• Aktuality

      • EKOOLYMPIÁDA – celoslovenský environmentálny projekt

       3. 4. 2023

       V dňoch 21. a 23. marca 2023 prebiehali na základnej škole a gymnáziu celoslovenské online súťažné kolá Ekoolympiády, vedomostnej hry, ktorá digitálnou formou vzdeláva žiakov a študentov v oblasti ochrany životného prostredia a klimatickej zmeny. Tento rok sa okruh tém rozšíril na: VODA, OCEÁN, PÔDA, ODPAD, KLIMATICKÁ ZMENA.

       Ekoolympiáda sa konala pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.

       Ambasátormi tohto environmentálneho projektu sú úžasní slovenskí športovci – držitelia olympijskych medailí- Zuzana Rehák Štefečeková, Danka Barteková a Pavol Hurajt.

       Súťaže sa zúčastnili študenti I. AG, I. BG, II. AG a žiaci 7. A, 8. A a  9. A.


       Všetkým online zapojeným žiakom a študentom ďakujeme za aktívnu účasť v tomto projekte a veríme, že sa aj týmto stávate aktívnymi ochrancami našej planéty.

        

        

       Vaše koordinátorky environmentálnej výchovy za ZŠ a GYM

       Mgr. Mária Jakubcová a Mgr. Miroslava Klučiariková

       a p. učiteľka biológie Mgr. Monika Babišová

      • Interview v 4.A

       31. 3. 2023

       V piatok 17.3.2023 privítali štvrtáci na hodine slohu osobnosť, na ktorej si vyskúšali interview, o ktorom sa učili. Najprv si precvičili svoju pohotovosť a nápaditosť vo vzájomných rozhovoroch. Potom bola súťaž o najlepšieho a najpohotovejšieho redaktora, ktorý uskutoční rozhovor s vybraným hosťom. Súťaž vyhrala Suah Jeong a ako osobnosť bol pozvaný pán riaditeľ J. Janek, ktorý ochotne prijal pozvanie. Rozhovor prebehol v príjemnom prostredí a aj odpovede boli pre žiakov zaujímavé a povzbudivé. Deti zistili, že práca redaktora nie je jednoduchá. Momentky vo forme fotografií si môžete pozrieť aj v našej fotogalérii.

       Mgr. G. Kučerová

      • Biblická olympiáda (dekanátne kolo) na KAPA

       30. 3. 2023

       V utorok 28.3 a v stredu 29.3. sa na KAPA uskutočnili dekanátne kolá biblickej olympiády (BO) v I. kategórii (ZŠ) a II. kategórii (SŠ). Pod organizačnou taktovkou školského dekana Michala Tichého naša škola organizačne pripravila dve úspešné podujatia spolu so 17 súťažnými tímami. Víťazi a postupujúci do diecézneho kola BO sú tímy zo: Základnej školy Dobrého pastiera na Solinkách v Žiline (I. kategória – dekanát Žilina), Bilingválneho gymnázia M. Hodžu zo Sučian (II. kategória – dekanát Martin) a Gymnázia sv. Františka z Assisi zo Žiliny (II. kategória – dekanát Žilina).

       Domáce tímy (SSKP) tiež zaznamenali výborné výsledky; v I. kategórii 4. miesto, a v II. kategórii dokonca 3. miesto.

       Ďakujeme za výbornú organizáciu a zmysluplné podujatie.

        

       Celý fotoalbum z akcie po kliknutí na odkaz 

       (JH)

      • Žiadosť o dotáciu na stravu

       29. 3. 2023

       Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

       o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

        

       S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),
       ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

       Žiadosť, ktorú treba vyplniť a odovzdať nájdete tu :

       Navratka.docx

        

       Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

       • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ[1] odobralo obed,
       • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
       • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

        

       Tu opäť dávame do pozornosti dôležitosť ČIPOV – dieťa sa musí odčipovať a tým zaznamenať svoj odobratý obed.

       V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

       • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
       • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

        

       Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka),  ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania - Školská jedáleň

       Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, 01001 Žilina, a to najneskôr v termíne do 20. 4. 2023 (alebo odovzdať triednemu učiteľovi).

        

        

       Ak máte v jednej škole/škôlke viac detí, na ktoré budete žiadať o dotáciu, prosím vyplňte všetky mená do jedného tlačiva a najmladšie z detí ho odovzdá triednemu učiteľovi.

        

       V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov – a to vypísaním Zápisného lístka na stravovanie (nájdete ho vo formulároch na stiahnutie na stránke školy alebo v kancelárii Vedúcej ŠJ).

        

       !!!! V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

        

       [1] Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

       Ďalšie informácie vám poskytne vedúca školskej jedálne pani Bartošová v kancelárii a to od 3. apríla vždy v čase od 7.00 - 15.00 alebo mailom na bartosova@sskp.sk

      • Svetový deň vody

       23. 3. 2023

       22. marca oslavujeme Svetový deň vody. Viete si predstaviť život bez vody? Je nevyhnutná pre všetky formy života na tejto planéte, závisí od nej celý kolobeh. Žiaci i učitelia našej školy tentokrát vytvárali kvapku. 

       Mgr. Miroslava Klučiariková

       Foto: Mgr. Andrejko, Matúš Hatala (III. BG)

      • Medzinárodný deň lesov

       22. 3. 2023

       21. marca si každoročne pripomíname Medzinárodný deň lesov. Les je živý organizmus, posilňuje naše duševné i fyzické zdravie, plní množstvo funkcií, ktoré sú z hľadiska ekologickej stability a trvalo udržateľného rozvoja nenahraditeľné. Naši žiaci i učitelia si dnešný významný deň pripomenuli zeleným oblečením a vytvorením živého listu na školskom ihrisku. 

       Text: Mgr. Miroslava Klučiariková

       Foto: Mgr. Andrejko, Matúš Hatala (III. BG)

      • Aj my už vieme podať prvú pomoc!!!

       21. 3. 2023

       V piatok 17.03.2023 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili školenia prostredníctvom zážitkovej prvej pomoci v SimEdu – Simulačno Edukačnom Centre Slovenského Červeného kríža v Žiline.

       Vďaka kvalitnému a odborne zdatnému lektorovi sa naši žiaci naučili podať prvú pomoc v rôznych modelových situáciách. Naučili sa v akých situáciách je už potrebné privolať pomoc záchranárov, v akých situáciách je lepšie privolať 112 a v akých 155. Každý žiak si vyskúšal KPR a správne uložil svojho spolužiaka do stabilizovanej polohy. Žiaci odchádzali nadšení. Aj takto sa dá stráviť hodina biológie. 

       PhDr. Zuzana Brňaková, sociálny pedagóg

       Mgr. Mária Jakubcová, učiteľka biológie

      • Počítačové múzeum

       17. 3. 2023

       Žiaci I.AG a I.BG sa 14. a 15. 3. 2023 zúčastnili exkurzie do múzea počítačov v Bratislave.

       Naša výprava začala skoro ráno na železničnej stanici v Žiline. Precestovali sme vlakom diaľku, aby sme sa do múzea dostali, ale stálo to za to. Na mieste sme sa zoznámili s prvým analógovým počítačom na Slovensku, prezreli si staršie aj novšie prístroje určené na výpočty a videli sme počítače rôznych generácií. V miestnosti s procesormi sme zistili, ako taký procesor vzniká a tiež sa zoznámili s rôznymi spôsobmi zápisu informácií.

       Po múzeu naše kroky viedli do miestneho nákupného centra, kde sme nabrali energiu a občerstvili sa a niektorí z nás navštívili centrum vedy Aurelium, aby si vyskúšali rôzne fyzikálne pokusy a videli mnoho zaujímavých exponátov.

       Exkurzia nám dala veľa nových poznatkov a zážitkov. 

        

       Celý fotoalbum I.AG tu: 

       Celý fotoalbum I.BG tu: 

       Monika Babišová, Michal Bittšanský

      • Knižná súťaž

       16. 3. 2023

       Milí knihožrúti, žiaci 3.- 9. ročníka!

        

       Aj tento rok sme si pre vás pripravili počas mesiaca marec 16 súťažných otázok. Budeme ich odkrývať postupne. 

       Je na tebe, na koľko z nich odpovieš, pri väčšom počte máš však väčšiu šancu vyhrať.

       Na stránke knižnice nájdeš jednotlivé otázky, nezabudni okrem odpovede napísať aj svoj email. 

        

       Odkaz tu:

        

      • Duchovná obnova I.BG

       13. 3. 2023

       V dňoch 7.3. a 8.3.2023 sme sa my, žiaci 1.BG, zúčastnili duchovnej obnovy. Ubytovaní sme boli v chate Makovica na Makove. S pánom kaplánom sme robili rôzne aktivity. Sledovali sme dokumentárny film o slepom Slovákovi, Jurajovi Págerovi, ktorý zdolal Mount Blanc. Pani učiteľky Sabová a Tomášová nám taktiež pripravili rôzne aktivity, vďaka ktorým sme mali možnosť viac sa spoznať. Boli to skvele strávené dva dni. Opäť máme ďalšie zážitky a nové poznatky, na ktoré budeme s radosťou spomínať.

       Text: Ela Deáková,

       Foto: Mgr. Zuzana Tomašová

      • Geografická olympiáda gymnázium

       10. 3. 2023

        

       Dňa 17.2.2023 sa uskutočnilo Z kolo geografickej olympiády, na ktorej sa online formou zúčastnilo 15 žiakov gymnázia.

       Za Žilinský kraj do krajského kola, ktoré sa uskutoční 24.3.2023, postúpili z našej školy 2 žiaci: T. Káčerík (2.AG), Š.Brezáni (3.BG).

       Všetkým zúčastneným ďakujem za účasť a postupujúcim blahoželám.

        

        

       Mgr. Gabriela Králiková

      • Všetkovedko

       8. 3. 2023

       Aj v tomto školskom roku 2022/2023 sa naši žiaci zapojili do súťaže Všetkovedko.

       O titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími bojovali naši druháci, tretiaci a aj štvrtáci, ktorí sa pridali k žiakom z celého Slovenska. Súťaž prebehla v novembri. Na našej škole to bolo 12 bojovníkov:  

       4. trieda: Ondrejčík Jakub, Adamov Šimon, Káčerik Matej, Ondrišíková Barbora, Vrábelová Michaela, Nemček Tobias, Štrbák Adam,

       3. trieda: Heroneková Sára, Duračinská Rebeka,

       2. trieda: Jancová Marína.

       Po celoslovenskom vyhodnotení v novom roku žiaci získali titul Všetkovedkov učeň a ceruzku ako darček. 

       Jancová Marína z 2.A si vybojovala titul Všetkovedko, ako najlepšia z našich a bola ocenená ceruzkou, pravítkom a príveskom. 

       Všetkým gratulujeme za dosiahnuté výsledky.

       Mgr. Kučerová Gabriela

      • Exkurzia medzipredmetových vzťahov ( NEJ, GEG, DEJ, BIO, TEV, HUV, SJL, NAB )

       7. 3. 2023

       V piatok 24. 2. 2023 žiaci druhého stupňa ZŠ nastúpili do autobusu smer Žilina – Viedeň. Na tejto trase si ôsmaci precvičili poznatky z geografie, ktoré využijú pri tvorbe projektu Cesta krajmi Slovenska. Sprievodkyňa CK nám porozprávala dejiny Rakúska a s históriou sme sa bližšie zoznámili aj pri prechádzke historickým centrom Viedne. Deviataci po spracovaní projektu 10 top miest Viedne, ktoré navštevujú turisti, mali centrum už dobre zmapované.

       Športový výkon viacerých z nás pri výstupe a zostupe jedenástimi poschodiami v Dome morí nám pripomenul hodiny telesnej výchovy. Tiež sme tu získali informácie z biológie o podmorských a tropických druhoch živočíchov.

       Pri rozchode na Stefan place sme hlboko načreli do studne vedomostí z nemeckého jazyka, aby sme nakúpili množstvo suvenírov.

       Na spiatočnej ceste sa v autobuse vytvoril spevácky zbor, ktorý nás prekvapil širokým repertoárom ľudových, náboženských piesní a kolied.

       Čerešničkou na torte bola chvíľka poézie pod taktovkou zbormajsterky p. uč. Pudišovej a jej recitačného triedneho kolektívu. Žiaci ôsmeho ročníka odrecitovali úryvky z básní Mor ho, Turčín Poničan a Marína. Všetky diela patria do obdobia tvorby slovenských romantikov. .

       Tešíme sa na nasledujúcu exkurziu, kde dostanú priestor aj ďalšie predmety ako MAT, FYZ, CHEM, THD ai.

       Heroneková, Jakubcová , Michaľaková a Pudišová

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie