• Aktuality

      • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy 2020 - 2024

       1. 10. 2020

       Milí rodičia a zákonní zástupcovia detí MŠ, žiakov ZŠ a žiakov GYM.

       V týchto dňoch končí funkčné obdobie členom rady a je potrebné zrealizovať nové voľby pre najbližšie štvorročné funkčné obdobie. 

       Rada školy má 11 členov, a tvoria ich: 3 zvolení zástupcovia rodičov (1 za MŠ, 1 za ZŠ, 1 za GYM), 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy, 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 1 zvolený zástupca žiakov (strednej) školy, 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy.

       Obraciame sa na Vás,aby ste nám v prípade, že máte záujem / návrh do pondelka 5. 10. 2020 do 15:00 hod. zaslali emailom prostredníctvom triedneho učiteľa alebo priamo na adresu školy: skola@sskp.sk :

       a) Vaše meno, s textom že máte záujem kandidovať vo voľbách, ako zástupca (uveďte MŠ, ZŠ, GYM podľa toho ktorú školu navštevuje Vaše dieťa),

       b) návrh mena kandidáta, ktorého odporúčate (v takom prípade budeme navrhnutého kandidáta kontaktovať aby sme od neho získali súhlas/nesúhlas s kandidatúrou).

       Bližšie info TU.

       Ďakujeme, 

       Ing. Anastázia Strečková

      • Preventívne opatrenia od 1. 10. 2020

       1. 10. 2020

       Opatrením ÚVRZ sa sprísňuje povinnosť nosiť rúška v interiéroch aj v exteriéroch. Opatrenie platí od 1. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania.

       Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre deti:

       - do troch rokov veku

       - v interiéri jaslí a materskej školy 

       - a pre žiakov prvého stupňa základných škôl v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu. 

       Deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie sa odporúča.

       Výnimky z nosenia rúšok majú aj žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím či závažnými poruchami autistického spektra. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

       Viac info o opatreniach štátu a školy v čase COVID-19 TU.

       Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy

      • Preventívne opatrenia do 1. 10. 2020

       14. 9. 2020

       Riaditeľstvo Spojenej školy Kráľovnej pokoja oznamuje žiakom, študentom a ich rodičom, že v súlade s opatrením UVZRS zo dňa 14. 9. 2020 riaditeľka školy všetkým osobám nariaďuje do 1. 10. 2020 pohybovať sa v interiéri školy jedine s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) a to s výnimkou detí MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ. 

       Ak žiak nebol v škole po dobu 3 po sebe idúcich dní, pri najbližšom vstupe do školy je povinný vyplniť Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti: ZSMSGYM.

       Pre ZŠ aj Gymnázium platí, že od ranného príchodu a počas celého vyučovania i prestávok sa žiaci zdržujú výlučne so svojím kolektívom (v triede), nosia rúška v triede i v celom interiéri školy (okrem žiakov I. stupňa ZŠ). V exteriéri školy sú rúška povinné pri prípadnom miešaní skupín.

        

       Prevádzka:

        

       Materská škola:

       V prevádzke od 6.30 – 16: 00

        

       Základná škola: 

       Vyučovanie podľa rozvrhu

        

       Gymnázium:

       Vyučovanie podľa rozvrhu

        

       Pokyny v rámci ŠKD:

       Pri vyzdvihovaní žiakov 2. - 5. ročníka zákonní zástupcovia telefonicky kontaktujú p. vychovávateľku príslušného oddelenia. Kontakty a ďalšie informácie dostali zákonní zástupcovia prostredníctvom detí.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908089816 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie