Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Zápis do 1. ročníka Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Akcie ZŠ Uskutočnené akcie a úspechy Pomôcky Časopis IDEA Testovanie 5 Testovanie 9 Naši patróni Matematika Druhý cudzí jazyk

 

ZÁPIS do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2020/21 

 

Minister školstva určil termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla do 30. apríla 2020 a to bez osobnej prítomnosti detí. 

Sformulovali sme pre vás základný sumár úkonov, ktoré by malo každé dieťa vstupujúce do školy 1. 9. 2020 zvládať:

Čo má vedieť dieťa pri nástupe do 1. ročníka ZŠ

 

Zápis na našej škole vzhľadom k preventívnym opatreniam a vzhľadom na požiadavky našej školy, prebieha nasledovne:

 

Termín zápisu

- zostáva na našej škole v pôvodne ohlásenom termíne, to je 21. a 22. apríla 2020, bez osobnej návštevy školy.

 

Elektronická prihláška

- registrujeme el. podané prihlášky, ktoré boli alebo nám budú doručené do 30. apríla 2020. 

- v prípade, že ste neboli prijatí do 1. ročníka inej ZŠ po 30. apríli 2020 z dôvodu nedostatku miesta,

- môžete vyplniť el. prihlášku na našu školu, následne Vás budeme kontaktovať s informáciou či pre Vás miesto ešte máme

 

Rozhodnutia o prijatí

V prípade, že má riaditeľ školy všetky požadované dokumenty (ich sumarizácia nižšie), rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. 6. 2020. 

Ak nie, tak rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do 6 týždňov od skončenia prerušenia vyučovania. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri zápise škola potrebuje overiť:

A) kto sú zákonní zástupcovia dieťaťa

B) ak je dieťa cudzincom, či má povolenie na pobyt v SR (viď zákon 245/2008, § 146, ods 1, písmeno a)

C) či dieťa absolvovalo predškoskú prípravu v materskej škole

D) školskú zrelosť dieťaťa k nástupu do školy (overíme v našej škole pri osobnom stretnutí s rodičmi a dieťaťom, ktoré zorganizujeme do 4 týždňov po skončení mimoriadneho prerušenia šk. vyučovania)

E) prípadnú existenciu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa

 

Preto je potrebné aby na zápis zákonní zástupcovia predložili:

A) vyplnenú a vytlačenú el. prihlášku, podpísanú oboma zákonnými zástupcami dieťaťa

B) rodný list dieťaťa a občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov dieťaťa, alebo súdne rozhodnutie o určení zákonných zástupcov dieťaťa

C) ak dieťa je cudzincom, doklad o tom, že má povolenie k pobytu na Slovensku

D) názov/adresu súčasnej materskej školy, ktorú dieťa navštevuje

E) ak absolvovali vyšetrenie, potom predložia vyjadrenie (správu) príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie - stačí kópia,

F) v prípade žiadosti o odklad školskej dochádzky, vyplnenú a podpísanú oboma zákonnými zástupcami Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky (a do 4 týždňov od ukončenia prerušenia vyučovania, odporučenie lekára/CPPP)

G) vytlačené a podpísané oboma zákonnými zástupcami Záväzné vyhlásenie - súhlas s hlavnými zásadami výchovného pôsobenia školy. 

 

 

Scany potrebných dokumentov zasielajte e-mailom na adresu: riaditel@sskp.sk

Ak vám software on-line prihlášky neumožňuje priložiť všetky potrebné scany, pošlite ich emailom na adresu: riaditeľ@sskp.sk  

Overovanie správnosti dokumentov sa uskutoční v kancelárii školy pri osobnom stretnutí s rodičmi dieťaťa do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Predpokladom na zapísanie dieťaťa je písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy.

V prípade potreby kontaktujte kanceláriu školy: 0910 852 152

 

Škola vzdeláva podľa Školského vzdelávacieho programu „Rastieme spolu...'' s rozšíreným vyučovaním náboženstva a cudzích jazykov a s prvkami  konštruktivizmu,  kritického myslenia a Hejného metódy vo výučbe matematiky už od 1. ročníka ZŠ.

Od 2. ročníka vyučujeme anglický jazyk novou a populárnou metódou Jolly Phonics a od 7. ročníka nemecký jazyk. V certifikačných meraniach T-5 a T-9 dosahuje dlhodobo výborné výsledky.

Škola je plnoorganizovaná, má školský klub detí, centrum voľného času a školskú jedáleň. V priestoroch školy sa nachádza kaplnka zasvätená Panne Márii – Kráľovnej pokoja. K dispozícii je telocvičňa, posilňovňa, odborné učebne chémie, fyziky, učebňu informatiky, dve tabletové učebne a špecializované učebne na vyučovanie náboženstva a cudzích jazykov.  Pre využitie voľného času detí ponúkame rozmanitú krúžkovú a mimoškolskú činnosť v centre voľného času. V areáli školy je k dispozícii detské ihrisko a hokejbalové ihrisko.