sme pokračovali na Bencúrovú vežu. 

       Po prechádzke sme sa spolu stretli pri ohníku, kde sme opekali. Popri tom si niektorí zahrali bedminton a volejbal. 

       Večer nás čakal program, pri ktorom sme sa lepšie spoznávali a hrali hry ako „12-hodinové rande“, "Vymenia si miesta tí, ktorí…" a taktiež sme sa zabavili pri hraní pantomímy.

       Po tomto programe sme si zahrali ešte pár stolových hier. Neskôr nás dohnal spánok, tak sme si išli oddýchnuť, aby sme načerpali sily.

       Ráno bolo studené, ale krásne. Pripravili sme si spoločné raňajky a vydali sme sa na prechádzku v Jasnej. Počas prechádzky sme stretli aj niekoľko zvieratiek.

       Po prechádzke sme poupratovali izby, naobedovali sa, zbalili veci a vydali sa na cestu domov.

       Bolo nám úžasne. Niektorí by sme si tento výlet predĺžili ešte o pár dní, no veríme, že za tri roky nás toho čaká ešte veľa.


       Trieda 1.AG


      • Didaktické hry 2. - 4. ročník

       17. 6. 2022

       Takmer koncoročné didaktické hry si naši žiaci užili počas krásneho slnečného dňa. Prechádzka mestom na miesto didaktický hier, pohybové aktivity, preliezky, futbal a hry sú vždy skvelým spríjemnením vyučovania. Štvrtáci si dopriali aj zmrzlinu :-). Tešíme sa už všetci na prázdniny! :-)


        

       Mgr. Kučerová Gabriela

      • Koncoročný výlet II.BG - Poluvsie

       16. 6. 2022

       V stredu 8. 6. sme sa druháci vybrali na náš koncoročný výlet do dedinky Poluvsie pri Rajeckých Tepliciach. Výlet začal trošku nepríjemne, keď sme všetci zmokli do nitky. No počas cesty vlakom si to počasie rozmyslelo a doprialo nám trocha slnka. Po vybalení a ubytovaní sme sa vybrali na prechádzku k obrej lavičke, kde sme si mohli pozrieť krásny výhľad na hory. Celý zvyšný deň sme strávili všetci spolu ako super kolektív. Hraním volejbalu je 2.BG známa, tak sme ho nemohli vynechať. Opekanie, spievanie, tancovanie aj tieto slová vystihujú náš dvojdňový výlet. Večer sme to ukončili schovkami po tme, kde sme sa teda poriadne nasmiali.  Môžem povedať za celú triedu, že bola to ďalšia školská akcia, ktorá upevnila naše vzťahy.

       Mária Cesneková II. BG

      • Koncoročný výlet II.AG - Praha

       16. 6. 2022

       My, študenti 2.AG sme sa vybrali na koncoročný výlet do Prahy. Prvý deň sme zavítali na neviditeľnú výstavu kde sme doslova nič nevideli, aby sme si vyskúšali život nevidiacich v rôznych kontextoch. Druhý deň sme zašli pozrieť krásy pražského hradu a jeho okolia. Ochutnali sme aj tradičnú českú kuchyňu či známe plnené trdelníky. Západ slnka sme strávili na Karlovom moste a na Petřínskej rozhľadni. Galériu v telefóne sme si zaplnili vtipnými fotkami zo zrkadlovej siene. Nočné deep talky sme viedli na Nuselských schodoch pri chutných sladkostiach a čerstvej pizzi. Posledný deň sme strávili rýchlymi nákupmi suvenírov a posedeli si na dobrej káve. Zažili sme tam spolu krásne a vtipné momenty (haha) a stretli sme množstvo neuveriteľne zaujímavých ľudí.

       ​​​​​​​Mária Chlupová a Lenka Paulenová z II.AG

      • Didaktické hry v prvej triede….

       16. 6. 2022

       Didaktické hry v prvej triede….V stredu 15.06.2022 sa naši najmenší prváci zúčastnili didaktických hier. Úvod prebehol v triede, kde sa deti venovali dopravnej výchove, orientácii v prírode, ochrane zdravia a prírody.  Naša trasa smerovala do Bôrického parku, kde si deti po dobrej rozcvičke zasúťažili v hádzaní na terč, v hádzaní do diaľky, zahrali si futbal. Vedomostné úlohy o prírode s včielkou Peľkou zvládli všetci prváci hravo. Odmenou im boli preliezky a kolotoč. Príjemne unavení sme sa vrátili do školy.

       Mgr.Jančová Marcela 

      • Deň Zeme

       14. 6. 2022

       Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý poukazuje na potrebu ochrany životného prostredia, sa študenti I. AG, II. AG, II. BG, III. AG venovali téme klimatickej krízy na blokovom vyučovaní. Pochopili, ako každý dielik v prírode do seba zapadá a neustále narúšanie môže spôsobiť zrútenie ekosystému. Počas celého blokového dňa bola nosná téma globálne otepľovanie a jeho dopady na planétu, ktoré si veľakrát neuvedomujeme.Študenti riešili praktické úlohy z chémie, biológie, matematiky, slovenského i anglického jazyka a stále sa venovali hlavnej téme klimatickej krízy. Na záver blokového vyučovania si pozreli film Vek hlupákov.

        

       Mgr. Klučiariková, Mgr. Hrkútová, RNDr. Holíková, Mgr. Janek

      • Májová škola v prírode pre štvrtákov

       14. 6. 2022

       Štvrtáci sa v máji zúčastnili Školy v prírode. Týždeň bez rodičov a súrodencov sa odohrával v malebnom penzióne Gejdak v Ružomberku. Spolu s pani triednou učiteľkou PaedDr. P. Šadlákovou, s pani vychovávateľkou Mgr. K. Lorencovou a s pani zdravotníčkou Mgr. M. Panákovou prežili školský týždeň úplne inak ako doteraz. Prostredie penziónu nám poskytovalo nádherné výhľady a priamy kontakt so zvieratkami z miestnej farmy. Deti kŕmili králiky, videli čerstvo narodené teliatko, zaháňali ovečky, povozili sa na športovom poníkovi Sonikovi. Od miestnej zootechničky sa dozvedeli veľa zaujímavostí o farme a o zvieratách. Súčasťou každého dňa bol aj pobyt v bazéne, aktivity v prírode, preliezky, futbal, plážový volejbal v piesku a podobne. Jeden deň sme si urobili menšiu, ale veľmi príjemnú túru do dedinky Vlkolínec, kde sme navštívili aj malé múzeum. Na záver pobytu sme si zahrali podvečerný futbal spojený s opekačkou, čo sa nám veľmi páčilo. Nasleduúce ráno sme mali vyhodnotenie spojené s odovzdávaním pamätných diplomov. Všetci žiaci boli počas Školy v prírode úplne skvelí a týmto ďakujeme ich rodičom za ich super fajn ratolesti a ďakujeme za spoluprácu v tomto školskom roku! Ďakujeme aj pani zdravotníčke, ktorá je tiež z radov rodičov za milú a ochotnú spoluprácu v Škole prírody.  Všetkým žiakom a ich rodičom prželáme príjemné blížiace sa prázdniny a krásne leto. 

       Fotky si môžete pozrieť v podstránke fotoalbum.

       pani učiteľky Peťa a Katka

      • Duchovná obnova I.AG

       13. 6. 2022

       Počas dvoch krásnych slnečných dní trieda 1.AG spolu s triednym učiteľom J. Krenželákom a s pani učiteľkou G.Králikovou absolvovali duchovnú obnovu v krásnom prostredí Rajeckej doliny, v Čičmanoch. Študentov čakali rôzne aktivity s učiteľmi, ale najmä jeden deň s pánom kaplánom M.Tichým, korý viedol duchovnú obnovu. Mal pripravenú dobrú tému – Talenty. Študentov čakali rôzne aktivity: riešenie matematického príkladu, rozlúštenie morzeovky a mnoho ďalších. Po týchto aktivitách si chvíľku oddýchli a po oddychu nasledoval rozhovor alebo sv. spoveď a svätá omša. Nechýbala ani prechádzka a objavovanie krás Čičmian. Taktiež sa študenti zahrali rôzne hry, ako napríklad schovávačku v okolí ubytovania a stolové hry. Večer si znovu užili krásu prírody v podobe prechádzky. Duchovná obnova ubehla veľmi rýchlo a študenti sa už teraz nevedia dočkať ďalšieho spoločného výletu. Ďakujeme p.kaplánovi a učiteľom za pekný a požehnaný čas.  

       Trieda 1.AG 

      • Prváci v Krajskej knižnici

       13. 6. 2022

       Vo štvrtok 9.6.2022 naši najmenší prváci zo ZŠ zavítali do Krajskej knižnice v Žiline, kde ich čakal program s názvom Hlbokomorské rozprávky. Zoznámili sa s rybou Bibou a jej príhodami. Vyrábali si aj svoje vlastné rybičky. Spoznali prostredie knižnice a keďže sú usilovní a poznajú už všetky písmenká, majú možnosť si knižky aj požičiavať.

       Mgr. Jančová Marcela

      • Návšteva u obuvníka…

       6. 6. 2022

       Žiaci 1.A navštívili v rámci výtvarnej výchovy obuvnícku dielňu, kde si privoňali k tradičnému obuvníckemu remeslu. Na chvíľu sa ponorili do sveta rozprávky s hľadaním obuvníckych škriatkov. Pán obuvník deťom podrobne vysvetlil ručnú výrobu topánok a deti si mohli sami vyskúšať prácu s kladivom a razidlom. Na pamiatku si vyrobili drobnosť z kože. Ďakujeme rod.Matejíkovej za krásne strávené dopoludnie.


       Mgr. Jančová Marcela

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie