Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Akcie ZŠ Uskutočnené akcie a úspechy Zápis do 1. ročníka Pomôcky Časopis IDEA Testovanie 5 Testovanie 9 Naši patróni

 

 

Vyučujúci a triedni učitelia v školskom roku 2018/2019:

Trieda Triedny učiteľ/učiteľka Predmety
I. A PaedDr. Mária Turianová I. A
II. A Mgr. Anna Bielková II. A

III. A

Mgr. Gabriela Kučerová

III. A

IV. A

Mgr. Ingrid Kováčová

IV. A

V. A

Mgr. Alena Hujíková

ANJ, VYV

VI. A

Ing. Ida Berthotyová

ANJ, BIO

VII. A Mgr. Oľga Palková SJL, VYV, VUM, OBN, THD, SEE, DEJ
VIII. A Mgr. Lucia Pudišová SJL, DEJ
IX. A Mgr. Mária Jakubcová BIO, CHE
x Mgr. Katarína Filipová MAT

x

Mgr. Pavol Gera

RMK

x

Mgr. Adriána Hančinská

RMK

x

Mgr. Dominik Hriník

TSV

x Mgr. Alena Janešíková MAT, HUV
x Mgr. Lucia Hrkútová ANJ, RMK
x Mgr. Gabriela Králiková GEG, OBN

x

Mgr. Miroslav Malacha

INF

x Mgr. Eva Mudríková FYZ

x

Mgr. Alena Rybárová

ANJ, NEJ

x

Mgr. Mária Straňanková

NEJ

x Ing. Anastázia Strečková FYZ

 

Vysvetlivky skratiek:

SJL

slovenský jazyk a literatúra

ANJ

anglický jazyk

NEJ

nemecký jazyk

MAT

matematika

FYZ

fyzika

CHE

chémia

GEG

geografia

BIO

biológia

DEJ

dejepis

INF

informatika

HUV

hudobná výchova

RMK

rímskokatolícke náboženstvo

VYV

výtvarná výchova

OBN

občianska náuka

TEV

telesná výchova

TSV telesná a športová výchova

CVČ

výchovná práca v CVČ

SEE

svet práce

THD

technika

VUM

výchova umením